Ἡ εἰκόνα μας γιὰ τὸν ἑαυτόν μας καθορίζει τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους

Ἡ εἰκόνα μας γιὰ τὸν ἑαυτόν μας καθορίζει τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλουςἩ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας καθορίζει τῆν στάση μας στὴν ζωή.
Ἂν ἡ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας εἶναι περιορισμένη, αὐτὸ μᾶς κάνει νὰ εἴμαστε ἀπελπισμένοι ἤ ὑπερόπτες  ἤ ἐπιθετικοί. Νὰ ἔχουμε ἄσχημες συμπεριφορὲς καὶ δυσάρεστες διαθέσεις.

Ἂν ἡ εἰκόνα ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας εἶναι διευρυμένη, ἔχουμε μετριοφροσύνη, ἁπλότητα, θέλουμε νὰ προσφέρουμε, μποροῦμε νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ χαιρόμαστε μὲ τὸ παραμικρό.

Οἱ σχέσεις μὲ τὰ πάντα γύρω μας καθορίζονται ἀπὸ τὴν σχέση μὲ τὸν ἑαυτό μας.
Ἡ σχέσις μὲ τὸν ἑαυτό μας κτίσθηκε τὰ πρῶτα ἑπτὰ χρόνια τῆς ζωῆς μας καὶ εἶναι μιὰ ἀπάντησις στὰ ἐρωτήματα.
Ποιός εἶμαι; Εἶμαι ἱκανός; Μπορῶ νά τά καταφέρω; Ἀξίζω; Ἀξίζει νά μέ ἀγαποῦν; Ἀξίζω νά ἔχω αὐτά πού θέλω;
Ἡ κάθε μας συμπεριφορὰ εἶναι ἀπάντησις σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα.

Κάθε στιγμὴ μποροῦμε νὰ ἀφήσουμε πίσω μας ὅ,τι μᾶς περιορίζει καὶ νὰ διεκδικήσουμε μιὰν καινούρια ταὐτότητα καὶ ἔνα νέο, ὑπέροχο πεπρωμένο…
Δὲν ἔχει σημασία ποιοὶ ἤμασταν μέχρι ἐχθὲς καὶ πόσο μεγάλο εἶναι τὸ φορτῖο ποὺ ὁ κάθε ἕνας μας κουβαλᾶ.
Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ πάρουμε τὴν ἀπόφαση νὰ ἀλλάξουμε, θὰ ὑπάρξη μία δύναμις ποὺ θὰ μᾶς καθοδηγήση καὶ θὰ εἶναι πάντα δίπλα μας στὸ προσκύνημα τῆς ἐκπληρώσεως.

Γιῶτα Σούσουλα

εἰκόνα ἀπὸ τὴν Γιῶτα

Leave a Reply