Βιβλιοσχολιάζοντας τὸ «Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα»

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις διότι πρόκειται γιὰ αὐστηρῶς προσωπικὲς ἀπόψεις. Παρακαλῶνται λοιπὸν πολὺ οἱ διάφοροι ΚΛΙΚοσυλλέκτες νὰ μείνουν μακρυά!!!
(Ξέρουν αὐτοί…!!!)

Τὸ 2013, ἕνα μικρὸ θὰ ἔλεγα βιβλιαράκι, ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγὸς» τοῦ Γιάννη Γιαννάκενα, εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος. Συγγραφεὺς ὁ ἱστορικός μας Δημήτριος Μιχαλόπουλος.


Τὸ ἐν λόγῳ ἔργο ἔφθασε στὰ χέρια μου τὸ …2017 καὶ μία πρώτη, πολὺ γενική, παρουσίασίς του ἔγινε ἐδῶ:

Μὲ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα

Τὸ …«διέτρεξα» ταχύτατα ἐκείνην τὴν ἐποχὴ καὶ μὲ ἐνθουσίασε, ἀλλὰ δὲν εἶχα τὸν χρόνο νὰ κρατήσω σημειώσεις. Ὁπότε προσφάτως ἐπανέλαβα τὴν διαδικασία, μελετῶντας το συστηματικότερα πλέον καὶ σήμερα …ἐπανῆλθα!

Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ ὅμως σὲ πολλὲς πολλὲς λεπτομέρειες γιὰ τὸ περιεχόμενον τοῦ βιβλίου, διότι ὅποιος ἐνδιαφέρεται τὸ προμηθεύεται καὶ τὸ μελετᾶ. Ἄλλως τέ πῶς μπορεῖς νά βιβλιοπαρουσιάσῃς μίαν ἱστορική μελέτη ἐάν δέν καταπιασθῇς μέ τίς λεπτομέρειές της; Οἱ ἐν λόγῳ λεπτομέρειες εἶναι σημαντικὲς καὶ χρήσιμες γιὰ νὰ πορευθῇ ὁ ἐρευνητὴς καὶ νὰ «ἁπλώσῃ» στὰ μάτια τοῦ ἀναγνώστου του τὰ βήματα καὶ τὰ συμπεράσματά του κι ὄχι γιὰ κάποιον ποὺ χρειάζεται γενικὲς πληροφορίες.
Θὰ ἐπιχειρήσω λοιπὸν νὰ σᾶς δώσω μίαν γενικὴ εἰκόνα τῆς κεντρικῆς ἰδέας τοῦ ἐν λόγῳ πονήματος, καθὼς ἐπίσης θὰ καταθέσω μερικὲς (δεύτερες καὶ τρίτες) σκέψεις μου ποὺ προέκυψαν, παρακάτω…

Ποία ὅμως εἶναι αὐτή ἡ κεντρική ἰδέα; Μά, ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ συμβολίζει τὸ «λάβαρον τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα», τοὐλάχιστον τοὺς τελευταίους δύο αἰῶνες: τὸ Ῥωσσικὸ Βασιλικὸ Ναυτικὸ καὶ τὸν ἀληθῆ-κεντρικό του ῥόλο καὶ σκοπό, ποὺ εἶναι τὰ …θερμὰ ὕδατα.

Συζητᾶμε γιὰ τὸ λάβαρον/σύμβολον/σημαία τοῦ ῥωσσικοῦ Ναυτικοῦ, ποὺ ὑπεστάλῃ ἃμᾳ τῇ ἐπικρατήσει τῆς «σοβιετικῆς ἐπαναστάσεως*» ὁριστικῶς, γιὰ νὰ τὸ δοῦμε, προσφάτως, νὰ κυματίζῃ στὸν νέο Ῥωσσο-ΝΑΤΟϊκὸ πόλεμο, ποὺ διεξάγεται (στὰ ἐδάφη τῆς Οὐκρανίας καὶ) στὸν Εὔξεινο Πόντο…
Σήμερα ὅμως δὲν θὰ συζητήσουμε γιὰ τὸν ἐν λόγῳ πόλεμο, ἀλλὰ γιὰ ἕναν ἄλλον πόλεμο, σκιώδη, ποὺ ἐδῶ καὶ (τοὐλάχιστον) δύο αἰῶνες διενεργεῖται …παρασκηνιακῶς, μὲ ἀντιμαχομένους τοὺς ἐκφράζοντες τὸ ἀγγλικὸ δόγμα καὶ τοὺς ἐκφράζοντες τὸ ῥωσσικὸ δόγμα στὴν χώρα μας.
Ὑπάρχουν τέτοιοι; Δὲν ξέρω… Θὰ μάθουμε…

«Ἐὰν ἡ Δύναμις ποὺ κατέχει τὸ κέντρο τῆς Εὐρασίας ἀποκτήσῃ τὸν ἔλεγχο μεσογειακῶν ἀκτῶν, τότε αὐτομάτως [καὶ ἀποτελεσματικῶς] προωθεῖ τὴν ὑποψηφιότητά της γιὰ παγκόσμια κυριαρχία»
Δόγμα sir Halford Mackinder (δόγμα Μακάιντερ)
σελ. 10, Εἰσαγωγή.

Τί ἐννοῶ; Ἂν  καὶ  τὸ ἐν λόγῳ σύμβολον (σημαία/λάβαρον) χρησιμοποιεῖτο (καὶ ξανὰ χρησιμοποιεῖται σήμερα) ἀπὸ τὸ Ῥωσσικὸ Πολεμικὸ Ναυτικό, παραπέμπει στὴν Αὐτοκρατορικὴ Ῥωσσία. Καὶ ἡ Αὐτοκρατορικὴ Ῥωσσία, γιὰ αἰῶνες ἐπιχειροῦσε συστηματικῶς νὰ φθάσῃ στὶς θάλασσές μας. Κι αὐτὸ ποὺ τὴν ἐμπόδιζε, γιὰ αἰῶνες, ἦταν ἡ ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ποὺ ὅμως, ἰδίως ἀπὸ τὸν 16ον-17ον αἰῶνα ἠλέγχετο ἢ ἀπὸ ἑβραίους τοκογλύφους ἤ, μεταγενέστερα, (ἐπισήμως) ἀπὸ ἀγγλοσάξωνες τοκογλύφους (καὶ …κρυφοεβραίους)!
(Οἰκογένεια Νάσι μπλᾶ μπλᾶ μπλᾶ, 1560 καὶ μετὰ κλπ κλπ κλπ…)

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Ἀπὸ τὴν ἄλλην ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, γιὰ αἰῶνες (ἡμί-ἐπισήμως ἀπὸ τὸ 146 π.α.χ. καὶ μετά, ἔως σήμερα) σκλᾶβοι παραμένουμε καὶ ὑποτελεῖς στὶς πλέον βαρβαρικὲς φυλὲς τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως. Σκλαβιὰ αἰώνων πού, ἄλλοτε μὲ τὸ καρότο καὶ συχνότερα μὲ τὸ μαστίγιον, μᾶς κρατοῦσε (καὶ μᾶς κρατᾶ) ἐν πλήρῃ δουλείᾳ καὶ πνευματικὴ ἔνδεια.
Βέβαια, ἐπισήμως πάντα, ἀπὸ τὸν 15ον ἔως καὶ τὸν 20ον αἰῶνα σὲ κάποιες περιοχές, ἢ καὶ σήμερα στὴν Κύπρο καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἀκόμη σκλαβωμένοι Ἕλληνες διαβιοῦν. Στὴν Μικρᾶ Ἀσία καὶ στὸν Πόντον καὶ στὴν Ἀνατολικὴ Θρᾴκη οἱ Ἕλληνες …ἐξα¨ϋλώθησαν. Στὴν Κορσικὴ ἐπίσης …ἐξαϋλώθησαν. Στὴν Βόρειο Ἀφρικὴ ἀφῆστε τά… Στὴν Κάτω Ἰταλία, ἀπὸ Μουσολίνι ἰδίως καὶ μετά, εἶναι …ἀνύπαρκτοι!!! Ἄμ πῶς…!

Ὅμως… κακὰ τὰ ψέμματα… Βαρβαρικότεροι τῶν κάθε ἄλλων βαρβάρων οἱ Τοῦρκοι. Ὁπότε καὶ δυσχερεστέρα σκλαβιὰ ἡ ὀθωμανική. Συνεπῶς ἦταν περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἀναγκαία ἡ Ἐπανάστασις. Μά πῶς νά γίνῃ ἐφ΄ ὅσον «μᾶς εἶχαν»; Καὶ τότε κάτι …ἀφυπνίσθη. Κι ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς ἀφυπνίσεως ἦσαν ὅσα ἐπηκολούθησαν.

Τί δουλειά λοιπόν ἔχει ἡ σημαία μέ τόν σταυρό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στήν δική μας Ἐπανάστασιν καί στήν δική μας χώρα; Ποῦ τό εἴδαμε στήν δική μας Ἐπανάστασιν;
Ἔμ… Ἐδῶ μᾶς θέλω. Δὲν τὸ εἴδαμε. Ἤ μᾶλλον δὲν τὸ εἴδαμε ἀκριβῶς ἔτσι. Εἵδαμε ὅμως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἦσαν δηλωτικὰ τῆς σχέσεως τῶν ἐμπνευστῶν καὶ δημιουργῶν τῆς Ἐπαναστάσεως, μὲ αὐτοὺς ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ λάβαρον (σημαία/σύμβολον) Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα. Καθὼς ἐπίσης εἴδαμε καὶ τὸ πόσο ἀκριβὰ ἐπλήρωσαν ὅλοι αὐτοὶ τὶς ἐπιλογές των.

σημαία τῶν Κολοκοτρωναίων ποὺ ὁμοιάζει μέν, στὰ χρώματα (ἀλλὰ καὶ στὸ πνεῦμα) μὲ τὴν ῥωσσική.

Σὲ αὐτὰ λοιπὸν τὰ ἐρωτήματα ἀπαντᾶ τὸ βιβλιαρίδιόν μας, ἐμμέσως μέν, ἀλλὰ …σαφέστατα δέ.

Κάποιαν λοιπὸν χρονικὴ στιγμὴ ἀρκετὰ πρὸ τῆς Ἐπαναστάσεως καί, σίγουρα, ἀρκετὰ πρὸ τῆς δημιουργίας τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, κάποιοι, κάπου ἀπεφάσισαν νὰ στρωθοῦν στὴν δουλειά, νὰ μελετήσουν, νὰ συνομιλήσουν μὲ πολλούς, νὰ συνεργασθοῦν μὲ ἐλαχίστους καί, καταληκτικῶς, νὰ ζητήσουν βοήθεια γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν …Ῥωσσία. Ὅλα αὐτὰ βέβαια συνέβησαν, ἐὰν συνέβησαν, ἐν ἀπολύτῳ σιωπῇ καὶ παρασκηνιακῶς. Πάντως δὲν γίνεται νὰ μὴ συνέβησαν, ἐφ΄ ὅσον «σημάδια» αὐτῶν τῶν πράξεων διαπιστώνουμε καὶ στὰ μετεπαναστικὰ ἔτη (βλέπε νόμισμα Φοίνικος), ἀλλὰ καὶ ἀργότερα, στὴν γερμανικὴ κατοχὴ (Φοίνιξ-ΕΑΜ), ἔως καὶ τὴν δικτατορία τῶν Συνταγματαρχῶν…
Φοίνιξ. Κι ὁ Φοίνιξ, ὡς σύμβολον (λάβαρον/σημαία) δρᾷ ὡς …κόκκινο πανὶ γιὰ τοὺς ἀγγλοσάξονες.

Φοίνιξ λοιπὸν ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ ἀπὸ τὸν Ὑψηλάντη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν Καποδίστρια.

Χρησιμοποιεῖται κι ἀπὸ τὸ ΕΑΜ καὶ ἀπὸ τοὺς Συνταγματάρχες.

Τί θέλει νά μᾶς πῇ; Καί γιατί κάθε φορά πού τόν βλέπουν οἱ ἀγγλοσάξονες λυσσοῦν καί, χρησιμοποιῶντας τόν, ἠλίθιο ἀλλά πρόθυμο, στρατό τους, διαπράτουν γενοκτονίες στόν τόπο μας;
Σὲ αὐτὰ κι ἄλλα πολλὰ μᾶς ἀπαντᾶ τὸ ἐν λόγῳ βιβλιαρίδιον, τὸ ὁποῖον καὶ διαβάζεται ἐν …ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ. (Ἀκόμη κι ὅταν κρατᾷς σημειώσεις!)

Πρὶν σᾶς ἀφήσω κάτι τελευταῖο.
Τὸ μακρὺ χέρι τῶν ἀγγλοσαξόνων δὲν εἶναι πάντα ὁρατό, ἀλλὰ εἶναι πάντα πίσω ἀπὸ κάθε αἱματοχυσία. Αὐτὸ λέει πολλά… Πάρα πολλά.

Φιλονόη

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Σκέψεις-Σημειώσεις-Σχόλια

Μία, ἐκτὸς …θέματος, παρατήρησις: ὁ Ῥωσσο-ΝΑΤΟϊκός πόλεμος σήμερα ἀπό ποιόν ἐστήθη; Νομίζω πὼς ἐὰν κυττάξουμε πίσω, στὸν χρόνο, θὰ ἀντιληφθοῦμε εὔκολα.

Θὰ πρέπη κάποτε νὰ κατανοήσουμε κάποια πολὺ σημαντικὰ στοιχεία:

  • 1ον. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις διέθετε καὶ τὴν ἀναγκαία ὑποδομὴ (σὲ ἀνθρώπινον δυναμικόν), ἀλλὰ καὶ τὴν ἀναγκαία ὀργάνωσιν, ἀπὸ πλευρᾶς προεργασίας καὶ προετοιμασίας. Φυσικὰ ὑπῆρξε κι ὅλος ἐκεῖνος ὁ ἀναγκαῖος σχεδιασμὸς ποὺ θὰ τὴν ὁδηγοῦσε στὴν ἐπιτυχία.
  • 2ον. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις δὲν διῳργανώθη ἀπὸ κάτι τυχαιομασόνους ἐμπόρους, ἀλλὰ ἦταν ἀποτέλεσμα πολυετοῦς μελέτης, ἐρεύνης καὶ καταπονήσεως, πολλῶν ἄλλων, «ἀγνώστων» σὲ ἐμᾶς σήμερα, ποὺ ὅμως γιὰ χρόνους πολλοὺς προετοίμαζαν, ἀργὰ μὰ σταθερά, τὴν ἐπίτευξιν τοῦ Ἱεροῦ σκοποῦ. Σαφῶς καὶ ὑπῆρξε ἡ Φιλικὴ Ἑταιρεία, ἀλλὰ ἐστήθη ὡς …«βιτρίνα» τοῦ ἀρχικοῦ πυρῆνος, ὁ ὁποῖος κι ἐνεπνεύσθη, μὰ καὶ ᾠργάνωσε, ὅλον αὐτὸν τὸν Τιτάνιον ἀγῶνα. Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὶς «βιτρίνες» ἔστεκαν ἄνθρωποι ποὺ ἐγνώριζαν καὶ ἀπὸ πόλεμο ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολιτική, καὶ ἀπὸ οἰκονομία ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διπλωματία, καὶ ἀπὸ διοίκησιν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐπιστῆμες, οἱ ὁποῖοι, γιὰ νὰ μὴ θίξουν τὴν ἱερότητα τοῦ σκοποῦ ποὺ ὑπηρετοῦσαν, παρέμειναν στὶς σκιὲς καὶ παραμένουν ἀκόμη.
  • 3ον. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις δὲν ἔκλεισε μὲ …ἧττα ἀπὸ ἰμπραήμηδες ἢ ἀπὸ μαυροκορδάτους καὶ κωλέττηδες, ἢ ἀκόμη κι ἀπὸ ἀγγλογαλλικὰ στέμματα. Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις «ἐπάγωσε» διότι εἶχαν, ἐκείνην τὴν ἐποχὴ τοὐλάχιστον, παρεισφρήσει στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο στρατιὲς μισθοφόρων χασάπηδων καὶ ἀπειλεῖτο μὲ γενοκτονίες ἐπὶ γενοκτονιῶν ὁ λαός. Οὐδέποτε ὅμως ἔσβησε καί, κυρίως, οὐδέποτε ἔληξε.

Γιὰ ὅσο λοιπὸν ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία/Τουρκία ἔπαιζε τὸν ῥόλο ποὺ τὴν διέταξαν νὰ παίξῃ ὅλα εἶχαν καλῶς. Τώρα πού …ἀλάζει στρατόπεδον τί θά ἀκολουθήση;

 Ἀπορίας ἄξιον εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς πρώτης χρήσεως τῆς ἐν λόγῳ σημαίας (συμβόλου/λαβάρου) ἀπὸ τὴν Σκοτία. Τί θέλουν νά μᾶς ποῦν κι αὐτοί οἱ …ταλαίπωροι;

Αὐτὸ μὲ τὸ λευκὸ καὶ τὸ γαλάζιο/μπλὲ χρῶμα πολὺ μὲ ἀνησυχοῦσε καὶ μὲ ἀνησυχεῖ. Κι ἔχω σοβαροὺς λόγους γιὰ νὰ τὸ λέω αὐτό.

«…Ἐν τούτοις ἡ σημερινὴ  μορφὴ τῆς σημαίας μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ παρατηρήσουμε πὼς σχεδιαστικὰ διατηρεῖ πολλὲς ὁμοιότητες μὲ σημαῖες ἄλλων λαῶν καὶ ἐποχῶν, καθὼς φυσικὰ καὶ …ἐπιχειρήσεων, ὅπως αὐτῆς τῆς Ἑταιρείας τῶν Ἀνατολικῶν Ἰνδιῶν, πού, ὅλως …«συμπτωματικῶς» ἦσαν καὶ …«περιουσίων» συμφερόντων.»…»

Γιὰ μίαν σημαία… (α)

* Περὶ αὐτῆς ἔχουμε τοποθετηθεῖ σαφῶς καὶ γιὰ τὰ αἴτιά της καὶ γιὰ τοὺς χρηματοδότες της μὰ καὶ καὶ γιὰ τοὺς σκοπούς της.

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

Ἡ Κόκκινη, Σιωνιστικὴ καὶ ῥατσιστικὴ Ῥωσσία τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοῦ Τρότσκυ.

εἰκόνα

εἰκόνα

εἰκόνα

εἰκόνα

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply