Βάτραχοι…

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ» (ἔμμετρος παράφρασις)
ΠΡΟΣΩΠΑ
ΔΙΟΝΥΣΟΣ (Βάκχος)
ΞΑΝΘΙΑΣ (ὑπηρέτης)
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΙΣ ΝΕΚΡΟΣ
ΧΑΡΩΝ
ΑΙΑΚΟΣ κριτὴς τοῦ Ἄδου
ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ τῆς Περσεφόνης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΙΣΧΥΛΟΣ
ΠΛΟΥΤΩΝ
ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΡΑΧΩΝ
ΧΟΡΟΣ ΜΥΣΤΩΝ
ΠΑΝΔΟΧΕΥΤΡΙΑ (Ξενοδόχος)
(ΠΛΑΘΑΝΗ)
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ
Β Α Τ Ρ Α Χ Ο I

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Ἡ σκηνὴ παριστᾶ ὁδὸν τινά παρά τὴν Τίρυνθα, εἰς τὴν ὁποίαν βλέπει μικρὸς οἰκίσκος, κατοικία τοῦ Ἡρακλέους. Εἰσέρχεται ὁ Διόνυσος, ἐνδεδυμένος, κιτρίνην πολυτελὴ ἐσθῆτα, ἄνωθεν αὐτῆς φέρει λεοντήν, εἰς τοὺς πόδας
κόθορνον θεατρικὸν καὶ σύρων ῥόπαλον βαρύ, ὡς Ἠρακλῆς.
Ἀκολουθεῖ ὁ Ξανθίας ἐπὶ  ὄνου, φέρων ἐπὶ τῆς ῥάχεώς του δέμα στρωμνῆς προσηρμοσμένον ἐπὶ  ξύλου.
ΣΚΗΝΗ Α’.
ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΞΑΝΘΙΑΣ
ΞΑΝΘΙΑΣ
Νά εἰπῷ, ἀφέντη, κάτι τι ἀπ’ τά συνηθισμένα, πού τοῦ θεάτρου οἱ θεαταί γελάνε ὁλοένα;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Πὲς ὅ,τι θέλεις· πρόσεξε μὴν βγάλῃς ἀπ’ τὸ στόμα σου ὅτι τὸ φόρτωμά σου αὐτὸ ἐτσάκισε τὸ σῶμα σου,
γιατὶ ἀρκετὰ ταῖς ἄκουσα καὶ αὐτὲς ταῖς ἀηδίες
(εἰς τόσες κωμωδίες )
ΞΑΝΘΙΑΣ
Ε, ἄλλο χωρατό νά εἰπῷ κανένα ὅ,τι λάχη;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ἐξ ἀπ’ αὐτό: « μοῦ τσάκισε τὸ φόρτωμα τὴν ῥάχη».
ΞΑΝΘΙΑΣ
Χεμ! τί νά εἰπῷ γιά χωρατό;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ὅ,τι ἀγαπᾶς, ἔξ’ ἀπ’ αὐτό.
ΞΑΝΘΙΑΣ
Ποιό;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ἀπ’ τὸν ἕναν ὤμο σου τραβᾶς τὸ φόρτωμά σου στὸν ἄλλον ὤμο, σὰν νὰ θὲς νὰ κάνῃς τὰ κακά σου.
ΞΑΝΘΙΑΣ
Νά μήν εἰπῷ, τό πῶς αὐτό τό βάρος μ’ ἔχει σπάση, καί ἄν κανένας δέν βρεθῇ νά μοῦ τό κατεβάσῃ
θ’ άναγκασθῷ νά κλάσῳ;
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Οὔτε κι’ αὐτό· ἡ ὄρεξις σάν μοὔρλη νὰ ξεράσῳ, ὁ ἴδιος νὰ τὸ εἰπῇς, ἐγώ, θὰ σὲ παρακαλέσω.

Τᾶσος Γκολέμης

Leave a Reply