Θὰ ζήσουμε μόνον ἐὰν ξυπνήσουμε …πολεμιστές!!!

Κατ’ ἀρχάς, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ζωὴ εἶναι κάτι τελείως διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ ἔως τώρα ἀντιλαμβανόμεθα. Διότι, ὡς γνωστόν, ὅταν ἡ βία καθορίζῃ τὴν καθημερινότητά μας, εἶναι πολὺ λογικὸ νὰ διαβιοῦμε κι ὄχι νὰ ζοῦμε, ἐφ΄ ὅσον διαρκῶς ἑστιάζουμε στὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν βία καὶ σπανιότατα στὸ νὰ ἀπολαύσουμε τὶς μικρές, ἀλλὰ ὑπαρκτές, χαρὲς τῆς ζωῆς.
Κι ἀπὸ τὴν ἄλλην… Ζεῖ μόνον αὐτὸς ποὺ ἐνᾦ κάθε στιγμὴ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ πολεμήσῃ γιὰ τὶς ἐπιλογές του, παραλλήλως ὅμως ἀπολαμβάνει κάθε βῆμα αὐτῆς τῆς διαδικασίας.
Πόσοι ἀπό ἐμᾶς τό ἐπιτυγχάνουν αὐτό;

Οἱ ἐπιλογές μας καί, κατ’ ἐπέκτασιν οἱ πράξεις μας, ὅμως, ποὺ πάντοτε μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς ἄτομα, δὲν μποροῦν νὰ εἶναι ἁπλῶς τὸ …«ὅ,τι μᾶς καπνίσῃ». Ἐὰν δὲν διέπονται ἀπὸ ἦθος καὶ ἀπὸ συνέπεια δὲν μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς ἐλεύθερα ἄτομα ἀλλὰ ὡς σαπρόφυτα.
Ὁ σαπροφυτισμὸς εἶναι μία μάστιγα τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ αἰῶνες τώρα ἐξαπλώνεται καὶ διαβρώνει τὰ πάντα μέσα μας καὶ γύρω μας. 

Τὰ πρῶτα λοιπὸν βήματα γιὰ νὰ γίνουμε πολεμιστὲς ἱκανοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο, ξεκινοῦν ἀπὸ μέσα μας. Πολεμῶντας μὲ τὸν ἴδιόν μας τὸν ἑαυτόν, μὲ τὴν ῥαθυμία, ἢ ἀκόμη καὶ μὲ τὶς συνήθειές μας, ἀρνούμενοι νὰ παραδοθοῦμε σὲ ὁ,τιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς καταστήσῃ μαλθακούς, ἐνᾦ διαρκῶς θὰ μᾶς κρατᾶ ἐστιασμένους σὲ συγκεκριμένο σκοπό, εἶναι μία διαδικασία ἀπὸ τὴν ὁποία καλούμεθα νὰ βγοῦμε νικητές. Ἐὰν ἐπιτύχουμε σὲ αὐτό, τὸ πρῶτο μὰ σημαντικότατον στάδιον, νὰ ἰσοῤῥοπήσουμε τόσο, ὅσον νὰ ἐπιτύχουμε μίαν μόνιμο ἐσωτερικὴ ἡρεμία, τότε ἔχουμε κερδίση τὸ «εἰσιτήριον» γιὰ τὴν ζωή.

Ὄλα τὰ ἐπόμενα, ποὺ θὰ προκύψουν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰσοῤῥοπία, εἶναι τὰ αὐτονόητα.
Ὁ συνειδητοποιημένος πολεμιστὴς εἶναι κι αὐτὸς μόνον ποὺ δύναται νὰ παραμένῃ διαρκῶς ἑστιασμένος σὲ κάτι μεγάλο, ὡραῖο καὶ σημαντικό. Αὐτὸ τὸν κρατᾶ διαρκῶς ἐν ἐγρηγόρσει καὶ τοῦ ἐπιτρέπει, ἐνᾦ διαρκῶς ἀπολαμβάνῃ τὴν διαδικασία, νὰ ἀναγνωρίζῃ πλήρως καὶ σὲ βάθος τὴν ἀξία τῆς ζωῆς, ἀγνοῶντας τὸν κόπο τοῦ βίου καὶ λειτουργῶντας ὅλο καὶ περισσότερο ὡς Ἄνθρωπος.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply