Γιά χάριν τοῦ East Med …καιγόμαστε;

Ἂς πᾶμε καὶ στὴν Περιβαλλοντολογικὴ καταστροφή.
Αὐτὸς ὁ χάρτης εἶναι ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς τοῦ 2017.

Βλέπουμε πὼς ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ προβλέπεται νὰ περάσῃ ὁ Ἀγωγὸς East Med στὴν Πελοπόννησο, στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἤπειρο, εἴχαμε ἐκτεταμένες πυρκαϊές, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς προβλεπομένης διελεύσεώς του.

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ πρόσφατες πυρκαϊὲς σὲ Ἐλαφόνησο κλπ…

Ἄλλος ἕνας χάρτης ἀπὸ τὸ 2017 ποὺ ἔχω στὸν ὑπολογιστή μου:

Μία ἀποτύπωσις τῶν πυρκαϊῶν ἀπὸ ἐδῶ.

Καὶ ἐδῶ μία ἐνδιαφέρουσα περιγραφή. 

Ἀντιγράφω καὶ ἀπὸ τὸν Νῖκο Κλιτσίκα, κάποιες ἄλλες, ἀντίστοιχες (στὴν Ἰταλία) παρατηρήσεις του:

Τί συμπτώσεις… Πάει γίναμε «ψεκασμένοι» καὶ γραφικοί… ἐντελῶς συνωμοσιολόγοι…

Στὴν Ἰταλία καὶ εἰδικὰ στὴν Ἀπουλία… ἐκεῖ ποὺ πρόκειται νὰ περάσῃ ὁ ἀγωγός του πολιτισμοῦ καὶ τῆς προόδου… ἐνεφανίσθη, ἐδῶ καὶ χρόνια, μία ἀσθένεια στὶς ἐλιὲς μὲ τὴν ὀνομασία Xylella ποὺ δὲν μπόρεσε νὰ καταπολεμηθῇ…

Ἐπίσημοι χάρτες τῆς Περιφερείας Ἀπουλίας ὅπου κατεστράφηκαν ἐλαιῶνες ἀνεκτιμήτου ἀξίας, δένδρα αἰωνοβίων ἐλαιῶν…

Μία τραγωδία…

Ti σύμπτωσις ὅμως…
Ἀπὸ ἐκεῖ κι ὁ ἀγωγὸς SNAM ποὺ θὰ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἀλβανία…

Εἴδαμε διαδηλώσεις στὰ ΜΜΕ; Μάθαμε πώς ἀπελύθησαν καθηγητὲς πανεπιστημίου κι ἐρευνητὲς πού ἐπραγματοποίησαν «συνωμοσιολογικές» ἐπιστημονικὲς ἔρευνες;

Τριαντάφυλλος Χριστόφορος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιά χάριν τοῦ East Med …καιγόμαστε;

Leave a Reply