Ὑψηλοτέρα Ἀνάγκη ἡ Ἀλήθεια, ἀπὸ τὴν Ἐλευθερία…

 

Γιὰ τὴν ὥρα…
Ὅστις τὴν ἀλήθεια ἀγνοῇ, ἀδυνατεῖ νὰ πορευθῇ πρὸς τὴν Ἐλευθερία του…

Ἔκπληκτη πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων,  μελετώντας τὸ πόνημα ἑνὸς φίλου, ποὺ πραγματεύεται τὴν Ἀλήθεια και τὴν ἀπόκρυψίν της, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἀλλοίωσιν τῶν ἰδανικῶν, ποὺ ὁ σύγχρονός μας κόσμος ἔχει ἐπιβάλει, διεπίστωσα πὼς τὸ «κλειδί» τῆς σημερινῆς (κι ὄχι μόνον) καταστάσεως ποὺ βιώνουμε ὡς Ἀνθρωπότης δὲν κρύβεται μόνον στὴν ἀπουσία Ἐλευθερίας, ἀλλά, κατὰ κύριον λόγον στὴν μὴ ἱερότητα καὶ διαφύλαξιν καὶ ὑπεράσπισιν τῆς Ἀληθείας.

Γιὰ νὰ ἀνακτήσῃ κάποιος τὴν ἀλήθεια ὀφείλει νὰ «σκαλίσῃ» βαθειά… Νὰ πονέσῃ… Νὰ γκρεμίσῃ, γιὰ νὰ βρῇ τόπο ἐλεύθερο μετὰ καὶ νὰ κτίσῃ… 
Κι ὅλο αὐτὴ ἡ διαδρομὴ ἐκτὸς ἀπὸ ἀτομικὴ καὶ μοναχική, συνιστᾶ κίνδυνο γιὰ τὶς κρατοῦσες τάξεις, πραιτωριανῶν καὶ ἐξουσιαστῶν.
Τὸ Χρέος ὅμως εἶναι ἰσχυρότερον τῶν φόβων καὶ τῶν ἀναστολῶν καὶ τῶν ἠθῶν…
Εἶναι μονόδρομός μας πλέον, ἐφ΄ ὅσον γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὴν Ἐλευθερία μας, πρέπει νὰ γνωρίζουμε τὸ τὶ σημαίνει Ἐλευθερία… Κάθε ἡμιμάθεια συνιστᾶ «Κερκόπορτα» στὸν Σκοπό!!!
Κάθε δική μας συνήθεια, ἀναστολὴ (ἢ καὶ φόβος) ποὺ τὴν ἀπομειώνει, συνιστᾶ διαιώνισιν τοῦ ἐγκλήματος. καὶ συνενοχή μας σὲ αὐτό.

 

Κάθε βῆμα πρὸς τὴν Ἐλευθερία συνιστᾶ ἀσπίδα θωρακίσεως τῆς Ἀληθείας καὶ κάθε βῆμα κατακτήσεως τῆς Ἀληθείας, συνιστᾶ ἰσχυροποίησιν καὶ προστασία τῆς Ἐλευθερίας.

Φιλονόη

Πηγὴ τοῦ παραπάνω ἀποσπάσματατος ἀπὸ τὴν ταινία «Μᾶθε παιδί μου γράμματα»:

εἰκόνα

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply