Δὲν ἐγεννήθη ἡ Πατρὶς γιὰ νὰ πεθάνῃ

Γειὰ χαρὰ ἀδέρφια…

Ἡ Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος εἶναι ὑπόθεσις τῶν ἐναποµεινάντων ἐλαχίστων Ἑλλήνων Πατριωτῶν…
Αὐτῶν, ποὺ ἐνοιωσαν δέος διαβάζοντας λίγη ἀπὸ τὴν ἀπέραντο ἱστορία της…
Αὐτῶν, ποὺ ἐζήτησαν νὰ καταθέσουν μόνον τὸ καθῆκον τους πρὸς αὐτήν, χωρὶς ἀνταλλάγματα, ὡς ἔχουν ὑποχρέωση…
Αὐτῶν, ποὺ οὐδέποτε «ἐσκότωσαν» τὴν διαφορετικότητα τῶν ἄλλων θέλοντας νὰ ἐπιβάλουν ἅλλην ἀπὸ τὴν οἰκουμενική της φιλοσοφία…

Ἡ Ἐλευθεριὰ τῆς Πατρίδος δὲν ἐκκλησιάζεται ἑορτὲς καὶ ἀργίες παρέα μὲ αὐτοὺς ποὺ τὴν κατήντησαν «παγκόσμια ζητιάνα», λιβανίζοντας τὰ γεμάτα λίπος καὶ ἁμαρτία σαρκία τους…

Ἡ Ἐλευθεριὰ τῆς Πατρίδος δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὰ μίση καὶ τὰ πάθη ἀριστερῶν καὶ δεξιῶν μορφωμάτων ποὺ στοχεύουν οἱ μὲν τὶς καρέκλες τῶν δὲ καὶ ἔνα «δὸς ἡμὶν σήμερον» «μεροκάματο» ξεριζωμένο ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ στερημένου Λαοῦ της…

Ἡ Πατρὶς δὲν ἐγεννήθη γιὰ νὰ πεθάνῃ…

Ζεῖ γιὰ πάντα μέσα στὶς ἀρχαῖες στοές… στὶς ἀπέραντες θάλασσες… στὰ ὑπερήφανα κάστρα της… στὰ ζωγραφιστὰ χωριά της… στὶς καρδιὲς τῶν ἰθαγενῶν της…

Ἡ Πατρὶς θὰ εἶναι πάντα ἐκεῖ, κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ θεοῦ Ἠλίου, νὰ θυμήζῃ σὲ ὅλους καὶ γιὰ πάντα πὼς, «ἐὰν ἡ τύχη σου σὲ εὐεργετήσῃ νὰ πεθάνῃς γιὰ αὐτήν, ποτέ σου δὲν πεθαίνεις…»

Χάρης Καφετζόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply