Φρόνιμο νὰ ξεκινήσουμε νὰ προετοιμαζόμεθα…

Τὸ σῶφρον, γιὰ ἐμᾶς τοὺς πολῖτες, γιὰ τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα, εἶναι νὰ μιλᾶμε λιγότερο, νὰ ἀκοῦμε περισσότερο καὶ νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ πιθανὸ πισωγύρισμα, λόγῳ τῆς ῥευστότητος στὰ ἐξωτερικὰ θέματα τῆς χώρας. Ὅλα δείχνουν πὼς ἄσχετα μὲ τὶς ὅποιες ἐνέργειες στὴν ἐξωτερική μας πολιτικὴ (σὲ πολὺ θετικὴ κατεύθυνση κατὰ τὴν ἄποψή μου) θὰ κληθοῦμε πολὺ σύντομα νὰ διαχειρισθοῦμε θερμὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν γείτονα. Αὐτὸ ἄσχετα ἂν εἶναι ὄντως περιφερειακὴ δύναμις ἢ ἁπλὰ ἕνας γίγας με πήλινα πόδια.
Ὅλα τὰ πεδία συναγερμοῦ ἔχουν κτυπήση κόκκινο.

Κατὰ δεύτερον θὰ πρέπη ἐπίσης νὰ προετοιμαζόμεθα γιὰ πιθανὲς ἀρνητικὲς οἰκονομικὲς ἐκπλήξεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ἐκπλήξεις οἱ ὁποῖες θὰ ἔλθουν παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες τῶν μεγάλων οἰκονομικῶν δυνάμεων νὰ κρατήσουν τὸ σύστημα ὑπὸ ἔλεγχο. Σὲ ἐπίπεδα κόκκινου συναγερμοῦ γιὰ τὶς ἀγορὲς εἶναι ὅλοι ὅσοι καταλαβαίνουν πὼς ἔχουμε πολλὰ οἰκονομικὰ παράδοξα τελευταία ἐνῶ οἱ κινήσεις πολλῶν κεντρικῶν τραπεζῶν δείχνουν ὁμόφωνα πρὸς αὐτὴ τὴ κατεύθυνση. Μᾶς σώζει, πρόσκαιρα, ἡ συγκυρία τῆς χρονιᾶς ποὺ εἶναι χρονιὰ ἐκλογῆς νέου Προέδρου στὶς ΗΠΑ ἀλλὰ μετὰ οὐδεὶς μπορεῖ νὰ διακινδυνεύσῃ πρόβλεψη. Ὁ τελευταῖος οἰκονομικὸς κύκλος ἔχει παραταθῆ παρὰ φύσιν καὶ γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ ὅπως εἶναι φυσικὸ ἡ μεγάλη διόρθωσις ἢ τὸ σκάσιμο τῆς ὑπαρχούσης φούσκας δὲ θὰ ἀργήση.

Μικρὸ καλάθι, μετρημένες κινήσεις καὶ ἀπόθεμα-λίπος γιὰ ἔκτακτη περίπτωση .
Εἰλικρινὰ εὔχομαι νὰ ἔχω κάνη λάθος διάγνωση. 

Ἀγαλιώτης Γεώργιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply