Ὑπαγόμεθα ἐπισήμως στοὺς Ἐνεργειακοὺς Χάρτες

Καὶ ἐπίσημα πλέον ἡ Ἑλλὰς στὸν Ἐνεργειακὸ Χάρτη!

Ἐχθὲς στὸ Τὲλ Ἀβίβ, στὴν συνάντηση τῶν ὑπουργῶν ἐνεργείας Κύπρου, Ἑλλάδος, Ἰσραὴλ καὶ Ἰταλίας, ἐπῆλθε συμφωνία γιὰ τὸν ἀγωγὸ μεταφορᾶς φυσικοῦ ἀερίου East Med, μὲ τὴν συμμετοχὴ μάλιστα, γιὰ πρώτη φορά, τοῦ ἁρμοδίου Εὐρωπαίου Ἐπιτρόπου, Μιγκὲλ Ἀριάς.
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ Εὐρωπϊκὴ Ἕνωσις ἐνέκρινε πλέον καὶ προωθεῖ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν μεταφορὰ φυσικοῦ ἀερίου τῶν νεοανακαλυφθέντων κοιτασμάτων πρὸς τὴν Εὐρώπη μέσῳ Ἑλλάδος. Διαφαίνεται ἐπίσης πὼς τὸ ἐν λόγῳ σχέδιον διαθέτει  πλέον καὶ τὸ «o.k.» τῶν Η.Π.Α.

 Ὅλοι συμφωνοῦν πλέον ξεκάθαρα πὼς ἡ τροφοδοσία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ τὸ «σπάσιμο» τοῦ μονοπωλίου τροφοδοσίας ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, ἐξαρτᾶται πιὰ ξεκάθαρα ἀπὸ τὰ κοιτάσματα τῆς Νοτιοανατολικῆς Μεσογείου, καθὼς ἐπίσης πὼς αὐτὴ ἡ τροφοδοσία δὲν μπορεῖ νὰ διακυβεύεται μὲ τὴν διέλευση κάποιου ἀγωγοῦ ἀπὸ τὴν «ἀσταθή» Τουρκία.

Ὁ East Med εἶναι ἕνας ἀγωγός, συνολικοῦ μήκους δύο χιλιάδων χιλιομέτρων, ὁ ὁποῖος θὰ συνδέη τὰ κοιτάσματα τοῦ Ἰσραῆλ καὶ τῆς Κύπρου, μέσῳ Κρήτης, θὰ φθάνη στὴν Πελοπόννησο καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, διανύοντας τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα, θὰ καταλήγη στὴν Ἰταλία.
Ὁ σχεδιασμός του δὲ περιλαμβάνει, μελλοντικῶς, τὴν πιθανὴ ἀνακάλυψη κοιτασμάτων στὴν θαλασσία περιοχὴ τῆς Νοτίου Κρήτης, ὄπου μᾶλλον κρύβονται ἐπίσης τεράστια ἐνεργειακὰ ἀποθέματα.

Τὰ οἰκονομικὰ καὶ γεωπολιτικὰ ὀφέλη εἶναι τεράστια καὶ οἱ προοπτικὲς ἀσύληπτες.
Μποροῦν δὲ νὰ ἀλλάξουν, αὐτὰ τὰ νέα δεδομένα, ὅλην τὴν μορφὴ τῆς Ἑλλάδος, καθὼς ἐπίσης τὰ πάντα στὴν εὑρυτέρα περιοχή.

Ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν παραλλήλως μίαν πολὺ ἐνοχλητικὴ κίνηση γιὰ κάποιους, κυρίως γιὰ τὴν γειτονικὴ Τουρκία, μιᾶς ποὺ τώρα πιὰ ἡ ἀνακήρυξις τῆς ΑΟΖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι καὶ ἀναγκαία καὶ δεδομένη, ὡστὲ νὰ προχωρήσῃ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδιασμοῦ.
Ὅμως κάτι τέτοιο ἀποτελεῖ, γιὰ τὴν Τουρκία, «αἰτία πολέμου»!

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 108 times, 1 visits today)
Leave a Reply