Ἄς γίνουμε ἐμεῖς ὁ Ἔρως…

Κάποτε οἱ γονεῖς καὶ ὁ οἰκογενειακὸς περίγυρος πίεζαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ παντρευθοῦν.
Τώρα οἱ ἐποχὲς ἄλλαξαν, τοὺς πιέζουν γιὰ νὰ χωρίσουν.

Ἕνα παιδὶ μοῦ ἔλεγε μιὰν ἡμέρα ὅτι περνάει βαρετὰ τὰ Σαββατοκύριακα μὲ τοὺς γονεῖς του, ἐνῶ τὰ περισσότερα παιδιὰ στὴν τάξη του περνοῦν τὰ Σαββατοκυριακα ἀνάμεσα στοὺς δύο γονεῖς καὶ μοιάζει στὰ μάτια τους ἡ ζωή τους νὰ ἔχῃ πιὸ πολὺ ἐνδιαφέρον.

Τὰ διαζύγια κοντεύουν νὰ γίνουν ἔνας φυσιολογικὸς σταθμὸς στὴν ζωὴ κάθε ἀνθρώπου.
Ἡ πίστις στὴν ἀγάπη ἔχει χαθεῖ, οἱ σχέσεις περνοῦν κρίση καὶ ἔχει αὐξηθεῖ δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀπογοητευμένων καὶ πληγωμένων ἀνθρώπων. Μαζύ τους ἔχουν αὐξηθεῖ οἱ ἄμυνες καὶ τὰ τείχη ποὺ ὁ κάθε ἕνας ὑψώνει στὴν καρδιά του.

Οἱ περισσότεροι φοβοῦνται τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη γιατὶ χάνουν τὸν ἔλεγχο, ἀλλὰ μοιάζουν μὲ τοὺς ἀλκοολικούς ποὺ θέλουν ἕνα ἀκόμη ποτὸ γιὰ τὸν δρόμο. Ἔτσι λοιπὸν πιστεύουν ὅτι ὁ ἑπόμενος ἔρωτας θὰ τοὺς θεραπεύση ἀπὸ τὰ βάσανα καὶ τοὺς φόβους τους, χωρὶς ὅμως ἐκεῖνοι νὰ κάνουν κάποιο βῆμα γιὰ νὰ ἀλλάξουν.
Μένουν ἀμετακίνητοι περιμένοντας νὰ ἔλθῃ κάτι ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ κόσμο γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃ τὶς προσδοκίες τους.
Καὶ τὶ σύμπτωσις!!!
Ὁ ἑπόμενος ἢ ἡ ἑπομένη ἔχει πάρα πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ τὸν προηγούμενο ἡ τὴν προηγουμένη.

Εἶναι ἀναγκαῖο να ἀναγνωρίσουμε αὐτοὺς τοὺς φόβους καὶ τὶς συμπεριφορέὲς ποὺ μᾶς κάνουν νὰ διώχνουμε τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπη μακρυά. Καὶ νομίζω πὼς πρέπει νὰ μάθουμε πῶς νὰ γίνουμε ὁ ἔρως ἀντὶ νὰ τὸν ἀναζητοῦμε, ἔτσι ὥστε ἐμεῖς νὰ τὸν δημιουργοῦμε, ἀντὶ νὰ τὸν καταναλώνουμε.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply