Ἀναδιανομὴ …λογικής!!!

Ἡ ἐποχή μας εἶναι …παράλογη!!! 
Καὶ εἶναι παράλογη διότι ἀντιστρέφει τὸ …λογικὸ καὶ μᾶς ἐπιβάλλει τὸ παράλογον.
Εἶναι ὅμως πράγματι ἔτσι ἤ μήπως ἔτσι θέλουν νά μᾶς πείσουν πώς συμβαίνει;

Στὴν πραγματικότητα συμβαίνει κάτι ἄλλο, πιὸ σημαντικό. Γίνεται …ἀναδιανομὴ λογικῆς.
Δῆλα δή… Ἡ τόση ἀναστάτωσις καὶ ἀποδόμησις ὁδηγεῖ βεβαιωμένα καὶ ἐξ Ἀνάγκης στὴν συγκρότησιν νέων κοινωνικῶν ἱστῶν, σαφῶς πιὸ ἰσχυρῶν καὶ  ὁπωσδήποτε ἀναθεωρητικῶν τῶν ὅσων ἔως σήμερα γνωρίζαμε. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι κακό… Ἀντιθέτως μάλιστα. Πρὸς ὄφελός μας εἶναι, ἐφ’ ὅσον, ὅλοι μας, σιγὰ σιγά, διαπιστώνουμε πὼς γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν δρόμο μας πρέπει νὰ ἀκυρώσουμε τὰ ὅποια δεδομένα καὶ νὰ τὰ τοποθετήσουμε κάπου…
…πολὺ πιὸ πέρα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ …ἀντέχουμε.
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε ἀκόμη πιὸ ἁπλᾶ, νὰ …ἀκυρώσουμε τὴν λογική μας καὶ νὰ τὴν ἐπαναδομήσουμε.

Πῶς; Μὰ μόνον παραδειγματιζόμενοι ἀπὸ τὴν Φύσιν. Μόνον!
Μὰ αὐτὸ εἶναι μία νέα ἀρχή…
Καὶ κάθε νέα ἀρχὴ εἶναι πολὺ δύσκολη…

Φιλονόη

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply