Θά μοιράσουν καί τήν Λιβύη (μετά τήν Συρία) Ἄγκυρα καί Μόσχα;

Ἀνανέωσις κειμένου γιὰ τὴν ῥωσσικὴ WAGNER καὶ τὴν τουρκικὴ SADAT.

Ἡ ῥωσσικὴ WAGNER ὀπισθοχωρεῖ στὴν Λιβύη, ἐνῶ κουβέντα δὲν γίνεται γιὰ τὴν Τουρκικὴ SADAT!

Μετά τήν Συρία θά μοιράσουν καί τήν Λιβύη, Ἄγκυρα καὶ Μόσχα;

 SADAT vs WAGNER;
21 Δεκεμβρίου2019:

Ἡ ἑταιρεία SADAT Α ἱδρύθη στὶς 28 Φεβρουαρίου τοῦ 2012 ἀπὸ τὸν Τοῦρκο ἀπόστρατο Ταξίαρχο Adnan Tanriverdi καὶ ἐπλαισιώθη ἀπὸ ἐπίσης 23 ἀποστράτους Ἀξιωματικοὺς τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. Στὴν ἰστοσελίδα της ἀναφέρει ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ τουρκικὴ ἑταιρεία παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἐπὶ στρατιωτικῶν θεμάτων καὶ ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας.

Γιὰ πολλοὺς ἡ ἵδρυσίς της συνδέεται ἄμεσα μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως, μιᾶς καὶ μέχρι σήμερα ἔχει ἐκτελέση στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις στὸ ἐσωτερικό της Συρίας, ἀλλὰ καὶ στὶς κουρδικὲς περιοχὲς τοῦ Ἰράκ.

Σύμφωνα μὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες διαφόρων χωρῶν, ἡ SADAT εἶναι τὸ «μακρὺ χέρι» τοῦ Ἐρντογᾶν μιᾶς καὶ δραστηριοποιεῖται ὅπως ἀκριβῶς κάνει ἡ ῥωσσικὴ παραστρατιωτικὴ ὁμὰς WAGNER καὶ ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία BLACKWATERS.

Ὁ ἱδρυτὴς τῆς Adnan Tanriverdi οὐδέποτε ἠρνήθη τὴν σύνδεσή τους μὲ τὸν «Ἐλεύθερο Συριακὸ Στρατὸ» ποὺ πολέμησε στὴν Συρία γιὰ τὴν πτώση τοῦ Μπασὰρ ἂλ Ἄσσαντ, ἐνῶ φέρεται νὰ διατηροῦν στενὲς σχέσεις μὲ ῥιζοσπαστικὲς ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις σὲ ὁλόκληρον τὸν κόσμο. Σὲ περυσινὸ ἄρθρο του στὸ ἀραβικὸ μέσο ἐνημέρωσης MEMRI ὁ Tanriverdi χαρεκτήρισε τὸ Ἰσραὴλ ὡς ἕνα «μαχαίρι» στὴν καρδιὰ τοῦ Ἰσλὰμ κι ἐτόνισε ὅτι ὁραματίζεται ἕναν ἡνωμένο ἰσλαμικὸ στρατὸ μὲ σκοπὸ τὴν διάλυσή του.

Τὴν ἰδίαν ἐποχὴ συνελήφθη ἀπὸ τὶς Ἰσραηλινὲς Ἀρχὲς ὁ στενὸς συνεργάτης τοῦ Tanriverdi, ὁ Τοῦρκος Ἀκαδημαϊκὸς Cemil Tekeli καὶ ἀπελάθη ἀπὸ τὴν Δυτικὴ Ὄχθη λόγ{β πληροφοριῶν γιὰ σύνδεσή του ἀλλὰ καὶ χρηματοδότηση πρὸς τὴν Χαμᾶς.

Σύμφωνα μὲ τελευταῖες πληροφορίες οἱ μισθοφόροι τῆς SADAT ἔχουν ἀναπτυχθῆ ἤδη στὴν περιοχὴ Μισράτα τῆς Λιβύης καὶ ἔχουν ξεκινήση πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῆς ἐπίσης ῥωσσικῆς παραστρατιωτικῆς ὀργανώσεως WAGNER ποὺ «ἐλέγχεται» ἀπὸ τὸν Ῥῶσσο πρόεδρο Βλαντιμὶρ Πούτιν!

Συμπερᾶς Λουκᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply