Βημάτων προσαρμογές…

Κάθε ἐπιτυχία στὴν ζωή μας γιὰ νὰ ἔλθῃ, ἀπαιτεῖται ἕνα βῆμα.  Τὸ πρῶτο βῆμα.
Τὸ  σημαντικότερον ὅλων τῶν ἐπομένων εἶναι νὰ ὑπάρξῃ αὐτό.

Γιὰ νὰ συμβῆ αὐτὸ τὸ πρῶτο βῆμα χρειάζεται μία δυναμικὴ ἀπόφασις.
Μία ἀπόφασις ποὺ θὰ ἰσχυροποιεῖται καθημερινῶς ἀπὸ τὶς πράξεις μας καὶ τὶς σκέψεις μας.
Μία ἀπόφασις ποὺ καθημερινῶς θὰ  μᾶς ἐνδυναμώνη, θὰ μᾶς κρατᾶ μακρυὰ ἀπὸ τὶς ἀρνήσεις καὶ θὰ μᾶς ὁδηγῆ στὸ νὰ ἀπαντῶνται ὅλα τὰ ἐρωτήματά μας.

Τὸ δυσκολότερον σημεῖον τῆς διαδρομῆς μας εἶναι ἐκεῖνο ποὺ ἀρχίζει μὲν νὰ διαφαίνεται ἡ ὑλοποίησις τοῦ στόχου μας, ἀλλὰ ὅσο πιὸ κοντά του φθάνουμε, τόσό δυσκολότερον φαντάζει τὸ νὰ τὸν ἐγγίξουμε.
Κι ἐκεῖ ἀκριβῶς πολλοὶ ἀπογοητεύονται καὶ τὰ παρατοῦν.
Διότι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν θέλει περισσότερον κόπο, ἀλλὰ ἄλλον τρόπο ὁ δικός μας βηματισμός.
Μία πολὺ μικρὴ λεπτομέρεια μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὰ πάντα.

Ἀν τὶ λοιπὸν νὰ τὰ παρατήσουμε ὅλα ἢ νὰ αὐξήσουμε τὸν κόπο, ἀρκεῖ μόνον να σταθοῦμε γιὰ λίγο, νὰ ἀλλάξουμε τὶς ὀπτικές μας καὶ νὰ διαφορποιήσουμε τοὺς ῥυθμούς μας.
Εἶναι σχεδὸν βέβαιον πὼς οἱ ἀπαντήσεις εἶναι ἁπλὲς καὶ οἰ λύσεις ἐμπρός μας.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply