Καλὲς Ἀπόκριες

Καλὲς Ἀπόκριες.!

Ἀπόκριες: Ἡ Ἑλληνικὴ ἀποκριὰ ἔχει τὰς ρίζας της εἰς τὴν ἀρχαῖα Ἑλλάδα. Συνδέεται µὲ τὴν λατρείαν τοῦ ∆ιονύσου, θεοῦ τοῦ οἴνου καὶ τῶν ἑορτασµῶν.

Τᾶσος Γκολέμης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply