Ξεπερνώντας (μέσα μας) κάθε πιθανὸν ἀπρόοπτον

Ὁ,τιδήποτε ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀνατρέψῃ τὰ ὅσα θεωροῦμε ὡς δεδομένα καὶ κατοχυρωμένα μπορεῖ νὰ συμβῇ πλέον. Κι αὐτὴ ἡ πιθανότης δὲν θὰ ὀφείλεται σὲ πολιτικὲς  καὶ οἰκονομικὲς ἀνατροπές, ὅσο σὲ ἄλλου εἴδους ἰσοῤῥοπίες, ποὺ ἔως τώρα οὐδέποτε πιστέψαμε πὼς μποροῦν νὰ ἀνατραποῦν. Ὄχι ἀπαραιτήτως διότι κάποιος «κακός» ἀπεφάσισε νὰ ὁδηγήσῃ τὸν πλανήτη σὲ ἰσοπεδωτικὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ διότι ὅλα εἶναι ζωντανὰ γύρω μας καὶ ὅλα «νοοῦν» πὼς ἀπαιτεῖται ἐπανεκκίνησις γιὰ ὅσα ἀντιλαμβανόμεθα μὰ καὶ γιὰ ὅσα δὲν κατανοοῦμε ἀκόμη.

Ὅταν συμβαίνουν «ζυμώσεις» στὸν πλανήτη, δὲν γίνεται νὰ ἐξαρτῶνται αὐτὲς μόνον ἀπὸ τὶς βουλὲς κάποιων, συγκεκριμένων ἀνθρωπίνων ὁμάδων. Οἱ ζυμώσεις ὅταν ξεκινοῦν συμβαίνουν ὁπουδήποτε, ὁποτεδήποτε καὶ ἀναπάντεχα καὶ προέρχονται ἀπὸ ἕνα «γενικότερο κλίμα» ποὺ ὠθεῖ στὶς ὁλοκληρωτικὲς ἀνατροπὲς καὶ στὴν ἀλλαγὴ ὅλων αὐτῶν ποὺ δημιουργοῦν ἀγκυλώσεις. Εἶτε ἀγκυλώσεις προσκολλήσως εἶτε ἀγκυλώσεις ἐλπίδων. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς μορφὲς ἐμποδίζουν τὸ Ἐλεύθερο πνεῦμα νὰ ἐκφρασθῇ, νὰ δημιουργήσῃ καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθῇ, ἐὰν ἀπαιτεῖται.
Κι ἀπὸ ἀγκυλώσεις ἔχουμε ἀκόμη πολλές…

Οἱ ὁλοκληρωτικὲς ἀνατροπὲς σπανίως ἔρχονται σὰν κάτι ἀποδεκτό, ἐφ΄ ὅσον ἅπαντες ξεβολεύονται καὶ ὑποχρεοῦνται νὰ ἀλλάξουν θέσεις καὶ ὀπτικές. Μία τέτοια, ἐξ ἀνάγκης, κατάστασις ὁδηγεῖ σὲ ὁριστικὲς ἀνατροπές, παρὰ τὸν πόνο ποὺ ἐμπεριέχει. Ὅσοι ἐπιτύχουν νὰ τὶς ἀντιμετωπίσουν ψύχραιμα, θὰ βγοῦν ἀπὸ αὐτὲς δυνατότεροι καὶ ἱκανότεροι, ἐν ἀντιθέσει μὲ ἐκείνουν ποὺ θὰ παγιδευθοῦν στὶς ἀρνήσεις τῆς ἀποδοχῆς τους. 

Ἂς προετοιμασθοῦμε λοιπόν. Τὸ «ἑνὸς κακοῦ, μύρια ἔπονται» κάτι ἔχει νὰ μᾶς ὑπαγορεύσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ μᾶς προετοιμάσῃ ἀναλόγως. Ἐφ΄ ὅσον ὅμως τὸ σύμπαν δὲν λειτουργεῖ μὲ κανόνες ἐκδικήσεως καὶ ἀντιποίνων, ἀλλὰ μὲ Νόμους ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε, τὸ «ἑνὸς κακοῦ μύρια ἔπονται» δὲν ἰσχύει ἀκριβῶς ἔτσι, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀντίθετον μορφή. Στὴν πραγματικότητα ἰσχύει τὸ «κάθε ἐμπόδιον γιὰ καλό». Κι ὅσο περισσότερα καὶ μεγαλύτερα τὰ ἐμπόδια, τόσο πιὸ σπουδαῖο καὶ τὸ καλὸ ποὺ ἀκολουθεῖ.
Τὸ ἐὰν μποροῦμε, ἢ ὄχι, νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.

Φιλονόη.

 εἰκόνα

Leave a Reply