Ὑδρογονάνθρακες, Ὑφαλοτρυπίδες καὶ …«Χάγες»!!!

«Χάγες», Ὑφαλοτρυπίδες, ὑδρογονάνδρακες «Αἰγαίου» καὶ λοιπὲς «ἀπειλὲς» τοῦ κ@λου…

 Ἄαααααλλη ὅμως εἶναι ἡ ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβη οἱ Τοῦρκοι…

Νὰ παραθέσουμε πρῶτα μερικὰ στοιχεῖα, πρὶν βγάλουμε συμπεράσματα.
Συνέχεια

Γιά χάριν τοῦ East Med …καιγόμαστε;

Ἂς πᾶμε καὶ στὴν Περιβαλλοντολογικὴ καταστροφή.
Αὐτὸς ὁ χάρτης εἶναι ἀπὸ τὶς πυρκαϊὲς τοῦ 2017.

Βλέπουμε πὼς ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ προβλέπεται νὰ περάσῃ ὁ Ἀγωγὸς East Med στὴν Πελοπόννησο, στὴν κεντρικὴ Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἤπειρο, εἴχαμε ἐκτεταμένες πυρκαϊές, σὲ ὅλο τὸ μῆκος τῆς προβλεπομένης διελεύσεώς του.
Συνέχεια

Φωτιὲς πάλι ἀνάβουν στὴν Μέση Ἀνατολὴ οἱ Η.Π.Α.

Βάζουν πάλι φωτιὰ στὴν Μέση Ἀνατολὴ οἱ Η.Π.Α..
Νέα διεθνὴς ἀλητεία ἀπὸ τὸν Τρᾶμπ…

Συνέχεια

Γιὰ τὸ (πολὺ) μεγάλο Ἰσραὴλ δουλεύουμε ὅλοι μας!!!

Ὅταν ἡ «ἀλληλεγγύη στὸ Κουρδιστᾶν» ἐφούντωνε στὴν Δύση καὶ στὴν χώρα μας, τότε μαθαίναμε καὶ τὸν πραγματικὸ ῥόλο τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δυστυχῶς ἦταν (καὶ παραμένει) ἀκριβῶς ἴδιος μὲ αὐτὸν τῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν Κούρδων στὴν Συρία.
Συνέχεια

Ὑπαγόμεθα ἐπισήμως στοὺς Ἐνεργειακοὺς Χάρτες

Καὶ ἐπίσημα πλέον ἡ Ἑλλὰς στὸν Ἐνεργειακὸ Χάρτη!

Ἐχθὲς στὸ Τὲλ Ἀβίβ, στὴν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν ἐνεργείας Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰσραὴλ καὶ Ἰταλίας, ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸν ἀγωγὸ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med, μὲ τὴν συμμετοχὴ μάλιστα, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ ἁρμοδίου Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου, Μιγκὲλ Ἀριάς.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἕνωσις ἐνέκρινε πλέον καὶ προωθεῖ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου τῶν νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος. Διαφαίνεται ἐπίσης πὼς τὸ ἐν λόγῳ σχέδιον διαθέτει  πλέον καὶ τὸ «o.k.» τῶν Η.Π.Α. Συνέχεια