Χρωστοῦν στοὺς συνταξιούχους (καὶ τὸ ἀναγνωρίζουν) ἀλλά θά τά δώσουν;

Σύμφωνα μὲ ἔγγραφό της Γενικῆς Διευθύνσεως Οἰκονομικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ ὑπουργείου Ἐργασίας (ὑπ’ ἀριθμ. πρώτ. 56017/425/9-12-2019), τὸ ὁποῖο ἐπικαλεῖται ὁ ΕΦΚΑ στὸ ἔγγραφο τῶν ἀπόψεών του πρὸς τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο, τὸ συνολικὸ ὕψος τῆς δαπάνης ποὺ θὰ ἐπιβαρυνθοῦν ΕΦΚΑ καὶ ΕΤΕΑΕΠ, ἐὰν κληθοῦν νὰ ἐπιστρέψουν σὲ ὅλους τους συνταξιούχους τὶς περικοπὲς τῶν νόμων 4051 καὶ 4093 τοῦ 2012, εἶναι:

  • Γιὰ τὴν περίοδο 1/1/2013 – 9/6/2015: 8,742 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς κύριες συντάξεις καὶ 1,948 δισεακτομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις, δηλαδὴ σύνολο 10,690 δισεκατομμύρια €.
  • Γιὰ τὴν περίοδο 10/6/2015 – 11/5/2016 (τὸ περίφημο 10μηνο): 3,262 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς κύριες συντάξεις καὶ 723 ἑκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις, σύνολο 3,985 δισεκατομμύρια €.
  • Γιὰ τὴν περίοδο 12/5/2016 – 31/12/2018 : 9,471 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς κύριες συντάξεις καὶ 2,109 δισεκατομμύρια εὐρῶ γιὰ τὶς ἐπικουρικὲς συντάξεις, σύνολο 11,580 δισεκατομμύρια €.

Δηλαδή, τρεῖς ὑπουργοὶ καὶ ἀνάλογες κυβερνητικὲς πλειοψηφίες, εἴτε ἐψήφισαν ἀντισυνταγματικὲς περικοπές, εἴτε δὲν ἔκαναν κάτι γιὰ αὐτές, καὶ σήμερα μᾶς λὲν ὅτι …χρωστοῦν στοὺς συνταξιούχους 25 δισεκατομμύρια €!!!!

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply