Βολευόμεθα, γιὰ τὴν ὥρα, μὲ κυριακο-βαρουφάκηδες…

Ἀναφορικῶς μὲ τὸ κύμα δεξιοῦ «λαϊκισμοῦ», ποὺ σαρώνει τὸν δυτικὸ κόσμο, πολλοὶ Ἕλληνες φίλοι προβληματίζονται γιατί δὲν ὑπάρχει ἀνάλογο στὴν Ἑλλάδα.
Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει καὶ δὲν θὰ ὑπάρξη ἀνάλογο κίνημα διότι δὲν ὑφίσταται ἡ κρίσιμος κοινωνικὴ μάζα ποὺ θὰ τὸ προκαλέση.
Μικρομεσαία τάξις δηλαδὴ μικρῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ κυρίως «μπλὲ κολλάρα».

Σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς οἰκογένειες ἔχουν ἕναν δημόσιο ὑπάλληλο καὶ σίγουρα ἕναν συνταξιοῦχο.

Οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ὁποιανδήποτε παράδοσι «μπλὲ κολλάρου» καὶ θεωροῦν τὴν ἐργασία αὐτὴν ὑποτιμητική.
Δὲν εἶναι οὔτε Βρεταννοὶ ἀπὸ τὰ μίντλαντς, οὔτε Ἀμερικανοὶ ἀπὸ τὸ Μίσιγκαν, οὔτε Ἰταλοὶ ἀπὸ τὸ Μιλάνο.

Τέλος καὶ τὸ πιὸ βασικό, οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι πατριῶτες.

Βολευθεῖτε μὲ τὸν Κυριάκο καὶ ἐναλλακτικῶς μὲ τὸν Βαρουφάκη.

«Ἕνας»

εἰκὼν 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply