Βιβλιο-μελετῶντας τὸ «Μυστήρια καὶ Μυστικαὶ Ἑταιρίαι»

 Εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἕνας χρόνος ποὺ τελείωσα τὸ (πρῶτο) ἀνάγνωσμα μίας ἐξαιρετικῆς ἐρεύνης, μὲ τίτλο «Μυστήρια καὶ Μυστικαὶ Ἑταιρίαι» τοῦ Χαριλάου Καλαϊσάκη, ποὺ ἐξεδόθη τὸ 1910. Τὸ βιβλίο μπορεῖτε νὰ τὸ κατεβάσετε ἀπὸ ἐδῶ  ἢ νὰ τὸ ἀγοράσετε σὲ μία πιὸ …δημοτικὴ ἐκδοχή του ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Μακρῆ.

Αὐτὸ ποὺ μὲ ἔκανε νὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ ἐν λόγῳ πόνημα ἦταν ἔνα μικρό του ἀπόσπασμα ποὺ μοῦ ἀνέγνωσε φίλος …τηλεφωνικῶς καί, σκαλίζοντας ἔφθασα στὸν Καλαϊσάκη. Τὸ ἀπόσπασμα ποὺ μοῦ ἀνέγνωσε ὁ φίλος μου ἀφοροῦσε στοὺς -σὲ ἀρκετοὺς ἀπὸ ἐμᾶς – γνωστοὺς πλέον Ἀσσασίνους (ἢ ΧασισὶνΧασασσίνους).

Ὁπωσδήποτε ὅλο τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ μίαν ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος ἔρευνα, ποὺ θὰ μᾶς βοηθήση νὰ κατανοήσουμε καὶ τοὺς μηχανισμοὺς μὰ καὶ -σὲ μεγάλο μέρος- κάποιους ἀπὸ τοὺς σκοποὺς καὶ τῶν μυστηρίων ἀλλὰ καὶ τῶν μυστικῶν ἑταιρειῶν (καθὼς φυσικὰ καὶ τῶν μασσωνικῶν στοῶν συμπεριλαμβανομένων). Ὑπάρχει ὅμως καὶ κάτι ἀκόμη, ποὺ ἴσως νὰ ἀντιληφθοῦμε ἀπὸ αὐτὸ τὸ βιβλίο: βάσει τῆς ἐρεύνης αὐτῆς προκύπτει πὼς τὰ μυστήρια ξεκίνησαν ἀπὸ τὴν Ἰνδία, γιὰ νὰ μεταπηδήσουν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο. Ἐὰν ἀληθεύῃ ὅμως τοῦτον… Κι ἐὰν πράγματι οἱ σκοποὶ ὅλων αὐτῶν ποὺ ἔστησαν αὐτὲς τὶς ἐταιρείες καὶ τὰ τάγματα, πέραν τῶν ὡραίων περιτυλιγμάτων, σκοπό τους εἶχαν τὸν ἔλεγχο ἐπὶ τῶν μαζῶν… Κι ἐὰν πράγματι τὸ ἔχουν ἐπιτύχη…
…τότε, πολὺ σαφῶς, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν κάτι ἐξ Ἀνατολῶν ἀπειλεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς Ἐλευθερίες του.

Σύμφωνα πάντα μὲ τὸν Καλαϊσάκη αὐτὲς οἱ ἑταιρείες ξεκινοῦν ἀπὸ τὴν Ἰνδία, περνοῦν στὴν Αἴγυπτο, ἐξακολουθοῦν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ῥώμη, γιὰ νὰ μετεξελιχθοῦν σὲ μυστικὲς ἑταιρείες ἑβραίων, Ἐσσαίων, χριστιανῶν, σὲ τάγματα (μουσουλμάνων) δολοφόνων, ἐνᾦ, δίχως νὰ πληγῇ ἠ κεντρική τους ἰδέα, σταδιακῶς ἐξελίχθησαν στὶς μεσαιωνικὲς ἑταιρείες, στὰ τάγματα τῶν ἱπποτῶν καὶ τῶν Ναϊτῶν, καθὼς καὶ τῶν σταυροφόρων, ἐνᾦ μέσα ἀπὸ αὐτές, ὡς φυσικὴ ἐξέλιξις, πηγάζουν καὶ οἱ ἑταιρείες τῶν ντονμέδων, τῶν κάθε τύπου ἐλευθεροτεκτονικῶν στοῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν συγχρόνων λεσχῶν ποὺ καταδυναστεύουν τὸν πλανήτη. 

Ὅλες οἱ χῶρες καὶ ὅλοι οἱ λαοί, διαρκῶς, κατὰ τὴν γνωστὴ ἱστορία, διέθεταν τὶς τοπικές τους στοὲς καὶ τὰ τοπικά τους τάγματα καὶ τὶς τοπικές τους λέσχες. Σήμερα, ἐπὶ τέλους, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ παρεοῦλες «προσκυνοῦσαν καὶ προσκυνοῦν» κάποιον κεντρικὸ -ἀντίστοιχο-  ἑταιρικὸ μηχανισμό, μὲ κάποιο ἀστεῖο ἢ σοβαρὸ ὄνομα, γνωστὸ ἢ μυστικό, ποὺ ἡ βασικὴ δομή του ἐκπηγάζει ἀπὸ τὶς πρῶτες ἐκεῖνες ἑταιρείες, ἐνᾦ ἀναπαράγει, ἄλλοτε περισσότερο κι ἄλλοτε λιγότερο, τὰ  ἴδια ἐκεῖνα ἀρχαία μυστήρια.

Τί ἦσαν ὄμως οἱ Ἀσσασίνοι καί πῶς προέκυψαν; Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ἐπρόκειτο (καί, πολὺ πιθανόν,  νὰ πρόκειται ἀκόμη) γιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ πολλὰ μυστικὰ τάγματα-στρατοὺς ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν ἕναν σκοπὸν τέτοιον, ποὺ ἐὰν τὸν ἐπληροφοροῦντο οἱ ἐκτὸς τάγματος θὰ …ἀνησυχοῦσαν. Εἰδικότερα δὲ οἱ Ἀσσασίνοι ἀποτελοῦσαν ἕναν στρατὸ δολοφόνων, ποὺ ἐκπαιδεύοντο μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστὲ νὰ …«ἐπιλέγουν μόνοι τους» ἐπιθέσεις αὐτοκτονίας. (Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό;)

Δὲν θὰ σᾶς ζαλίσω ὅμως μὲ περισσότερες λεπτομέρειες, γιὰ τὸ βιβλίο αὐτό, διότι θὰ σᾶς παραθέσω τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα, πρὸ κειμένου νὰ κρίνετε μόνοι σας τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεύνης Καλαϊσάκη. 

Ὅσο γιὰ τὶς λοιπές του ἀποκαλύψεις, καλὸ εἶναι νὰ τὶς ἐπεξεργασθοῦμε μὲ ἐπιμονὴ καὶ ὑπομονή, διότι παραμένουν, εἰδικῶς σήμερα, ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρες.

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἂν καὶ τὸ βιβλίο ἀνέμενε (μὲ ὑπομονὴ) τόσον καιρὸ στὸ γραφεῖο μου, ἐν τούτοις τὸ ἐρέθισμα δὲν ἦταν παρὰ ἕνα ἀκόμη τηλεφώνημα. Κάποιος ἄλλος φίλος λοιπὸν μοῦ ἀνέλυσε μίαν (καθαρὰ δική του ἄποψιν) γιὰ τοὺς Ἀσσασίνους. Αὐτοὶ λοιπόν, κατὰ τὸν φίλο μου, πιθανὸν νὰ ἦσαν φύλακες κάποιου μνημείου καί, κατ’ ἐπέκτασιν, τόσο καλὰ ἐκπαιδευμένοι (ἀκόμη καὶ ὡς δολοφόνοι), ποὺ σήμερα πλέον -βάσει τῶν ἰσχυρισμῶν τοῦ φίλου μου-  ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος τῆς μὴ ἀνευρέσεως τοῦ ἐν λόγῳ μνημείου, πὼς καλῶς ὑπάρχουν.
Τί νά σᾶς πῶ; Ἀπόψεις εἶναι αὐτές.  

Leave a Reply