Ἄς ἀφήσουμε πίσω μας τὴν ζωὴ τῆς πόλεως…

 

Ἡ ζωὴ στὴν Φύσιν εἶναι πιὸ ποιοτικὴ καὶ τὸ γνωρίζουμε.
Ἡ διαβίωσις στὶς πόλεις εἶναι ἐγκληματικὴ γιὰ τὴν Ἄνθρωπο καὶ τὶς ἀνάγκες του, διότι ξεκινᾶ μὲ τὶς καταπιέσεις καὶ τὶς ἀπαγορεύσεις κι ἐάν, κάποιαν στιγμή, ὑπάρχουν περιθώρια, τότε ἀναγνωρίζονται καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου.
Αὐτὸ ὅμως ὅλο τὸ σκηνικό, βάσει τοῦ ὁποίου, ψευδῶς, μία εἰκονικὴ αἴσθησις ἀσφαλείας, ἀπογυμνώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ φυσικὰ τοῦ δικαιώματα, πρέπει νὰ ἀνακοπῇ.
Οἱ πόλεις, μὲ τὸν τρόπο ποὺ τὶς γνωρίζουμε, σκοτώνουν τὸν Ἄνθρωπο.

Εἶναι δύσκολο νὰ λάβῃ κάποιος τὶς ἀποφάσεις ἐκεῖνες ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέψουν νὰ φύγῃ, ἰδίως ἐὰν δὲν ὑπάρχουν οἱ ἀναγκαῖες ὑποδομὲς ποὺ θὰ ὑποστηρίξουν τὴν ἐπιλογή του αὐτή.
Ὅμως σιγὰ σιγὰ πρέπει νὰ ἀναζητοῦμε ὅλοι μας ἐκεῖνες τὶς εὐκαιρίες γιὰ νὰ τολμήσουμε.
Ἡ κατάστασις, στὰ οἰκονομικὰ καὶ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα τῆς χώρα θὰ χειροτερεύη διαρκῶς καὶ μόνον αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔχουν ξεφύγει ἀπὸ τὸν κλοιὸ τῶν πόλεων, θὰ μποροῦν νὰ διεκδικήσουν τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.
Οἱ πόλεις πλέον σκοτώνουν κι αὐτὸ θὰ γίνεται διαρκῶς καὶ σὲ περισσοτέρους ἀντιληπτό.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply