Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας…

Τὸ παρακάτω κείμενον «τυγχάνει» μεγάλης σπουδαιότητος, ἰδίως γιὰ τὴν περίδον ποὺ διανύουμε, λόγῳ τῆς ἀνθελληνικῆς, ἐγχωρίου προπαγάνδας, ποὺ ἔχει ἀρχίσει νὰ ῥιζώνῃ ἀκόμη καὶ μέσα στὰ …πανεπιστήμιά μας.
Ἀκριβῶς λόγῳ αὐτῆς τῆς σπουδαιότητος, πάντα κατ’ ἐξαίρεσιν, καὶ μόνον γιὰ τὸ ἐν λόγῳ κείμενον, γιὰ λόγους ἀναγνώσεως καὶ ἀπὸ κινητά, δίχως προβλήματα, παρουσιάζεται καὶ σὲ πολυτονικὴ καὶ σὲ μονοτονικὴ γραφή, στὸ πέρας τῆς δημοσιεύσεως.

Ἐπαναλαμβάνω, κατ’ ἐξαίρεσιν καὶ μόνον γιὰ τὴν σημερινή, εἰδικὴ περίπτωσιν, ποὺ θὰ ἀπαιτηθῆ ἀνάγνωσις κυρίως ἀπὸ κινητά, σὲ συγκεκριμένους κύκλους..

Φιλονόη

(Γιὰ ὅσους ἔχουν πρόβλημα ἀναγνώσεως ἀπὸ κινητά, ἂς ἐγκαταστήσουν τὸν mozilla. Ὑπάρχει στὴν ἀρχικὴ σελίδα παραπομπή.)

Οἱ ἀχάριστοι γείτονές μας:

Τοῦρκοι, Ἀλβανοί, Σκοπιανοί,

καθὼς καὶ οἱ δικοί μας πράκτορες

 

Γράφω ἀχάριστοι γιατὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ γείτονές μας ἦρθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ πήραν ἀπὸ ἐμᾶς ἔστω καὶ αὐτὰ τὰ ἴχνη πολιτισμοῦ που ἔχουν σήμερα. Ἀξιώνει σήμερα ὁ Τοῦρκος Ἐρντογὰν νὰ ξαναστήήσῃ τὴν Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, νὰ μᾶς πάρῃ τὰ νησιὰ καὶ νὰ γίνῃ σουλτάνος. Ὅμως δὲν ἔχει διαβάσει καλὰ τὴν ἱστορία αὐτὸς καὶ ὁ Ἀλβανὸς Ῥάμα, γιατὶ τὰ 400 χρόνια ποὺ μᾶς εἶχαν κατακτήση ἤταν σταγόνα στοὸν ὠκεανό, ἐμπρὸς στὶς χιλιετίες πρὸ Χριστοῦ ποὺ τὰ εἶχαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες. Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι εἶναι φιλοξενούμενοι στὴν γῆ τῆς Ἰωνίας καὶ οἱ Ἀλβανοὶ στὴν Ἤπειρο καὶ τὴν Ἰλλυρία, στίς πρῴην Ἑλληνικὲς ἐπαρχίες. Ὄσο για τοὺς Σκοπιανοὺς Σλαύους, τοὺς ἔφεραν οἱ Βυζαντινοὶ καὶ τοὺς ἔδωσαν καὶ δύο ἱεραποστόλους τὸν Κύριλλο καὶ τὸν Μεθόδιο γιὰ νὰ τοὺς γαλουχήσουν μὲ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη.
Ἐπίσης καὶ σήμερα κερδίζουν ἑκατομμύρια εὐρῶ ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων προγόνων μας, γιατὶ ὅπου κι ἂν σκάψουν ἀνευρίσκουν ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς πόλεις, στάδια, ναούς, θέατρα καὶ ἀγάλματα ἀξιοποιώντας τα τουριστικά. Σήμερα ἡ γῆ τῆς Ἰωνίας ἀλλὰ καὶ ἡ Ἤπειρος ἀνασκάπτεται τόσο ἀπὸ ξένες ἀρχαιολογικὲς ἀποστολὲς ὅσο καὶ ἀπὸ Ἑλληνικὲς καὶ διεθνείς.

Στὴν Ἀλβανία οἱ Ἀλβανοὶ ἀρχαιολόγοι παρεδέχθησαν τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Ἀλβανίας ἀνευρίσκοντας ἀρχαία εὐρήματα τοῦ 4ου αἰῶνος π.Χ.

Ὄσο γιὰ τὴν Τουρκία, τὸ ὑπέδαφός της εἶναι ἔνας ἀπέραντος Ἑλληνικὸς ἀρχαιολογικὸς χῶρος. Ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὴν Τουρκία, τὰ ἄλλα δύο κρατίδια, ἡ Ἀλβανία καὶ τὰ Σκόπια, ἐξαρτῶνται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα. Ἐὰν πτωχεύσῃ ἡ Ἑλλάδα θὰ πτωχεύσουν καὶ αὐτοί.

Περισσότεροι ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο Ἀλβανοὶ δουλεύουν στὴν Ἑλλάδα καὶ στέλνουν τὰ χρήματά τους στὴν Ἀλβανία. Τοὺς παρέχουμε δουλειά, στέγη καὶ ὅλες τὶς ἐλευθερίες ποὺ ἀπολαμβάνει καὶ κάθε Ἕλλην πολίτης, ἀλλὰ καὶ πάλι βγάζουν μῖσος κατὰ τῆς χώρα μας.
Γιὰ αὐτὸ γράφω ὅτι εἶναι ἀχάριστοι.

Ἐὰν δοῦμε ἀπὸ ἅλλην πλευρὰ τὴν ὑπόθεση, οἱ γείτονές μας ὑποστηρίζουν τὶς πατρίδες τους. Οἱ δικοί μας Ἕλληνες, ποὺ ἔγραψαν καὶ γράφουν βιβλία ἀνθελληνικὰ καὶ διχαστικά, ἐπάνω στὰ ὁποία ἐστηρίχθησαν ὁ Ἐρντογὰν καὶ ὁ Ῥάμα, ποιούς καί ποιάν πατρίδα ὑποστηρίζουν;

Κάποιοι ἔγραψαν βιβλία κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τοῦ ἔθνους μας ἀπὸ ἄγνοια ἢ ἀπὸ πλάνη ἀλλὰ ὁρισμένοι καὶ ἀπὸ σκοπιμότητα, χρηματοδοτούμενοι ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένα Ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες, ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ΜΙΤ, ποὺ ξοδεύει ἐκατομμύρια εὐρῶ γιὰ νὰ προπαγανδίζῃ τὴν χώρα μας καὶ τὸν Ἑλληνικὸ στρατό, ποὺ τὸν παρουσιάζει σὰν φονέα ἀμάχων, κατὰ τὴν Μικρασιατικὴ ἐκστρατεία. Ἡ τουρκικὴ ΜΙΤ δὲν χρηματοδοτεῖ μόνον Τούρκους, ἀλλὰ καὶ Ἕλληνες προδότες, μαζὺ  καὶ Ἀλβανοὺς καὶ Σκοπιανοὺς καί, μάλιστα, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, πρὶν φθάσουμε στὶς σημερινὲς διεκδικήσεις Ἐρντογὰν καὶ Ῥάμα.

Σὲ μίαν ὁμιλία ποὺ διῳργάνωσε τὸ «Ἐλεύθερο Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο Ἀλιάρτου», στὸ Μαυρομμάτι τῆς Βοιωτίας, στὶς 22 Μαρτίου 2014, μὲ κύριον ὁμιλητὴ τὸν «συγγραφέα» Ἰωάννη Πέππα, βάπτισε τοὺς Ἕλληνες ὡς Ἀρβανίτες καὶ Ἀλβανούς, μὲ κύριες πηγὲς τὰ Ὀθωμανικὰ κατάστιχα. Καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Λαϊκοῦ Πανεπιστημίου Ἁλιάρτου Νικόλαος Κόλλιας (στενὸς συγγενὴς τοῦ Ἀριστείδου Κόλλια) ἀνέπτυξε μίαν θεωρία καταγωγῆς τῶν Ἀρβανιτῶν ἀπὸ τοὺς Ἀβάρους, χωρὶς νὰ τὴν τεκμηριώνῃ καὶ στὸ τέλος εἶπε: «Ἔ, τί νά κάνουμε; Ἐμᾶς τοὺς Ἀρβανῖτες στὴν Εὐρώπη μᾶς ἔχουν γιὰ μειονότητα».
Αὐτά δέν λέει καί σήμερα ὁ Ῥάμα περί μειονοτήτων καί Τσαμουριᾶς;

Ὁ συγκεκριμένος κύριος Νικόλαος Κόλλιας, ἀπὸ τὸ Λεωντάρι Βοιωτίας, εἶναι μέλος τῆς Unicef καὶ ἐξάδελφος τοῦ Ἀριστείδου Κόλλια, ὁ ὁποῖος στὸ βιβλίο του, τὸ 1983: «Ἀρβανῖτες καὶ ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων» ὑποστηρίζει ὅτι οἱ Ἀρβανῖτες κατάγονται ἀπὸ τοὺς Πελασγούς, ὅπως ὑποστηρίζουν ὅλοι καὶ στὸ τέλος βαπτίζει τοῦ Ἀρβανῖτες, Ἀλβανούς.

Ὁ Ἀριστείδης Κόλλιας ἦταν ἀπὸ τὰ ἰδρυτικὰ μέλη καὶ πρόεδρος τοῦ «Ἀρβανιτικοῦ Συνδέσμου τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἱδρύθη τὸ 1981, ὅμως ἐὰν διαβάσῃ κάποιος τὰ γραφόμενά του, θὰ διαπιστώση ὅτι ἦταν πρόεδρος τοῦ Ἀλβανικοῦ Συνδέσμου.
Στὴν σελίδα 137 τοῦ βιβλίου του «Ἀρβανίτες καὶ ἡ καταγωγὴ τῶν Ἑλλήνων», ἀνακυκλώνοντας τὸν Φαλμεράιερ, γράφει: «Ἡ Ἑλλάδα σήμερα ἔπρεπε νὰ λέγεται Νέα Ἀλβανία», μπερδεύοντας τοὺς Ἀλβανοὺς Ἀσιάτες, μὲ τοὺς Ἕλληνες Ἀρβανίτες.

Ὁ Ἀριστείδης Π. Κόλλιας ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προπαγάνδα γιὰ τοὺς Ἀρβανῖτες ἔχει γράψει καὶ τὸ βιβλίο: «Ἡ Ἑλλάδα στὴν παγίδα τῶν Σέρβων τοῦ Μιλόσεβιτς, 1991-1994», ἐκδόσεις Θάμυρις.

Ὅσοι δὲν γνωρίζετε τὸν Ἀριστείδη Π. Κόλλια δεῖτε ἐδῶ:

Καὶ ἐδῶ ὁ θρῆνος τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ ἔχασαν τὸν προπαγανδιστή τους:

Ἔνας ἄλλος «συγγραφεύς», ἀπὸ τὸ Λοῦτσι Βοιωτίας, ὁ Γεώργιος Μίχας μέλος καὶ αὐτὸς τοῦ ἀρβανιτικοῦ συνδέσμου, τὸ 1976 ἔγραψε ἕνα βιβλίο γιὰ τὰ χωριὰ τῆς Λοκρίδος καὶ τῆς Βοιωτίας, ποὺ πέραν ἀπὸ τὸν σπόρο τῆς διχονοίας μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ ἔριχνε μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο, διαστρεβλώνοντας ἱστορικὲς ἀναφορές, εἶχε γράψη καὶ κάποια καλά, ἀνακατεύοντας τὸ ψέμμα μὲ τὴν ἀλήθεια κι ἔτσι πέρασε ἀπαρατήρητο τὸ βιβλίο . 
(Ἄλλωστε δὲν ὑπῆρχαν Ἀλβανοὶ στὴνν Ἑλλάδα τότε).
Τὸ 2015 ξαναέγραψε τὸ βιβλίο του: «Τὸ Μαρτῖνο καὶ τὰ προερχόμενα ἀπὸ αὐτὸ Λοῦτσι -Πύργος καὶ Λάρυμνα», Γ΄ ἔκδοσις, καθὼς καὶ τὸ βιβλίο «Λοῦτσι», ποὺ ὅμως δὲν διαβαζόταν. 
Καὶ τὰ δύο βιβλία εἶναι μία ἱστορικὴ διαστρέβλωσις.
Σὲ αὐτὰ ἀναφέρει ὅτι: «Οἱ Ἀρβανῖτες εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἀλβανῶν γκκηδων καὶ Ἀρναούτηδων» καὶ γράφει ὁ Ἀρναούτης ὅτι ὅταν εἶχε πάη πολυήμερη ἐπίσκεψη στὴν Ἀλβανία καὶ στὸ Κόσσοβο, χωρὶς νὰ ἀναφέρῃ τὸν σκοπὸ τῆς ἐπισκέψεώς του τότε, τοῦ εἶπε (λέει) κάποιος βορειο-ἀλβανός, ὁ Ντεσεντάρης,   ὅτι οἱ Ἀρβανῖτες τῆς Λοκρίδος καὶ τῆς Βοιωτίας εἶναι γκέκηδες Ἀλβανοὶ καὶ Ἀρναούτηδες.
Αἶσχος!

Αἶσχος ἐὰν ὁ Ντεσεντάρης μπορῇ νὰ θεωρηθῇ  ἔγκυρη ἱστορικὴ πηγή, καταστρατηγώντας τόσους καὶ τόσους σημαντικοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς.

Γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας βλέπε:

Ἀπάντησις στοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἱστορίας μας – Ἀρβανίτες.

Ἐπίσης, σήμερα, γίνεται μία προσπάθεια νὰ παρουσιάσουν τοὺς Ἀλβανοὺς ὡς εὐρωπαϊκὸ λαό, συνδέοντάς τους μὲ τοὺς παναρχαίους Πελασγούς, καταστρατηγώντας ὅμως τὸν Στράβωνα, τὸν Ἀρριανό, τὸν Πτολεμαῖο, τὴν Ἄννα Κομνηνῆ (Ἀλεξιάς: «Δὲν ὑπῆρχε Ἀλβανὸς στὴν Εὐρώπη πρὸ τοῦ 11ου αἰῶνος μ.Χ.»), καθὼς καὶ τὸν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ἡ κοιτὶς τῶν Ἀλβανῶν εἶναι ὁ Καύκασος καὶ ἡ Κασπία.
Δηλαδὴ Ἀσιᾶτες.

Τὸ ἴδιο εἶχε γίνη καὶ μὲ τὰ Σκόπια πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια. Οἱ Σκοπιανοὶ ἔγραφαν προπαγανδιστικὰ βιβλία στην Ἀμερικὴ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ ἐν μέρη κατάφεραν να ὀνομάζονται Μακεδονία.

Πρόσφατα, τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016, ἕνας ἄλλος ἐπίδοξος συγγραφεὺς ἀπὸ τὴν Λοκρίδα, ὁ Κωνσταντῖνος Καραστάθης ἀπὸ τὴν Μαλεσίνα, γράφει σὲ ἔνα περιοδικὸ τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος ὅτι θὰ ἐκδώση βιβλίο μὲ τίτλο: «Ἀρβανῖτες, ἀπόγονοι Μινωιτῶν Κρητῶν».
Διαβάζοντας τὸ ἄρθρο κατ’ ἀρχὴν σὲ ἐνθουσιάζει, ἀλλὰ στὸ τέλος βαπτίζει καὶ πάλι τοὺς Ἀρβανῖτες, Ἀλβανούς. Ἀναφέρεται στοὺς Ἰάπυγες, ἀπογόνους τῶν Μινωιτῶν στὴν Κάτω Ἰταλία, τοὺς ὁποίους τοὺς βαπτίζει Λιάπηδες, Ἀλβανικὴ φάρα.

Οἱ Ἰάπυγες ἔζησαν τὸ 1700 π.Χ. καὶ οἱ Ἀλβανοὶ ἦλθαν στὸ Κόσσοβο τὸν 11ο αἰῶνα μ.Χ. ἀπὸ τὴν Κασπία καὶ τὸν Καύκασο. Πρώτα μὲ τοὺς Ἀβάρους καὶ ἀργότερα σὰν βοηθητικοὶ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων, συμμετέχοντες καὶ στὴν πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ ἀναφέρουν οἱ διαστρεβλωτὲς τῆς ἱστορίας γιὰ νὰ ἐντάξουν τοὺς Ἀλβανοὺς στὴν Εὐρώπη εἶναι τὰ βουνὰ τῆς Ἰταλίας Albis monti ποὺ σημαίνει λευκὰ βουνά, ἐπειδὴ εἶναι χιονισμένα καὶ εἶναι γεωγραφικὸς ὅρος καὶ ὄχι ἐθνολογικός, ὅπως ἀναφέρουν οἱ διαστρεβλωτές, ποὺ τὸ ἐξηγοῦν ὡς «Λευκὴ χώρα=Ἀλβανία».
Ἐξ ἅλλου οὐδεὶς Ῥωμαῖος συγγραφεὺς ἔγραψε ὅτι ζοῦσε μία τέτοια φυλή, σὲ τόσο μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Ῥώμη.

Ἐκτὸς ὅλων αὐτῶν εὑρέθηκαν ἄνθρωποι στὴν ἐθνικὴ ἀντιπροσωπεία, στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ἡ σφαγὴ τῆς Σμύρνης ἦταν ἕνας συνωστισμὸς ἀνθρώπων, δίνοντας λαβὴ καὶ πάλι στὸν Ἐρντογὰν καὶ στὸν Ῥάμα.

Ὅλους αὐτοὺς οὐδέποτε τοὺς ἐκάλεσε κάποιος εἰσαγγελεύς, γιὰ τὰ ἀνθελληνικά τους γραφόμενα, ποὺ στρέφονται κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, καλλιεργώντας τὸ μῖσος καὶ τὴν διχόνοια μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ τῶν γειτονικῶν τους  λαῶν.

Μπᾶτσος Νῖκος

ΟΙ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ

ΤΟΥΡΚΟΙ-ΑΛΒΑΝΟΙ-ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Γράφω αχάριστοι γιατί όλοι αυτοί οι γείτονές μας ήλθαν σε επαφή με την Ελληνικό πολιτισμό και πήραν από εμάς έστω και αυτά τα ίχνη πολιτισμού που έχουν σήμερα. Αξιώνει σήμερα ο Τούρκος Ερντογάν να ξαναστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, να μας πάρει τα νησιά και να γίνει σουλτάνος. Όμως δεν έχει διαβάσει καλά την ιστορία αυτός και ο Αλβανός Ράμα, γιατί τα 400 χρόνια που μας είχαν κατακτήσει ήταν σταγόνα στον ωκεανό, μπροστά στις χιλιετίες προ Χριστού που τα είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι οι Τούρκοι είναι φιλοξενούμενοι στην γη της Ιωνίας και οι Αλβανοί στην Ήπειρο και την Ιλλυρία, στις πρώην Ελληνικές επαρχίες. Όσο για τους Σκοπιανούς Σλαύους, τους έφεραν οι Βυζαντινοί και τους έδωσαν και δύο ιεραποστόλους τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο για να τους γαλουχήσουν με τα χριστιανικά ιδεώδη. Επίσης και σήμερα κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από τα έργα των αρχαίων προγόνων μας γιατί όπου κι αν σκάψουν ανευρίσκουν αρχαίες Ελληνικές πόλεις, στάδια, ναούς, θέατρα και αγάλματα αξιοποιώντας τα τουριστικά. Σήμερα η γη της Ιωνίας αλλά και η Ήπειρος ανασκάπτεται τόσο από ξένες αρχαιολογικές αποστολές όσο και από Ελληνικές και διεθνής.

Στην Αλβανία οι Αλβανοί αρχαιολόγοι παρεδέχθησαν την Ελληνικότητα της Αλβανίας ανευρίσκοντας αρχαία ευρήματα του 4ου αιώνα π.Χ.

Όσο για την Τουρκία το υπέδαφός της είναι ένας απέραντος Ελληνικός αρχαιολογικός χώρος. Εάν εξαιρέσουμε την Τουρκία, τα άλλα δύο κρατίδια, η Αλβανία και τα Σκόπια, εξαρτώνται οικονομικά από την Ελλάδα. Εάν πτωχεύσει η Ελλάδα θα πτωχεύσουν και αυτοί.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Αλβανοί δουλεύουν στην Ελλάδα και στέλνουν τα χρήματά τους στην Αλβανία. Τους παρέχουμε δουλειά, στέγη και όλες τις ελευθερίες που απολαμβάνει και κάθε Έλλην πολίτης, αλλά και πάλι βγάζουν μίσος κατά της χώρας μας.
Γι’ αυτό γράφω ότι είναι αχάριστοι.

Εάν δούμε από άλλην πλευρά την υπόθεση, οι γείτονές μας υποστηρίζουν τις πατρίδες τους. Οι δικοί μας Έλληνες, που έγραψαν και γράφουν βιβλία ανθελληνικά και διχαστικά, επάνω στα οποία στηρίχτηκαν ο Ερντογάν και ο Ράμα, ποιούς και ποιάν πατρίδα υποστηρίζουν; 

Κάποιοι έγραψαν βιβλία κατά της ακεραιότητος του έθνους μας από άγνοια ή από πλάνη αλλά ορισμένοι και από σκοπιμότητα, χρηματοδοτούμενοι όπως έχουν γράψει επανειλημμένα Αθηναϊκές εφημερίδες, από την τουρκική ΜΙΤ, που ξοδεύει εκατομμύρια ευρώ για να προπαγανδίζει την χώρα μας και τον Ελληνικό στρατό, που τον παρουσιάζει σαν φονέα αμάχων, κατά την Μικρασιατική εκστρατεία. Η τουρκική ΜΙΤ δεν χρηματοδοτεί μόνον Τούρκους αλλά και Έλληνες προδότες και Αλβανούς και Σκοπιανούς και, μάλιστα, εδώ και πολλά χρόνια πριν φτάσουμε στις σημερινές διεκδικήσεις Ερντογάν και Ράμα.

Σε μίαν ομιλία που διοργάνωσε το «Ελεύθερο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αλιάρτου» στο Μαυρομμάτι της Βοιωτίας, στις 22 Μαρτίου 2014, με κύριο ομιλητή τον «συγγραφέα» Ιωάννη Πέππα, βάπτισε τους Έλληνες ως Αρβανίτες, Αλβανούς, με κύριες πηγές τα Οθωμανικά κατάστιχα. Και ο πρόεδρος του Λαϊκού Πανεπιστημίου Αλιάρτου Νικόλαος Κόλλιας (στενός συγγενής του Αριστείδη Κόλλια) ανέπτυξε μίαν θεωρία καταγωγής των Αρβανιτών από τους Αβάρους, χωρίς να την τεκμηριώνει και στο τέλος είπε: «Έ, τι να κάνουμε; Εμάς τους Αρβανίτες στην Ευρώπη μας έχουν για μειονότητα».
Αυτά δεν λέει και σήμερα ο Ράμα περί μειονοτήτων και Τσαμουριάς;

Ο συγκεκριμένος κύριος Νικόλαος Κόλλιας από το Λεωντάρι Βοιωτίας είναι μέλος της Unicef και εξάδελφος του Αριστείδη Κόλλια ο οποίος στο βιβλίο του το 1983: «Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων» υποστηρίζει ότι οι Αρβανίτες κατάγονται από τους Πελασγούς, όπως υποστηρίζουν όλοι και στο τέλος, βαπτίζει του Αρβανίτες, Αλβανούς.

Ο Αριστείδης Κόλλιας ήταν από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος του «Αρβανιτικού Συνδέσμου της Ελλάδος» που ιδρύθηκε το 1981, όμως εάν διαβάσει κάποιος τα γραφόμενά του θα διαπιστώσει ότι ήταν πρόεδρος του Αλβανικού Συνδέσμου. Στην σελίδα 137 του βιβλίου του «ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ και η καταγωγή των Ελλήνων» ανακυκλώνοντας τον Φαλμεράιερ γράφει: «Η Ελλάδα σήμερα έπρεπε να λέγεται ΝΕΑ ΑΛΒΑΝΙΑ», μπερδεύοντας τους Αλβανούς Ασιάτες με τους Έλληνες Αρβανίτες.

Ο Αριστείδης Π. Κόλλιας εκτός από την προπαγάνδα για τους Αρβανίτες έχει γράψει και το βιβλίο: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΣΕΡΒΩΝ ΤΟΥ ΜΙΛΟΣΕΒΙΤΣ 1991-1994», Εκδόσεις ΘΑΜΥΡΙΣ.

Όσοι δεν γνωρίζετε τον Αριστείδη Π. Κόλλια δείτε εδώ:

 

Και εδώ ο θρήνος των Αλβανών που έχασαν τον προπαγανδιστή τους:

Ένας άλλος «συγγραφέας», από το Λούτσι Βοιωτίας, ο Γεώργιος Μίχας, μέλος και αυτός του αρβανιτικού συνδέσμου, το 1976 έγραψε ένα βιβλίο για τα χωριά της Λοκρίδος και της Βοιωτίας που πέραν από τον σπόρο της διχονοίας μεταξύ των Ελλήνων και των Αλβανών που έριχνε, με αριστοτεχνικό τρόπο, διαστρεβλώνοντας ιστορικές αναφορές, είχε γράψει και κάποια καλά, ανακατεύοντας το ψέμμα με την αλήθεια και έτσι πέρασε απαρατήρητο το βιβλίο.
(Άλλωστε δεν υπήρχαν Αλβανοί στην Ελλάδα τότε).
Το 2015 ξαναέγραψε το βιβλίο του «Το Μαρτίνο και τα προερχόμενα από αυτό Λούτσι -Πύργος και Λάρυμνα», Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ καθώς και το βιβλίο «ΛΟΥΤΣΙ», που όμως δεν διαβαζόταν. Και τα δύο βιβλία είναι μια ιστορική διαστρέβλωση. Σε αυτά αναφέρει ότι: «Οι Αρβανίτες είναι απόγονοι των Αλβανών γκέκηδων και Αρναούτηδων» και γράφει ο Α
ρναούτης ότι όταν είχε πάει πολυήμερη επίσκεψη στην Αλβανία και στο Κόσσοβο, χωρίς να αναφέρει τον σκοπό της επισκέψεώς του τότε, του είπε λέει ένας βορειο-αλβανός ο Ντεσεντάρης, ότι οι Αρβανίτες της Λοκρίδος και της Βοιωτίας είναι γκέκηδες Αλβανοί και Αρναούτηδες.
Αίσχος!

Αίσχος εάν ο Ντεσεντάρης μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη ιστορική πηγή καταστρατηγώντας τόσους και τόσους σημαντικούς αρχαίους συγγραφείς.

Για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας βλέπε:

Ἀπάντησις στοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἱστορίας μας – Ἀρβανίτες.

Επίσης σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιάσουν τους Αλβανούς ως Ευρωπαϊκό λαό και να τους συνδέσουν με τους παναρχαίους Πελασγούς, καταστρατηγώντας όμως τον Στράβωνα, τον Αρριανό, τον Πτολεμαίο, την Άννα Κομνηνή (Αλεξιάς: «Δεν υπήρχε Αλβανός στην Ευρώπη προ του 11ου αιώνος μ.Χ.»), καθώς και τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που αναφέρουν ότι η κοιτίδα των Αλβανών είναι ο Καύκασος και η Κασπία.
Δηλαδή Ασιάτες.

Το ίδιο είχε γίνει και με τα Σκόπια πριν από 20 χρόνια. Οι Σκοπιανοί έγραφαν προπαγανδιστικά βιβλία στην Αμερική και σε όλον τον κόσμο και εν μέρη κατάφεραν να ονομάζονται Μακεδονία.

Πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2016 ένας άλλος επίδοξος συγγραφέας από την Λοκρίδα, ο Κωνσταντίνος Καραστάθης από την Μαλεσίνα, γράφει σε ένα περιοδικό της Στερεάς Ελλάδος ότι θα εκδώσει βιβλίο με τίτλο: «Αρβανίτες, απόγονοι Μινωιτών Κρητών».
Διαβάζοντας το άρθρο κατ’ αρχήν σε ενθουσιάζει αλλά στο τέλος βαπτίζει και πάλι τους Αρβανίτες, Αλβανούς. Αναφέρεται στους Ιάπυγες απογόνους των Μινωιτών στην Κάτω Ιταλία, τους οποίους τους βαπτίζει Λιάπηδες, Αλβανική φάρα.

Οι Ιάπυγες έζησαν το 1700 π.Χ. και οι Αλβανοί ήλθαν στο Κόσσοβο τον 11ο αιώνα μ.Χ. από την Κασπία και τον Καύκασο. Πρώτα με τους Αβάρους και αργότερα σαν βοηθητικοί των τουρκικών στρατευμάτων συμμετέχοντες και στην πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως.

Ένα άλλο στοιχείο που αναφέρουν οι διαστρεβλωτές της ιστορίας, για να εντάξουν τους Αλβανούς στην Ευρώπη, είναι τα βουνά της Ιταλίας Albis monti, που σημαίνει λευκά βουνά επειδή είναι χιονισμένα και είναι γεωγραφικός όρος και όχι εθνολογικός, όπως αναφέρουν οι διαστρεβλωτές, που το εξηγούν «Λευκή χώρα=Αλβανία». Εξ άλλου ουδείς Ρωμαίος συγγραφέας έχει γράψει ότι ζούσε μια τέτοια φυλή σε τόσο μικρή απόσταση από την Ρώμη.

Εκτός όλων αυτών ευρέθησαν άνθρωποι στην εθνική αντιπροσωπεία στην Βουλή των Ελλήνων, που αναφέρουν ότι η σφαγή της Σμύρνης ήταν ένας συνωστισμός ανθρώπων, δίνοντας λαβή και πάλι στον Ερντογάν και στον Ράμα.

Όλους αυτούς ουδέποτε τους εκάλεσε κάποιος εισαγγελέας, για τα ανθελληνικά τους γραφόμενα, που στρέφονται κατά της ακεραιότητος του Ελληνικού έθνους, καλλιεργώντας το μίσος και την διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων αλλά και των γειτονικών τους λαών.

Μπᾶτσος Νῖκος

 

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply