Δὲν εἶναι ἀδιέξοδα ἀλλὰ εὐκαιρίες

Ἤ ὄχι; 
Κι ἐάν δέν μποροῦμε νά τά ἀντιμετωπίσουμε ὅλα αὐτά τά νέα προβλήματα;
Ἤ μήπως ἔφθασε ἡ στιγμή νά μάθουμε;
Μήπως τελικά ὑπάρχουν παράμετροι πού δέν ὑπολογίσαμε; 
Μήπως δέν εἶναι τόσο ἄσκημα τά δεδομένα ὅσο φαίνονται;

Οὐδεὶς  μπορεῖ νὰ μᾶς ὑποδείξῃ τὴν ὀρθὴ κι ἀναγκαία, γιὰ ἐμᾶς, διαδρομή.
Μποροῦμε ὅμως μόνοι μας, «ξεφλουδίζοντας» σιγὰ σιγὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔως σήμερα ἀντιληφθήκαμε λάθος, πετώντας τὰ περιττά, ἑστιάζοντας στὰ χρήσιμα καὶ ἀναζητώντας μόνον τὶς ἀπαντήσεις, νὰ προσεγγίσουμε πολὺ περισσότερο τὴν ἀλήθεια καὶ τελικῶς τὰ αἴτια, γιὰ τὰ ὁποῖα σήμερα φθάσαμε ἔως ἐδῶ. 
Ἀπαντώντας σὲ μερικὲς ἁπλὲς ἐρωτήσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα στὸ «ποιοί» εἴμαστε, στὸ «γιατί» εἴμαστε ἔτσι κι ὄχι ἀλλοιῶς, στὸ «πῶς» φθάσαμε νὰ γίνουμε αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε κι ὄχι κάτι ἄλλο, μπαίνουμε σὲ μίαν διαδικασία ἀντιμετωπίσεως τῆς πραγματικότητος καὶ ἀλλαγῆς ὀπτικῆς.
Ἀλλαγὴ ὀπτικῆς σημαίνει ἀλλαγὴ διαδρομῆς.
Ἀλλαγὴ διαδρομῆς σημαίνει προσέγγισις τῆς ἀτομικῆς μας πορείας καὶ ἑστίασις στὰ χρήσιμα. 

Ἁπλᾶ βήματα, καθημερινά, ἀναγκαία ποὺ θὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς αὐτὰ ποὺ ἀντιμετωπίζουμε δὲν εἶναι ἀδιέξοδα ἀλλὰ εὐκαιρίες.

Δὲν εἶναι δύσκολο ἀλλὰ εἶναι ἀναγκαῖον.

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply