Ὑδρογονάνθρακες, Ὑφαλοτρυπίδες καὶ …«Χάγες»!!!

«Χάγες», Ὑφαλοτρυπίδες, ὑδρογονάνδρακες «Αἰγαίου» καὶ λοιπὲς «ἀπειλὲς» τοῦ κ@λου…

 Ἄαααααλλη ὅμως εἶναι ἡ ἐργολαβία ποὺ ἔχουν ἀναλάβη οἱ Τοῦρκοι…

Νὰ παραθέσουμε πρῶτα μερικὰ στοιχεῖα, πρὶν βγάλουμε συμπεράσματα.

 1. Γερμανοὶ καὶ Τοῦρκοι εἶναι, διαχρονικῶς «κῶλος καὶ βρακὶ» στὶς φουστιές. Νὰ μὴ ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων ἔγινε ἀπὸ τοὺς Τούρκους κατ’ ἀπαίτηση (καὶ ὀργάνωση) τῶν Γερμανῶν. (Τὸ «γιατί», εἶναι ὁλόκληρη ἱστορία ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήση ἄλλην φορά…)… Γερμανοί, ἐπίσης, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ ᾠργάνωσαν, στὸν Πρῶτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τὴν ὀχύρωση τῆς Καλλιπόλεως (μὲ καύσιμα ποὺ τοὺς παρεχώρησε -μὴ ξεχνᾶμε- ὁ «Ἐθνάρχης» Βενιζέλος) ποὺ ἐκόστισε τὶς ζωὲς σὲ περισσοτέρους ἀπὸ 300.000 Αὐστραλοὺς ποὺ ἐπολέμησαν στὸ πλευρὸ τῆς Ἀντάντ.
 2. Ἡ Γερμανια εἶναι τὸ ξύλινο ποδάρι ἐπάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται ἡ οἰκονομία τῆς Ῥωσσίας. Οἱ Ῥῶσσοι πωλοῦν στοὺς Γερμανοὺς φυσικὸ ἀέριο σὲ ἕνα κλάσμα τῆς τιμῆς ποὺ τὸ δίδουν στὶς ἄλλες χῶρες. Σὲ ἀντάλλαγμα, οἱ Γερμανοὶ ἔχουν δεσμευθῆ νὰ ἀποῤῥοφοῦν δεδομένες ποσότητες ῥωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ νὰ σκᾷν ἕνα συγκεκριμένο μπαγιόκο στὸ ξανθὸ γένος, κάθε χρόνο.
 3.  Ἡ προνομιακὴ τιμὴ τοῦ ῥωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου εἶναι τὸ ξύλινο ποδάρι ἐπάνω στὸ ὁποῖο στηρίζεται ἡ οἰκονομία τῆς Γερμανίας, ἀφοῦ τῆς ἐπιτρέπει νὰ διατηρῇ χαμηλὰ τὸ ἐνεργειακὸ κόστος παραγωγῆς τῶν προϊόντων της, σὲ σχέση μὲ τὶς ὑπόλοιπες χῶρες (ἰδίως τῆς Εὐρώπης).
 4. «Ἐὰν χονδροκονομᾷς» πουλῶντας προϊόντα ποὺ νὰ βασίζονται στὸ φθηνὸ ῥωσσικὸ φυσικὸ ἀέριο, ποιός ὁ λόγος νά μή χονδροκονομήσῃς ἀκόμη περισσότερο, πουλώντας ἐσύ τὸ ῥωσσικό φυσικό ἀέριο;
 5. Γιὰ νὰ παντελονιάσῃς ὅμως τὴν εὐκαιρία τῆς παραγράφου 4, χρειάζεσαι παροχή! Ἄρα δὲν σοὺ φθάνει μόνο ἕνας ἀγωγὸς στὴν Βόρειο Θάλασσα (ποὺ μόλις καὶ καλύπτει τὶς ἀνάγκες σου), ἀλλὰ πρέπει νὰ φτιάξῃς καὶ δεύτερο (Nord Stream 2) ποὺ θὰ σοὺ κουβαλᾶ τὸ πρόσθετο ῥωσσικὸ φυσικὸ ἀέριο ποὺ θὰ ζμπρώξῃς, ὡς μεταπράτης, στοὺς γείτονές σου. Ἐδῶ εἶναι ποὺ ἀρχίζουν καὶ φρικάρουν τὰ ἀμερικανὰ ποὺ βλέπουν μία ἐνεργειακὴ σύμπραξη Γερμανίας-Ῥωσσίας ὡς τὴν ἀπαρχὴ μίας Εὐρασίας ποὺ θὰ ἀμφισβητήση τὴν πλανητικὴ παντοδυναμία τους.
 6. Ἡ ὑπόλοιπη -πλὴν Γερμανίας- Εὐρώπη διψᾶ γιὰ φυσικὸ ἀέριο. Ταὐτοχρόνως εἶναι ἀναγκασμένη νὰ πεοθηλάσῃ τὶς ΗΠΑ – ποὺ ὅμως βγάζουν σπυριὰ στὴν σκέψη ὅτι ἡ παρέα τοῦ Ποῦτιν θὰ σηκώση ὅλο τὸ χρῆμα ἀπὸ τὸ τραπέζι χωρὶς νὰ χρειασθῇ νὰ παράξῃ προϊόν, πέραν ἀπὸ σωλῆνες ποὺ θὰ κουβαλοῦν μεθάνιο. Τὴν «πορδὴ τῆς γής»….
 7. Κοιτάσματα ἀνταγωνιστικὰ τῶν ῥωσσικῶν ὑπάρχουν μόνον κάτω ἀπὸ τὸν βυθὸ τῆς ὑποθετικῆς ΑΟΖ τῆς Παλαιστίνης (ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ὁ Λεβιάθαν). Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο, καὶ μόνον, οἱ Παλαιστηνιοι θὰ εἶναι πάντα χωρὶς κράτος καὶ ἕρμαια προδοτικῶν ἡγεσιῶν. Τὸ κασέρι θὰ τὸ φάη ὁ μάγκας τῆς γειτονιᾶς, τὸ Ἰσραήλ.
 8. Γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ ἀδειάσῃ τὸν Λεβιάθαν στὴν Εὐρώπη, τὸ Ἰσραὴ χρειάζεται ὑποθαλάσσιο ἀγωγὸ (East Med) ποὺ νὰ διέρχεται ἀπὸ τὴν ΑΟΖ «φιλικῶν» κρατῶν, μέχρι τὴν Ἰταλία. Αὐτὸς εἶναι κι ὁ λόγος ποὺ κωλοκτυπιέται ὥστε τὸ Καστελλόριζο νὰ ἀποτελῇ «ἑλληνικὴ ΑΟΖ».
 9. Ἡ ΑΟΖ τοῦ Καστελλορίζου εἶναι κομβικῆς σημασίας. Ἐὰν ἀνήκῃ στὴν Ἑλλάδα, τότε ἡ ΑΟΖ τῆς Ἑλλάδος συνορεύει μὲ αὐτὲς τῆς Κύπρου καὶ τῆς Αἰγύπτου κι ὁ East Med μπορεῖ ἀνενόχλητα νὰ «ξαπλώσῃ» στὸν βυθό τους.
 10. Ἐὰν ἀμφισβητηθῇ τὸ Καστελλόριζο, ὡς ΑΟΖ, τότε ἡ τούρκικη ΑΟΖ συνορεύει μὲ αὐτήν του ἀντὶ-Χάφταρ καθεστῶτος τῆς Λιβύης καὶ ὁ East Med δὲν ἔχει ἀπὸ ποῦ νὰ περάσῃ.
 11. Ἐὰν ἐξακολουθεῖτε νὰ ἀναρωτιέσθε γιὰ ποιὸν λόγο Ποῦτιν καὶ Μέρκελ ἔχουν ξαμολήση τὸν Ἐρντογὰν νὰ ἐκτελέσῃ «συμβόλαιο», στέλνοντας στρατὰ (ἐνάντια στὸν Χάγταρ) στὴν Λιβύη καὶ κλωτσῶντας τὴν μπάλα στὴν κερκίδα, στὸ Αἰγαῖο, ξαναξεκινῆστε διαβάζοντας ἀπὸ τὸ 1. Στὸ «φιφτυ-φιφτυ», παίζει καὶ νὰ ἔχω δίκιο σὲ ὅσα ἀνέφερα….

Χοϊδᾶς Διονύσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply