Δικαιοῦσαι μόνον νὰ παπαγαλίζῃς…

Βγῆκε τὸ κομματόσκυλον Α΄, ποὺ γενική του γραμμὴ εἶναι μέσῳ μνημονίων νὰ διαγράφῃ κάθε πιθανότητα -κυρίως- τῆς αὐξήσεως τῶν γεννήσεων, λόγῳ οἰκονομικῆς ἀνεχείας. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιον ἄτομον ποὺ μὲ ἀνταλλάγματα οἰκονομικά, βολέματος καὶ ἀτομικῆς του διασφαλίσεως, παπαγαλίζει ὅλα ὅσα ἡ γενικὴ γραμμὴ τοῦ κόμματός του, ἄνευ κριτικῆς, ἐπιβάλλει:

Βγῆκε καὶ τὸ κομματόσκυλο Β΄, χάριν …πολυμορφίας τοῦ ἀντιλόγου, γιὰ νὰ δηλώσῃ (ἰδίως μὲ τὸ ἀτομικό του παράδειγμα) πὼς πρέπει νὰ σταματήσῃ ἡ λαίλαψ τῶν ἐκτρώσεων. Σωστὰ θὰ τὰ ἔλεγε ἐὰν α) δὲν ἦταν τῆς αὐτῆς τακτικῆς μὲ τὸ κομματόσκυλο Α΄, ψηφίζοντας ὅλα ἐκεῖνα τὰ δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων ὁδηγοῦν σὲ ἀνέχεια καὶ ἀδυναμία, πρακτικῶς, αὐξήσεως τῶν γεννήσεων ἀλλὰ καί, β) διότι ὑπερασπιζόμενος τὶς διαφορετικές του, ἂς ποῦμε, ἀπόψεις, τελικῶς χρησιμεύει μόνον ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ …ἐπιβεβαιωθῇ τὸ κομματόσκυλον Α΄:

Βγῆκε καὶ ὁ «ἐθνικός» μας fake-κάκιας, γιὰ νὰ μᾶς …«διαφωτίσῃ» σχετικῶς, διότι κι αὐτὸς ἀνήκει στὴν αὐτὴν ὁμάδα πραιτοριανῶν καὶ δὲν γίνεται νὰ δυσαρεστήσῃ τὸ «μεγάλο ἀφεντικό»:

Βγῆκε καὶ ὁ μητσοτακικὸς ταχιάος, μαζὺ μὲ τὸν (φερόμενο ὡς) ὑπουργὸ τῆς μητσοτακικῆς (ἂς ποῦμε) κυβερνήσεως, γιὰ νὰ σπεύσουν νὰ «συμμορφωθοῦν» μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ κομματοσκύλου Α΄, τῶν «ἐθνικῶν» μας fake-κάκηδων καὶ γενικότερα τῆς παγκοσμίου γραμμῆς περὶ ἐφαρμογῆς τοῦ ἀπολύτου ἀποπληθυσμοῦ ποὺ διέταξαν οἱ τοκογλύφοι, καθὼς καὶ τῆς ἐντολῆς ἀντικαταστάσεως πληθυσμῶν ποὺ ἐπίσης ἕνα μαγαζάκι τῶν τοκογλύφων, ὁ ΟΗΕ, ἐπιβάλλει: 

πηγὴ

Κι ὅλα τοῦτα διότι κάποια χριστιανικὰ σωματεία πληρώνοντας μὲ ζεστὸ χρῆμα, ἀπεφάσισαν νὰ ἀντισταθοῦν στὴν ὑπογεννητικότητα καὶ στὶς ἐκτρώσεις, ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ ἐξυπηρετοῦν τὸν ἀποπληθυσμό.

Δὲν θὰ σταθῶ ὅμως στὸ ἐὰν εἶναι ἀληθεῖς οἱ πληροφορίες ποὺ ἀποτυπώνονται στὴν παραπάνω ἀφίσσα, διότι δὲν ἀνήκω στὴν ὁμάδα τῶν εἰδικῶν ποὺ κατέχουν τὸ θέμα. Θὰ σταθῶ μόνον στὸ ἀγωνιῶδες  …«κόψιμο ὅλων τῶν παραπάνω, σαφῶς μὴ εἰδικῶν, σαφῶς ἀσχέτων, σαφῶς ἀλληλοεξηρτημένων μὲ τὶς «πολιτικὰ ὀρθὲς» ἀπόψεις τῶν ἐπικυριάρχων, νὰ μᾶς τὸ παίζουν ἐπὶ πλέον καὶ δημοκράτες καὶ φιλάνθρωποι καὶ δικαιωματιστές, τὴν ὥρα ποὺ ἄπαντες, ἀπολύτως δικτατορικῶς, ἀπαγορεύουν τὸν κάθε ἀντίλογο.
Προφανῶς δὲν ἔχουν μάθη πὼς ἡ ἀλήθεια πηγάζει ἀπὸ τὴν ἔρευνα καὶ τὸν ἀντίλογο καὶ τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψεως. Μά γιά ποίαν ἀλήθεια νά συζητήσουν ὅλοι αὐτοί; Μόνον τὸ δικό τους νὰ περάσῃ…
(Κι ἐὰν ἐμφανισθῇ κάποιος νὰ ἀναφερθῇ στὸν λαγὸ μπιμπίκιον, τότε νὰ πᾶτε καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσετε γιὰ τὸ πόσα αὐτὸς δὲν ἔκανε πρὸ κειμένου σήμερα τὸ κάθε νέο ζευγάρι νὰ ἀδυνατῇ νὰ τεκνοποιήσῃ κατὰ τὶς ἐπιθυμίες του, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ ποὺ ὑπέγραψε ὁ λαγὸς – μπιμπίκιος ἐμπράκτως ἀπαγορεύουν τὴν αὔξησιν τῶν γεννήσεων!).

Γιὰ νὰ λέμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους. Ἐὰν στὴν δημοκρατία (τους) δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα καὶ ἐὰν στὴν δημοκρατία (τους) ὅλες οἱ γνῶμες εἶναι σεβαστές, ἀλλὰ καὶ ἐὰν στὴν δημοκρατία (τους) μέσῳ τοῦ διαλόγου καὶ τῆς ἐρεύνης (ναί, λέμε κι ἀνέκδοτα κάπου κάπου) θὰ καταλήξη ὁ πολίτης στὶς ὀρθὲς γιὰ τὸν ἴδιον ἀποφάσεις καὶ συμπεράσματα, τότε νὰ μᾶς ἀπαντήσουν σὲ τί ἀκριβῶς ὅλα τὰ παραπάνω συνεργοῦν καὶ συμπράττουν καὶ δικαιολογοῦν τὴν ἐξακολούθησιν τῆς δημοκρατίας (τους)!!!

Ἡ ἀγωνία τους λοιπὸν νὰ φιμώσουν, ἀπολύτως δικτατορικῶς, τὴν κάθε ἀντίθετο ἄποψιν/γνώμη ἀποδεικνύει τὸ ποῦ δὲν εἶναι τὸ ὀρθὸν ἤ, ἐπὶ τῆς οὐσίας, τὸ ποῦ εἶναι τὸ λάθος. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπολύτως συμβατὰ καὶ σύμφωνα καὶ ἀλληλένδετα, τελικῶς φθάνουμε στὸ σημεῖον νὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ μοναδικὸ δικαίωμα ποὺ σκοπεύουν νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν εἶναι τὸ νὰ …παπαγαλίζουμε μόνον.

Φίλοι ἀγαπητοί… Ὅλοι οἱ παραπάνω, πλὴν τῶν γνωστῶν …«γραφικῶν», ἔχουν μίαν καὶ μόνον ἔγνοια: τὸ νὰ γίνουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ἀρεστοὶ στοὺς χρηματοδότες τους, ἐλπίζοντες πὼς θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἐπιβιώνουν σαπροφυτικῶς ἐλέῳ τῶν ἀφεντικῶν τους. Ἀκόμη καὶ …καβαλίνες θὰ καταπιοῦν, ἐὰν αὐτὸ διαταχθῇ ἀπὸ τὰ ἀφεντικά τους. Πρόκειται γιὰ τοὺς ἰδίους ποὺ σκοτώνονται γιὰ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν τὴν διακοπὴ τῆς κρεοφαγίας, βάσει πάντα τῆς γραμμῆς τῶν κεντρικῶν τοκογλύφων καὶ ποὺ σήμερα ἔχουν …«κολλήση» κάπως, διότι προσφάτως, τὸ γνωστό τους ἀφεντικό, ἔδωσε ἄλλες ἐντολές, ἀναιρῶντας αὐτὲς ποὺ ἔδιδε λίγες ἑβδομάδες πρίν.

(ἀπὸ ἔρευνα τοῦ Σίγμα τὰ παραπάνω).

Ἐν ὀλίγοις. Παπαγαλισμὸς καὶ μόνον ἀπαιτεῖται. Παπαγαλισμὸς τῶν πάντων, στὰ πάντα. Ὅλοι μας καταντήσαμε νὰ παπαγαλίζουμε ἀκρίτως καὶ ἀδιακρίτως κάθε παπαρολογία, ἀδυνατῶντας νὰ ἐννοήσουμε τὰ αὐτονόητα.
Ἡ δὲ διάχυτος καὶ διαρκῶς πολλαπλασιαζομένη διαίρεσις τῶν κοινωνιῶν μας, εἶναι τόσο βολική, ποὺ κατήντησε προκλητικὸ τὸ νὰ …σκέπτεται κάποιος.

Οἱ δὲ τακτικές τους γνωστὲς καὶ διακριτὲς πλέον:

 • Φίμωσις τῶν πάντων, μὴ «δικῶν τους», στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων …προληπτικῶς!!!
 • Διαβολὴ τῶν γλωσσικῶν ἐννοιῶν, ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα, πρὸ κειμένου ἄλλα νὰ ἀκοῦμε, ἄλλα νὰ ἀντιλαμβανόμεθα καὶ τελικῶς ἄλλα νὰ ἰσχύουν.
 • Διάβρωσις, πάντα δημοκρατική, τῆς κοινῆς λογικῆς μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. 
 • Ἐκ παραλλήλου, ἐπιβολὴ τῆς κάθε ἀνισοῤῥοπίας, μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, ὡς …«θεσφάτων» πρὸ κειμένου ἡ ὁποιαδήποτε ἐναπομείνασα, λογική μας, νὰ …ταξειδεύει γιὰ τὸ παράλογον.
 • Προβολὴ τῆς κάθε παπαρολογίας μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ νὰ ἀκούγεται ὡς …μονόδρομος ἡ κάθε αὐτοχειρία.
 • Ἑστίασις στὰ ἐπιφανειακὰ καὶ ἐπιδερμικὰ προβλήματα, πρὸ κειμένου νὰ ἀπομακρυνόμεθα ὅλο καὶ περισσότερο, ἀπὸ τὰ οὐσιαστικά.

Ἡ ταχυτάτη ἀντικατάστασις πληθυσμῶν, γιὰ παράδειγμα, πού, ἐκτὸς πολλῶν ἄλλων, ἐξυπηρετεῖ κυρίως τοὺς δουλεμπόρους, παρουσιάζεται ὡς …ἀνθρωπισμός, ἐνᾦ ἡ παναρχαία Ἀρχὴ ὑπερασπίσεως τῶν κεκτημένων, ἐπὶ τῆς ὁποίας πατοῦσαν οἱ λαοί, γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν, κατήντησε …ῥατσιστικὸ παραλήρημα. Ἡ μία καὶ μόνη φυσικὴ ἐπιλογὴ ἀναπαραγωγῆς κατήντησε …καταπίεσις τῆς γυναικός, ἐνᾦ ἡ πιθανότης προβληματισμοῦ γιὰ τὴν μητρότητα, κατήντησε …δικαιωματισμός.
Τρεῖς λαλοῦν καὶ δύο χορεύουν ἐπάνω στὰ κεφάλια μας, διαβρώνοντας, δηλητηριάζοντας καὶ συκοφαντῶντας ἀκόμη καὶ ὅλα τὰ ἀναγκαία, ποὺ ἔως σήμερα μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ ὑπάρχουμε. 

Κραυγές, τσιρίδες, ἀπειλές, χαρακτηρισμοί, στοχοποιήσεις, ἀνάδειξις τοῦ παραλόγου, πρὸ κειμένου νὰ αἰσθανθοῦμε …ἀδύναμοι πλήρως καὶ νὰ ὑποταχθοῦμε ἄνευ ἀντιστάσεως. Ἡ ἀκύρωσις κάθε ἀντιλόγου εἶναι δεδομένη καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ὅλων μας, διεχειρίσθη τὸ ζήτημα τῆς φιμώσεως κάθε ἀντιλόγου, μὲ τέτοιον τρόπο, ὤστὲ τελικῶς νὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ ὑπακούσουμε ὅλοι μας στὴν γενικὴ περὶ ἀποπληθυσμοῦ ἐντολὴ τῶν τοκογλύφων.

Βγῆκαν λοιπὸν παγανιὰ τὰ σαπρόφυτα καὶ στήνουν παραστάσεις γιὰ νὰ μᾶς δείξουν πὼς κυβερνοῦν τὰ ἀφεντικά τους καὶ πὼς αὐτοὶ εἶναι οἱ πρόθυμοι γυμνοσάλιαγκες ποὺ σπεύδουν νὰ ὑλοποιήσουν κάθε ἐντολή τους. Αὐτὸ συνέβη. Βγῆκαν καὶ ἔπιασαν τὶς κοκκορομαχίες, γιὰ νὰ μᾶς ἀποκλείσουν ἀπὸ τὸ νὰ σκεφθοῦμε μόνοι μας. Βγῆκαν καὶ προσέβαλαν κάθε φυσικὴ ἐπιλογή, ἀφήνοντάς μας μὲ τὴν ἀμφιβολία.
Λὲς καὶ ἡ ἔκτρωσις, ὡς ἐπιλογή, θὰ ἔπρεπε νὰ παύσῃ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἀλλὰ κυρίως νὰ παύσῃ ἡ πιθανότης τῶν γεννήσεων. 

Ἐγὼ λοιπὸν δὲν προβληματίζομαι πλέον γιὰ αὐτοὺς τοὺς ὑποτακτικούς. Προβληματίζομαι γιὰ ὄλους ἐμᾶς ποὺ καταπιασθήκαμε μὲ τὸ ζήτημα τῆς ἐκτρώσεως καὶ ὄχι μὲ τὸ ζήτημα τῆς φιμώσεως. Ἐκεῖ εἶναι ἡ δική μου ἑστίασις καὶ σὲ αὐτὸ ἀντιστέκομαι.

Φιλονόη

Υ.Γ. Καί, καλά, ὅλοι αὐτοὶ χαίρονται. Χαίρονται διότι νομίζουν πὼς τὰ κατάφεραν… Νομίζουν πὼς τὰ κατάφεραν διότι ἔως ἐκεῖ ἀντιλαμβάνονται. Ἐμεῖς; Τί κάνουμε; Προετοιμαζόμεθα ἤ …κουρνιάζουμε περισσότερο; 

 

3 thoughts on “Δικαιοῦσαι μόνον νὰ παπαγαλίζῃς…

 1. “…Διάβρωσις, πάντα δημοκρατική, τῆς κοινῆς λογικῆς…”

  Δεν πρόκειται γιά κοινή λογική (διότι δεν τη διαθέτουν όλοι), αλλά γιά απλή λογική.

 2. Μα να σου πω αγαπητη Φιλονοη κι εγω για τον ιδιο λογο προβληματιστηκα.
  Για την φιμωση της ελευθεριας του ομιλειν.
  Προσφατα ειχα ακουσει στην μπλογκοσφαιρα κατι ουρανομηκεις τσιριδες, περι “νικης” της Ελευθεριας του Λογου σε καποιο δικαστηριο.

  Σε μετεπειτα συλλογισμους μου που εκανα λοιπον, οι επιτυχως αποκαλουμενοι απο Εναν, “εκτρωσακηδες”, θα πρεπει να απαλλαξουν και την Γεωργιανη; “μανα” που το γεννησε, τοβαλε σε μια σακουλα και το πεταξε στα σκουπιδια. Τι την ταλαιπωρουν την γυναικα με φυλακες και δικαστηρια;
  Κι αν πας και παραπερα, γιατι δηλαδη να κατηγορειται καποιος για φονο;
  Απλα ο δολοφονος, παρετεινε για χρονια την ….εκτρωση καποιου.

  Βεβαια αυτο που με προβληματισε ακομα περισοτερο, ειναι οτι οι μαναδες και οι πατεραδες των εκτρωσακηδων διαλεξαν ΖΩΗ για δαυτους. Για να βγαινουν τωρα “πρωτο τραπεζι πιστα” και να μας τα χωνουν στην μουρη, που αυτοι ξερουν και μεις δεν ξερουμε.
  Οπως αυτη η μοσχαροκεφαλη που το παιζει υπουργος μεταφορων και δε ξερω τι αλλο, που αντι να δει την ομορφαδα του στον καθρεφτη και να βελαξει γλυκα στην μανουλα που τον γεννησε, μας το παιζει και προοδευτικαριος.
  Και μην γελατε.
  Αυτος λογω ονοματος, καποια μερα να μου το θυμηθειτε. Θα γεινη Πρωθυπουργος της Ελλαδος.

Leave a Reply