Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τῆς ἀντιφάσεως.

  Θεμελειώδεις νόμοι τῆς νοήσεως. Ἀρχὴ τῆς ἀντιφάσεως.

 

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαῆλ Ἀλεξανδρῆ δίχως τὴν ἄδειά του!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβαστεῖτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΝΟΗΣΕΩΣ: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΣ (principium contradictionis)

Ὁ δεύτερος νόμος τῆς νοήσεως ὁρίζει ὅτι ἡ νόηση δὲν ἀντιφάσκει, δηλ., δὲν μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ βεβαιώνει καὶ νὰ ἀρνεῖται τὸ ἴδιο πρᾶγμα. Τὸ φυτὸ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ταυτόχρονα καὶ ὡς ὄχι φυτό, δηλ., ὡς κάτι ποὺ φυτρώνει καὶ δὲν φυτρώνει. Εἶναι παράλογο τὸ διανόημα: ὁ Ἄρης κινεῖται καὶ δὲν κινεῖται, ὅπως εἶναι παράλογο ὅτι ἕνας φυσικὸς νόμος ἰσχύει καὶ δὲν ἰσχύει.
   Ὁ Ἀριστοτέλης χαρακτηρίζει τὴν ἀρχὴ αὐτή «ὡς βεβαιοτάτην ἁπασῶν» , ἐπειδὴ κάθε παράβασή της γίνεται ἀμέσως νοητή. Περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς ἀπεφάνθησαν προηγουμένως ὁ Παρμενίδης «ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν» καὶ ὁ Πλάτων (Εὐθύδημος, 293d) «ἀδύνατόν ἐστι τὸ αὐτὸ εἶναί τε καὶ μὴ εἶναι».

Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *