Σχολιάζοντας δύο …«προφητικὰ» μυθιστορήματα.

Ἐπεὶ δὴ πρόκειται γιὰ ἀπολύτως προσωπικὲς ἀπόψεις, σκέψεις καὶ …σενάρια,
ἀπαγορεύεται πλήρως κάθε ἀναδημοσίευσις!!!

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014 λοιπόν, δύο φίλοι, σὲ διαφορετικὲς στιγμές, μοῦ προσέφεραν σὰν δῶρο ἀπὸ ἔνα βιβλίο. Εἶχα χρόνια νὰ ἀσχοληθῶ μὲ μυθιστορήματα κι ἔτσι μᾶλλον …στραβομουτσούνιασα. Ἐν τούτοις, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ χρειαζόμουν ἕνα διάλειμμα, ξεκίνησα τὸ διάβασμα γιὰ νὰ …τρομάξω. Δύο βιβλία «σταθμοὶ» στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἔβλεπα ἔως τότε τὸν κόσμο καὶ τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, «πατοῦσαν» ἐπάνω σὲ ἢδη γνωστές μου πληροφορίες. Ὅμως ἕνα μυθιστόρημα χρειάζεται χρόνο γιὰ νὰ γραφῇ καί, εἰδικῶς αὐτὰ ποὺ κρατοῦσα στὰ χέρια μου εἶχαν πρὸ πολλοῦ κυκλοφορήση στὶς παγκόσμιες ἀγορές. Συνεπῶς ἢ οἱ μυθιστοριογράφοι εἶχαν …ἐπιφοιτήσεις ἤ εἶχαν …εἰδικοῦ τύπου πληροφορίες.

Ἀδυνατῶ νὰ ἀπαντήσω.
Καὶ τὰ δύο βιβλία εἶναι ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Ψυχογιός.

Γιατί ὅμως ἀναφέρομαι σέ αὐτά τά βιβλία σήμερα (καί, μάλιστα, δίχως διαθέσεις βιβλιοπαρουσιάσεως); Ἀπέκτησαν ἐξ αἴφνης κάποιαν βαρύτητα ἤ διάφορες …παραισθήσεις, λόγῳ ἐθνικοῦ ἐγκλεισμοῦ, μέ …ἀπετελείωσαν;
Ἂς τὸ διερευνήσουμε ὀλίγον… 

Εἶναι λοιπὸν καιρὸς ποὺ ἔφθασαν στὰ χέρια μου τὰ ἐν λόγῳ ἀναγνώσματα, ἀλλὰ οὐδέποτε ὑπῆρξε σκέψις νὰ τὰ ἀναλύσω, πολλῶ δὲ μᾶλλον νὰ τὰ βιβλιοπαρουσιάσω. Ἦταν μία ἐποχὴ ποὺ χρειαζόμουν κάτι …ἀνάλαφρο γιὰ ἀνάγνωσμα, λόγῳ ὑπερφόρτου καὶ στὴν ὁποίαν «χωροῦσαν» λίγα μυθιστορήματα. Εἶχα λοιπὸν ἁπλῶς κρατήση τὴν πληροφορία τους καὶ ἔκλεισε ὁ κύκλος τους ὁριστικῶς. Καί, ἐννοεῖται, πὼς θὰ τὰ διέγραφα πλήρως ἀπὸ τὴν μνήμη μου, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ὁ …«ἀγαπημένος» μας κορωνοϊός.

Ὅμως, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἀναγνώσματα πραγματεύοντο τὴν αὐτὴν κεντρικὴ ἰδέα, ποὺ ἔχει νὰ κάνῃ μὲ πειράματα, μὲ ἐργαστήρια καὶ μὲ θανατηφόρους ἰούς…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τελικῶς τὰ περὶ ἐπικινδύνων ἰῶν ποὺ καλλιεργοῦντο σὲ διάφορα ἐργαστήρια παρανοϊκῶν εἶναι γεγονὸς καὶ οὐδόλως τυχαίως μᾶς προέκυψαν…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτοὶ ποὺ χρηματοδοτοῦν αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἔρευνες εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ μηχανεύονται καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ δεινά μας…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι ποὺ …«διορίζουν» τὶς διάφορες …«κυβερνήσεις» παγκοσμίως…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οὐδὲν γεγονὸς εἰς βάρος μας πραγματοποιεῖται ἐὰν δὲν μᾶς ἐνημερώσουν πρωτίστως…

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὰ περὶ συνωμοσιολογίας δίδουν καὶ παίρνουν κι ἐξαπλώνονται, ἐπιφέροντας μίαν -κυριολεκτικῶς- κοινωνικὴ κι ἀτομικὴ ἀντιληπτικὴ παράνοια…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἀκόμη καὶ συστημικοὶ δημοσιογράφοι ἀσχολοῦνται μὲ τέτοιες θεωρίες…
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ  δὴ κάποιος πρέπει νὰ ἐνοχοποιηθῇ γιὰ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό…
(Μετὰ τὸ 25ο λεπτό…)

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μαζὺ μὲ τὴν παράνοια τοῦ κορωνοϊοῦ μᾶς ἐπέβαλαν καὶ τὰ συνεπακόλουθά του…
….νομίζω πὼς χρειάζεται λίγο νὰ
τὰ ἐξετάσουμε κάπως βαθύτερα, σχολιάζοντάς τα…
(Φαντάζομαι πὼς κυκλοφοροῦν κι ἄλλα, ἀνάλογα καὶ σπουδαία βιβλία, αὐτῆς τῆς «λογικῆς», ἀλλὰ δὲν τὰ γνωρίζω.)

Ἂς πάρουμε ὅμως τὰ γεγονότα ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Τὸ 2011 λοιπόν, ὁ ὀργανισμὸς τοῦ ΔΟΛου (ἐδῶ ὅλο τὸ ἄρθρον) ἔφερε στὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ἕνα πείραμα ποὺ ἔγινε σὲ «πειραγμένο» στέλεχος τῆς «γρίππης τῶν πτηνῶν» (Η5Ν1). Τὸ πείραμα διεξήχθη στὴν Ὁλλανδία.

Παραλλήλως διήῤῥευσαν πληροφορίες γιὰ ἀντίστοιχο πείραμα στὶς ΗΠΑ, μὲ τὸ αὐτὸ ἀντικείμενον.
Τὸ πολὺ ἐνδιαφέρον στοιχεῖον τῶν παραπάνω πειραμάτων ἦταν τὸ γεγονὸς τῶν πειραματοζώων. Ἐπρόκειτο γιὰ …κουνάβια, ἐφ΄ ὅσον αὐτὰ διαθέτουν τὸ πλησιέστερον ἀναπνευστικὸ σύστημα μὲ αὐτὸ τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ θέμα τότε εἶχε ξεσηκώση ἀντιδράσεις στὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα καὶ ἔγιναν προσπάθειες νὰ μὴ δημοσιευθοῦν οἱ ἔρευνες. Ἡ μία ἔρευνα (γιὰ τὴν ὁποίαν ἔγινε πολὺς λόγος) εἶδε τελικῶς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος στὸ περιοδικὸ NATURE, ἐνᾦ ἡ ἄλλη στὸ Science. (Πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ.)

Οἱ δημοσιεύσεις λοιπὸν ποὺ ἔγιναν ἐκείνην τὴν ἐποχή, τῶν ὁποίων τὰ στοιχεία διήῤῥευσαν στὸ πλατὺ κοινό, ἀφ΄ ἑνὸς ἀνεφέροντο σὲ πέντε (φυσικὲς ἢ τεχνητὲς) μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ ἀλλὰ ἀφ΄ ἑτέρου ἔδιδαν (ἐμμέσως) «ὅπλα» σὲ πιθανοὺς βιοτρομοκράτες.
Γιὰ τὰ πειραματόζωα εἴπαμε… Κουνάβια ἦσαν, ἐνᾦ οἱ νυκτερίδες θὰ μποροῦσαν (θεωρητικῶς) νὰ μεταδώσουν τοὺς ἐπεξεργασμένους-ἐνδυναμωμένους-μετηλλαγμένους ἰοὺς σὲ ἀνθρώπους μὲ μεγάλο, πάρα πολὺ μεγάλο, ἐπίπεδον διασπορᾶς.

Ἐδῶ ὅμως πρέπει λίγο νὰ σταθοῦμε διότι πολλὰ λέγονται καὶ  ἐλάχιστα (ἐν)νοοῦνται.
Αὐτό, γιὰ τὸ ὁποῖον οὐδεὶς λόγος γίνεται εἶναι ὁ Φυσικὸς Νόμος*. Ἕνας Νόμος ὑπὲρ ἄνω «θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων», τοῦ ὁποίου ἡ Ἀνάγκη ὁρίζει ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς, οἱ «μικροὶ θεοί-ἄνθρωποι» ἀποφασίζουμε. Βάσει λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ Φυσικοῦ Νόμου πολλὰ ἴσως νὰ ὀρέγονται πολλοί, ἀλλὰ τὸ ἐὰν θὰ πραγματοποιηθοῦν ἤ ὄχι, εἶναι κάτι ποὺ οὐδεὶς τὸ γνωρίζει, ἐφ’ ὅσον «ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνῃ σχέδια ὁ θεὸς γελᾶ μαζύ του»…

Ἂς περάσουμε ὅμως καὶ στὰ ἀναγνώσματα.
Ἡ ὑπόθεσις λοιπὸν τῶν δύο βιβλίων ποὺ προανέφερα εἶχε (στὸ περίπου) ὡς ἐξῆς: σὲ κάποια ἐργαστήρια ὑλοποιήθησαν ἔρευνες ἐπάνω σὲ στελέχη πανούκλας (ἢ χολέρας)  ἐκ παραλλήλου μὲ κάποιον ἰὸ γρίππης. Ὁ «βιο-τρομοκράτης» ἐπετύγχανε νὰ ὑποκλέψῃ τὸ ἀντικείμενον τῆς ἐρεύνης καὶ ἔφθανε στὸ σημεῖον νὰ ἀπειλῇ τὸν πλανήτη μὲ γενοκτονία. Οἱ καλοὶ (μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ παρακαλῶ καὶ πολλὰ εἰσαγωγικά), ὅπως γιὰ παράδειγμα κράτη, ἀστυνομίες, πανεπιστημιακὲς κοινότητες, μυστικοὶ πράκτορες, στρατοὶ ἢ ὅ,τι ἄλλο θέλετε, ἔμπαιναν σὲ ἕνα παιχνίδι κυνηγητοῦ γιὰ νὰ προλάβουν τὸν κακό-βιοτρομοκράτη (ἐπίσης μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ εἰσαγωγικά), ποὺ θὰ διεσκόρπιζε τὸ φονικό του ὅπλο, κυρίως σὲ μεγάλες πόλεις. Ὅμως οἱ καλοὶ (μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ εἰσαγωγικὰ εἴπαμε), μίαν …ἀνάσα πρὸ τοῦ τέλους τῶν βιβλίων, ἐπετύγχαναν νὰ σταματήσουν τὸ ἔγκλημα. 

Καὶ τὰ δύο βιβλία, ἄλλο περισσότερο κι ἄλλο λιγότερο, ἀναπτύσσουν τὴν «ἰδέα τοῦ ἀποπληθυσμοῦ» μὲ «λογικὰ ἐπιχειρήματα», διότι ὁ πλανήτης, λόγῳ τῆς ἀνθρωπίνου δραστηριότητος ἔχει -ἐπὶ τῆς οὐσίας- καταστραφῆ, ἀλλά, οἱ καλοὶ (μὲ πολλὰ ἐρωτηματικὰ καὶ εἰσαγωγικὰ εἴπαμε!!!) ἀπεφάσισαν νὰ πολεμήσουν γιὰ νὰ σώσουν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ τὸ ἐπέτυχαν.

Καὶ τὰ δύο βιβλία, στὴν πραγματικότητα, ἐφήρμοζαν …«προπαγανδιστικὴ ὁδηγία». Ἤ, ἄλλως, ἔδιδαν μυθιστορηματικοῦ ἐπιπέδου σενάρια, ὡς πληροφορίες, γιὰ νὰ …«χωνευθῇ» (ὑποσυνειδήτως) μία ἐπερχομένη πανδημία καθαρὰ ἀποπληθυσμιακή.
Καὶ τὰ δύο βιβλία εἶναι ἁπλῶς μυθιστορήματα καὶ οὐδεὶς λόγος ἀνησυχίας -ἐπισήμως- ἀνακύπτει ἐξ αὐτῶν.

Καὶ τὰ δύο βιβλία ἀναφέρονται (καὶ τὸ τονίζουν αὐτό), σὲ μεγάλες πολιτείες ὅπου ἡ ἐξάπλωσις ἑνὸς τέτοιου ἰοῦ θὰ ἦταν ῥαγδαία. Τοῦτον, ἀπὸ μόνον του, ἀποδεικνύει πὼς ὅλα τὰ ἀστικὰ κέντρα συνιστοῦν ὑγειονομικὲς βόμβες. Σαφῶς καὶ τὸ γνωρίζουμε ἀλλά, εἰδικῶς στὶς ἡμέρες μας, μὲ τὶς ἀτελείωτες καραντίνες, ἀρχίζουμε, λίγο-λίγο νὰ συνειδητοποιοῦμε πὼς καταντήσαμε …ποντικάκια στὴν φάκα αὐτοβούλως!!!

Βέβαια, γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ τὰ θέματα αὐτοῦ τοῦ τύπου δὲν ἐξετάζονται μόνον ἀπὸ τοὺς κραυγαλέους τίτλους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἀλλὰ ἄλλα ἀναζητοῦν σὲ δεύτερο καὶ τρίτο ἐπίπεδον πληροφορίας…
…ὅλα τοῦτα ἁπλῶς παραμένουν τμήματα ἑνὸς ἄλλου, εὑρυτέρου ΠΑΖΛ, τοῦ ὁποίου τὴν εἰκόνα ἀδυνατοῦμε ἀκόμη νὰ ἀντικρύσουμε ὁλοκληρωμένη.

Τέλος, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ λόγῳ παγκοσμίου καραντίνας τὸ ἄγχος καὶ ὁ φόβος βασιλεύουν, καλὸ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε τὸν μῦθο τῆς Πανούκλας.

Κάποτε, λέει, ἕνας ἰατρός, καθὼς ἔφευγε ἀπὸ τὴν χώρα του, συνήντησε τὴν Πανούκλα ποὺ κατηυθύνετο πρὸς τὴν χώρα του. Σταμάτησε νὰ τῆς μιλήσῃ καὶ νὰ τῆς ἀποσπάσῃ πληροφορίες ἀναφορικῶς μὲ τὸ πόσους εἶχε σκοπό της νὰ πάρῃ μαζύ της. Ἐκείνη τοῦ ἀπήντησε πὼς θὰ ἔπαιρνε χιλίους.
Ἕνα ἔτος ἀργότερα ὁ ἰατρὸς ἐπιστρέφοντας στὴν χώρα του συνήντησε τὴν Πανούκλα κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς ἀποχωρήσεώς της καὶ ἔμαθε πὼς ἂν τί τῶν χιλίων εἶχε πάρη δύο χιλιάδες.
Γιατί;
Στὸ ἐρώτημά του ἐκείνη ἀπήντησε πὼς οἱ ἐπὶ πλέον χίλιοι ἔφυγαν ἀπὸ τὸν …Φόβο της!!! 

Ἕνα ἀκόμη σημαντικότατον στοιχεῖον λοιπόν, ποὺ κορυφώνεται λόγῳ ἐγκλεισμοῦ στὶς ἡμέρες μας καὶ τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιδράση ἀποφασιστικῶς στὸ ἐὰν καὶ  κατὰ πόσον θὰ ἐξαπλωθῆ ὁ κορωνοϊὸς εἶναι ὁ Φόβος. Ὁ Φόβος εἶναι κακὸς σύμβουλος καὶ κακὸς σύντροφος. Ἐὰν δὲν καταφέρουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ αὐτόν, τότε ὁ κορωνοϊός, ὡς ἄλλη Πανούκλα, θὰ περιλάβη πολλοὺς παραπάνω ἀπὸ ὅσους εἶχε …«σχεδιασθῆ» νὰ ἐπιμολύνῃ. Καί, ὁπωσδήποτε, ὅσο ὁ χῶρος κινήσεώς μας εἶναι ἕνα στενὸ καὶ ἀνήλιαγο διαμέρισμα κάποιου ὀρόφου, τόσο πιὸ ὀδυνηρὴ θὰ εἶναι ἡ πορεία μας.

Τί θέλω νά πῶ μέ τά παραπάνω;
Ὄχι πολλά… Ἁπλῶς ἐπ΄ ἀφορμῆς τοῦ κορωνοϊοῦ καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ πράγματα εἶναι μὲν σοβαρά, ἀλλὰ οὐδεὶς γνωρίζει, γιὰ τὴν ὥρα, τὴν σοβαρότητά τους. Τὰ ἀστικὰ κέντρα κατήντησαν παγίδες καὶ οἱ πληθυσμοὶ πλήρως ἐξηρτημένα, ἐκ τῶν καλῶν ἢ κακῶν διαθέσεων τοῦ κάθε κράτους. Κοινῶς; Ἀνήμποροι ὀργανισμοί, ἀπολύτως ἐξηρτημένοι ἀπὸ κρατικοὺς μηχανισμούς, μὴ αὐτάρκεις καί, κυρίως, ἀνίκανοι νὰ ἀντιδράσουν ἐπὶ τῆς οὐσίας καὶ νὰ αὐτονομηθοῦν. Γιά πόσο ὅμως θά μποροῦσε κάτι τέτοιο νά ἐξακολουθήσῃ;

Ὁπωσδήποτε κάτι ἔχει τρέξη.

 • Τὸ ἐὰν βιοτρομοκράτες μεμονωμένοι ἀπεφάσισαν νὰ ὑποκλέψουν πληροφορίες ἀπὸ ἐργαστηριακὲς ἔρευνες ἢ τὸ ἐὰν οἱ βιοτρομοκράτες εἶναι οἱ ἴδιοι καὶ οἱ αὐτοὶ μὲ τοὺς χρηματοδότες τῶν σχετικῶν ἐρευνῶν, προσωπικῶς ἀδυνατῶ νὰ σᾶς τὸ ἀπαντήσω.
 • Τὸ ἐὰν τὸ ἐν λόγῳ φονικὸ ὅπλο εἶναι καὶ φονικὸ ὅπλο περιορισμένης ἢ εὑρείας ἐκτάσεως, ἐπίσης ἀδυνατῶ νὰ τὸ ἀπαντήσω.
 • Τὸ ἐὰν χρησιμοποιεῖται ὡς πρόσχημα γιὰ νὰ περικοποῦν μεγάλα τμήματα ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, ὁ καθεὶς ἂς κρίνῃ μόνος του..

Αὐτὸ ποὺ παρατηρῶ ἐγὼ εἶναι πὼς ὑπῆρξε σχετικὴ ἐνημέρωσις πρὸ ἐτῶν, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα γιὰ σημαντικὸ τμῆμα αὐτῶν ποὺ σήμερα συμβαίνουν. Συνεπῶς τὸ ἐὰν ἐμεῖς διακρίναμε τὶς πληροφορίες ἢ ὄχι, εἶναι ἀπολύτως δική μας εὐθύνη.
Ἀπομένει ὅμως, ἐπὶ τέλους, τὸ νὰ ἀποφασίσουμε, ἄμεσα, τὸ ἐὰν θὰ ὑποταχθοῦμε μοιρολατρικῶς σὲ μίαν προκαθορισμένη ἀπὸ ἄλλους …Μοίρα ἢ ἐὰν θὰ ἀντιδράσουμε. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου δῆλα δή, ἐὰν θὰ ἀναλάβουμε τὶς ἀτομικές μας εὐθύνες τὸ ταχύτερον δυνατόν. Διότι ὅλα αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν δὲν συμβαίνουν τυχαίως, δὲν ἔχουν ἀφεθῆ στὴν τύχη τους καὶ δὲν θὰ τελειώσουν συντόμως.
Ὁπωσδήποτε κάτι θὰ ἀφήσουν πίσω τους, ἀλλὰ τὸ πόσο θὰ ἐπιδράση ἐπάνω μας ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον ἀπὸ τὸ πόσο ἐξηρτημένοι θὰ ἀποδειχθοῦμε. 

Συνοψίζω λοιπὸν στὰ ἐξῆς:
Κατ’ ἐμέ,

 • ὑφίσταται ὁ κορωνοϊός,
 • εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνος καὶ διαρκῶς θὰ αὐξάνεται ἡ ἐπικινδυνότης του, ὅσο ὁ Φόβος θὰ κυριαρχῆ,
 • ἦταν πλήρως ἐνημερωμένος ὁ παγκόσμιος πληθυσμὸς γιὰ τὸν ἐρχομό του,
 • ἦταν ἀρίστως προετοιμασμένος, ὁ παγκόσμιος πληθυσμός, γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητά του καὶ τὰ παρελκόμενα αὐτῆς,
 • τοῦ «φορτώνουν» πολλὰ (καθὼς καί, κατὰ πῶς διαδίδεται, ἀρκετοὺς -ἀσχέτους- θανάτους),
 • ἀγνοοῦμε (γιὰ τὴν ὥρα) τὸ ἐπίπεδον ἐξαπλώσεώς του,
 • θὰ κρατήση -συνολικῶς (καὶ μὲ τὶς συνεπακόλουθες μεταλλάξεις του)- γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα (πέραν τῆς πενταετίας),
 • θὰ ἐπισύρη μεγάλες οἰκονομικὲς καταστροφὲς καὶ σιτοδείες,
 • θὰ ὑποχρεώση τὶς κοινωνίες νὰ στραφοῦν σὲ τοπικιστικοὺς τρόπους ἀνευρέσεως μέσων βιοπορισμοῦ,
 • θὰ ἐνισχύση (ἐξ ἀνάγκης; βάσει σχεδιασμῶν;) τὸν τοπικὸ ἐθνικισμὸ μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἀκρότητες,
 • θὰ «αἰτιολογήση» πολλὰ μέτρα καταστρατηγήσεως ἐλευθεριῶν καί,
 • τὸν χρησιμοποιοῦν -ἢδη- μὲ ὅλα τὰ μέσα κι ὅλους τοὺς τρόπους γιὰ ἐπὶ πλέον κοινωνικοὺς πειραματισμοὺς καὶ ἔλεγχο μαζῶν…  

Ὅμως… Ἐκ παραλλήλου ὅλη αὐτὴ ἡ κατάστασις θὰ πλήττῃ τόσο περισσότερο τὸν ἄνθρωπο, ὅσο πιὸ ἐξηρτημένος θὰ παραμένη. Ὅσο περισσότερες οἱ ἀγκυλώσεις, οἱ ἐμμονές, οἱ φοβίες…
…τόσο μεγαλύτερες καὶ οἱ ἐπιπλοκές…

Ταὐτοχρόνως…
Τὸ ἐὰν ἔχουν ἐπέμβη κάποιοι  γιὰ νὰ τὸν ἀπομειώσουν σὲ ἐπίπεδο ἐπικινδυνότητος ἤ ὄχι, μοῦ εἶναι παντελῶς ἀδιάφορον, διότι ἤδη χρησιμοποιεῖται ὅπως ἀκριβῶς «τοῦ …πρέπει».
Τοῦτον σημαίνει, πρακτικῶς, πὼς εἴτε ὁ ἴδιος ὁ κορωνοϊὸς θὰ θανατώση κάποια ἑκατομμύρια χαχόλων, εἴτε ὁ Φόβος, ποὺ ἤδη ἐπικρατεῖ σὲ μεγάλες μερίδες τοῦ πληθυσμοῦ, θὰ ἐπιταχύνη τὸν θάνατό τους.  Ὅμως καὶ τὰ μυθιστορήματα ἐπιβεβαιώνονται,  καθὼς φυσικὰ καὶ οἱ κάθε λογῆς προειδοποιήσεις μὰ καὶ  οἱ «πλανητάρχες» φαίνεται νὰ ἐπικρατοῦν. Τὸ ἐὰν βέβαια θὰ ὁλοκληρωθοῦν πρὸς ὄφελός τους ὅλα αὐτὰ εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.

Καλὸ εἶναι τέλος νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν δὲν συντρέχῃ λόγος τέτοιος ποὺ νὰ ἐφαρμόζεται-ἐπιβεβαιώνεται-ὑπερισχύῃ ὁ Φυσικὸς Νόμος*, οὐδεὶς κορωνοϊὸς ἀπειλεῖ τὴν Ἀνθρωπότητα. Οὐδείς. Ἡ Ἀνθρωπότης δὲν ἀπειλεῖται ἀπὸ τέτοια (πραγματικὰ ἢ φανταστικὰ) παιχνιδάκια, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, αὐτὸ ποὺ διέπει τὶς πράξεις της εἶναι τὸ Κατὰ Φύσιν. Πόσοι ὅμως αἰσθάνονται μέλη τῆς Ἀνθρωπότητος; Ἤ, ὀρθότερα, πόσοι τελικῶς λειτουργοῦν κατά Φύσιν κι ὄχι παρά Φύσιν;

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν πράγματι αὐτὲς οἱ ἐργαστηριακὲς (ἴσως καὶ μελλοντικές, φυσικὲς) μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ-δολοφόνου, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιφέρουν καίριο πλῆγμα σὲ κοινωνίες ὑγειονομικῶς ἀθωράκιστες καὶ ἀπροστάτευτες, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ τὶς λάβουμε ὑπ΄ ὄψιν μας. Ὄχι διότι ἀποδεικνύουν σενάρια συνωμοσιολογίας ἀπαραιτήτως, ἀλλὰ διότι συνέβησαν ἁπλῶς. Καί, φυσικά, θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ συμβαίνουν ὄσα συμβαίνουν μόνον ἐὰν ὁ Φυσικὸς Νόμος (ἢ ἡ Φυσικὴ  Ἐπιλογὴ ἤ, τέλος πάντων, ἡ ἰδία ἡ Φύσις) θὰ τὸ …«ἐπιτρέψη». 

Οἱ φερόμενοι λοιπὸν ὡς καλοὶ καὶ οἰ φερόμενοι ὡς κακοὶ ἤδη παίζουν τοὺς ῥόλους ποὺ τοὺς ἀνετέθησαν, ἐν γνώσει ἢ ἐν ἀγνοίᾳ τους. Οὐδεὶς γνωρίζει τὸ πόσο σὲ βάθος ὑφίστανται ἐξαρτήσεις ὅλων αὐτῶν καί, ἐπὶ τοῦ παρόντος, οὐδὲ μίαν σημασία ἔχει τὸ ἐὰν θὰ ἀποδειχθοῦν σὲ μέρος ἢ στὸ ὅλον τὰ διάφορα σενάρια. Σημασία ἔχει νὰ ἀποφασίσουμε πὼς αὐτὸ ποὺ φαίνεται νὰ ἀπειλῇ σήμερα τὴν Ἀνθρωπότητα, ἴσως τελικῶς καὶ νὰ εἶναι …ἀνύπαρκτον. Ὄχι διότι δὲν ὑφίσταται κίνδυνος, ἀλλὰ διότι αὐτὸς ὁ κίνδυνος οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ ἐὰν παρεβίαζε Φυσικοὺς Νόμους. Ἐὰν λοιπὸν σήμερα πιστεύουμε πὼς ἀπειλούμεθα, τότε ἀπειλούμεθα καὶ καλὸ εἶναι νὰ ἐλέγξουμε τὸν τρόπο διαβιώσεώς μας, τὸν τρόπο σκέψεώς μας καὶ τὶς ἐξαρτήσεις μας κι ὄχι τὸν ἴδιον τὸν ἰό.
Ἐὰν αἰσθανόμεθα ἀσφαλεῖς, τότε ὅλα ἔχουν καλῶς καὶ ἁπλῶς ὅλα αὐτὰ ἀφοροῦν σὲ κάποιους ἄλλους.

Κλείνοντας θὰ ἢθελα νὰ ἀναφέρω τὸ ἐξῆς. Πολλὲς φορές, στὴν διάρκεια τῆς γνωστῆς ἀνθρωπίνου Ἱστορίας, ἀνεξαρτήτως τῶν κοινωνικῶν μεταβολῶν, καταστροφῶν, γενοκτονιῶν κάποιοι, ἐλάχιστοι ἴσως, ἐπετύγχαναν νὰ παραμένουν ἔξω ἀπὸ τὶς μεγάλες καταστροφές. Ὄχι διότι σχετίζοντο μὲ ἐκδοχὲς τῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ διότι κάποιο, ὑποτυπῶδες, Ἔνστικτον Ἐπιβιώσεως, κάτι τοὺς ὑπηγόρευε. Αὐτοὶ λοιπόν, οἱ ὅσοι κάποιοι, ἐπέτυχαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς πληγὲς ποὺ ἔκαναν τὴν πλειοψηφία νὰ δεινοπαθῇ.
Μήπως λοιπόν ἔφθασε ἡ στιγμή νά ἀναρωτηθοῦμε κι ἐμεῖς γιά τόν ῥόλο μας; Μήπως πρέπει νά ἐπανεπεξεργασθοῦμε τίς ζωές μας καί τίς ἀντιλήψεις μας; Μήπως κάτι κάνουμε λάθος; Μήπως μᾶς καλεῖ τό κατά Φύσιν; Μήπως τό πρόβλημα δέν εἶναι στούς ἰούς ἀλλά στά μυαλά μας; Μήπως τελικῶς δέν ἔχουμε κάτι νά κάνουμε παρά μόνον νά μάθουμε; 

Φιλονόη

* Γιὰ νὰ μὴ παρανοοῦμε: ὅπου Φυσικὸς Νόμος, ἀναλόγως τῶν πεποιθήσεων τοῦ κάθε ἑνός, ἂς τεθῇ «Θεός», «Σῦμπαν», «Ὄντος Ὄν»… Σημασία δὲν ἔχουν τὰ ὀνόματα ἀλλὰ τὸ ἀποτέλεσμα. 

4 thoughts on “Σχολιάζοντας δύο …«προφητικὰ» μυθιστορήματα.

 1. Χαίρομαι γι αυτήν την παρουσία σας -ήταν αναμενόμενη – και την καθαρή σου ανθρώπινη και ουσιαστική τοποθέτηση στο επίκαιρο αυτό θέμα.
  Αν και αυτήν την φορά δεν καταλάβουν και δεν αναλάβουν τον ρόλο τους οι Ελληνες τότε….θα πρέπει να μάθουν το τι σημαίνει Ελευθερία. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χώρο σας και να πω στους συνέλληνες τι εστί για μας Ελευθερία. Το λέει ξεκάθαρα ο Ιωάννης Πασσάς στα ΟΡΦΙΚΑ του.Είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζεται – και το τι εστί και τον Ιωάννη Πασσά. Θα ηταν ευχής έργον ένα μικρό άρθρο σας να μας το υπενθυμίσει!! Υγαίνεται!!

 2. Γράφεις πολλὰ Φιλονόη. Ὁ θεμελιώδης κανὼν θέλει τὸ κείμενον σύντομον, σαφὲς καὶ ἀκριβὲς. Σχοινοτενέστατον κείμενον, το ἐδιάβασα μέχρις ἐνὸς σημείου καὶ ἐπαυσα τὴν ἀνάγνωσιν. Ἄν θέλεις ἐπανἀλαβέ το εἰς τὸ 1/4 τοὐλάχιστον τοῦ ἀρχικοῦ μήκους.

  • Τί νά σοῦ πῶ βρέ Νικόλαε; Πάντοτε γράφω πολλὰ καὶ γίνομαι κουραστική. Ἡ ἀπόφασις τῆς ἀναγνώσεως εἶναι ἀτομικὴ τοῦ κάθε ἑνὸς ὑπόθεσις.
   Καλὴ καρδιά.

   • Τα ναρκωτικα, το αλκοολ, τα αυτοκινητα, η τηλεορασις, η φτωχια και τα ψεμματα των πολιτικων που εκλεγουμε για να μας κυβερνουν, δολοφονουν πολυ περισσοτερους ανθρωπους απ’ οσους δολοφονησε ο προσφατος κοροϊδοϊος, ο οποιος απεδειχθει οτι δεν ηταν τιποτε παραπανω απο μια βαρεια μορφη γριππης που πιο πολυ προσεβαλε τους υπερηλικες οι οποιοι προς το τελος της ζωης τους επασχαν κι απο αλλες ασθενειες.

    Αποδειξις της απατης το συνεχιζομενο θεατρο δολοφονιων, βανδαλισμων, ληστιων και εμπρησμων της ιδιωτικης περιουσιας κατα της “αστυνομικης βιας” και του “ρατσισμου”, στην Αμερικη αλλα ΚΑΙ στο Κολωνακι, οπου ο κορονωϊος και οι διαταγες οι περιορισμοι τα “μενουμε σπιτι” και τα προστιμα πηγαν ολα περιπατο.

    Οδηγια απο μενα.
    Πεταξτε τις τηλεορασεις σας στα σκουπιδια.
    Ειναι πιο επικινδυνες απο πολλες ασθενειες.

    Λουλα

    ΥΓ.
    Χαιρομαι που εισαι καλα.
    Συνεχισε οπως γραφεις κι ας τον Νικολαο να λεει.

Leave a Reply