Ὀνειρευθεῖτε…!!!

Καληνύκτα φιλαράκια.Ὀνειρευθεῖτε...!!!

Καλὴν ἑβδομάδα

Καὶ ὀνειρευθεῖτε.

Γιατὶ τὰ ὄνειρα εἶναι τὸ μοναδικὸ φάρμακο ποὺ μπορεῖ νὰ γειάνῃ τὴν σκληρὴ πραγματικότητα ποὺ ζοῦμε…

Κοντόπουλος Χάρης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply