Συμβιβασμοὶ πολλοί…

Ἀνύπαντρος ἤ ἐλεύθερος…
Μὲ παιδιὰ ὴ χωρὶς παιδιά…
Κάθε ἡμέρα o ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς κάνει τουλάχιστον ἕναν συμβιβασμό.

Ὑπάρχουν μικροὶ συμβιβασμοὶ ἀλλὰ καὶ μεγαλύτεροι.
Ὑποφερτοὶ συμβιβασμοί, ποὺ εἶναι αὐτοὶ τοὺς ὁποίους ἀποδεχόμαστε πλήρως, γιατὶ ὑπάρχει μιὰ γνώση ἐκ τῶν προτέρων καὶ ἔτσι γνωρίζουμε ἀκριβῶς γιατὶ ὑποκυπτουμε.
Ἄλλοι συμβιβασμοὶ εἶναι δυνατοὶ καὶ ἀθόρυβοι.
Εἶναι δυνατοὶ γιατὶ ἐνδεδεχωμένος νοιώθουμε ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἀποφύγουμε καὶ ἀθόρυβοι γιατὶ δὲν τοὺς συνειδητοποιοῦμε.

Κάθε συμβιβασμὸς ποὺ κάνουμε εἶναι ἔνα νόμισμα ποὺ προσπαθοῦμε μὲ αὐτὸ νὰ ἐξαγοράσουμε μιὰ μελλοντικὴ εὐτυχία.
Συμβιβαζόμαστε ἀπὸ φόβο καὶ ἀπὸ ἄγνοια, ὅταν δὲν γνωρίζουμε ἀκριβῶς τὶς ἀξίες μας, ἀλλὰ καὶ τό τὶ ἔχει σημασία γιὰ ἐμᾶς καὶ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς ἀποτυχίας ἤ τῆς ἀπορρίψεως, ἤ ἀπὸ τὸν φόβο τῆς μοναξιᾶς

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply