Τὸ Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον

Μαθήματα Ἀρχαίων ἙλληνικῶνἈπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

1). ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

Τὸ ἐν χρήσει καὶ σήμερον ἀλφάβητον ἀποτελεῖ ἐξέλιξιν τοῦ Ἀττικοῦ, ὅπως διερρυθμίσθη καὶ ἐτροποποιήθη ἐπὶ ἐπωνύμου ἄρχοντος Εὐκλείδου (403 π.Χ.,), διὸ καὶ Εὐκλείδειον καλεῖται.
Εἰς τοῦτο τὸ ἀλφάβητον δὲν περιελήφθησαν τὰ σιγηθέντα ἢ ἀχρηστευθέντα δίγαμμον, σαμπῖ καὶ κόππα.
Τὸ τελευταῖον ἤδη εἶχεν ἀχρηστευθῆ ἀπὸ τοῦ ἔτους 525 π.Χ., τὸ δεύτερον πολὺ ἐνωρίτερον καὶ τὸ πρῶτον προεφέρετο μὲν ὡς δασὺ πνεῦμα, ἀλλὰ παρίστατο διὰ τοῦ Η.

Τὰ μὴ περιληφθέντα τρία σύμφωνα ἐχρησιμοποιήθησαν μετὰ τοὺς χρόνους τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου εἰς τὴν ἀριθμογραφίαν πρὸς παράστασιν τῶν ἀριθμῶν 6, 90 καὶ 900 ἀντιστοίχως.
Ἐπὶ Εὐκλείδου εἰσήχθη τὸ διπλοῦν γράμμα Ξ, τὸ ὁποῖον δὲν ἀπεδέχθησαν οἱ Εὐβοεῖς, τὸ φωνῆεν Ω πρὸς διάκρισιν ἀπὸ τοῦ βραχέος Ο καὶ τὸ Η, τὸ ὁποῖον ἀντικατέστησε τὸ μακρὸν Ε καὶ τὸ μακρὸν Α (ΜĀΤĒΡ> ΜΗΤΗΡ).

Συνεπῶς τὸ Ἀττικὸν ἀλφάβητον περιελάμβανε τὰ γνωστὰ καὶ σήμερον 24 γράμματα κεφαλαῖα.
Ἡ μικρογράμματος γραφὴ εἶναι ἐπινόησις πολὺ μεταγενεστέρα κατὰ βυζαντινὴν περίοδον.
Τὸ συμφωνοειδὲς γράμμα γιώτ, ὅπως καὶ τὸ ὁμοίως παριστάμενον λατινικόν (j), εἶναι νεωτέρα ἐπινόησις τῶν γραμματικῶν, προκειμένου νὰ ἑρμηνευθοῦν γλωσσικὰ φαινόμενα εἰς τὴν ἀρχήν, εἰς τὸ μέσον καὶ εἰς τὸ τέλος πολλῶν λέξεων.

Συνεπῶς, τὸ γιὼτ προεφέρετο μέν (προφέρεται καὶ σήμερον: χωριό> χωργιό), ἀλλ’ οὐδέποτε παρεστάθη ἔν τινι λέξει διὰ συμβόλου (ὅπως καὶ σήμερον).

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

0 thoughts on “Τὸ Ἑλληνικὸν Ἀλφάβητον

 1. Τὸ παρὸν ἀναδημοσιεύθηκε στὸ Aussiedlerbetreuung und Behinderten – Fragen καὶ σχολίασε:
  Anadimosiefsis dem Text von Herrn Michail Alexandra VERBOTEN ohne Quellen der seinen Namen und seine Tätigkeit als solche !!!
  Sehr dankbar sevasthite die …
  Thanksgiving.

  Filonoi

  1). HINTERGRUND ALLGEMEINES

  Diese Verwendung stellt heute Alphabet exelixin Atticus, wie auf dierrythmisthi Und gleichnamigen Archon Euclides (403 BC) geändert, Und warum nennt man euklidische.
  Zu diesem Alphabet sigithenta nicht in der neutralisierten digammon, Saba und Kappa aufgenommen worden.
  Die letzte Eichen bereits im Jahr 525 vor Christus überholt worden, die zweite schon viel früher und die ersten Männer proefereto als zottige Geist, sondern durch die vorhanden war.

  Nicht unter drei eingefügt wurden nach dem Alter von Alexander. Alexander in Richtung arithmografian Anten Zahlen 6, 90 und 900 verwendet wurden.
  Bei eingeführt Euklid die Doppelbuchstabe O, nicht angenommen haben The Evia, den Vokal O zu Tarifstelle des kurzen O und H, die die lang E und lang A (MATER> Mutter) ersetzt.

  Deshalb ist die Dach Alphabet bestand heute bekannt 24 Buchstaben Städten.
  Die Grafiken sind ug Epinoisis Vor vyzantinin viel späteren Zeit.
  Die Brief symfonoeides Yachten, wie das Bildnis Zuschauer Latein (j), ist jünger Epinoisis Grammatiken, um Sprache Phänomene überhaupt zu interpretieren, in der Mitte und am Ende vieler Worte.

  Daher Jota proefereto HAND (sprich heute: Dorf> chorgio), aber nie zu einem bestimmten Zitat parestathi Jupiter-Symbol (wie heute).

  Michail Ch. Alexandra

Leave a Reply