Χρειαζόμεθα ὅλες μας τὶς δυνάμεις…

Γιὰ κάθε ἐνδεχόμενον…
Μὲ ὅλους τοὺς δυνατοὺς τρόπους…
Μὲ κάθε εὐκαιρία…

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔρχονται σκληρὲς στιγμές… Θὰ χρειασθοῦμε ἀπέραντα ἀποθέματα θελήσεως καὶ ὑπομονῆς…
Θὰ παλέψουμε (καὶ θὰ νικήσουμε) ὅλα αὐτὰ πού, ἔως προσφάτως, θεωρούσαμε ἀνίκητα…
Θὰ ὑποχρεώσουμε ἑαυτοὺς νὰ σταθοῦν ὄρθιοι, ὅταν ὅλα θὰ καταῤῥέουν…
Θὰ περάσουμε μέσα ἀπὸ Συμπληγάδες…
Θὰ βιώσουμε ἀπέραντη μοναξιά…
Θὰ χρειασθοῦμε ἀτελείωτες ὧρες περισυλλογῆς…
…γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε νὰ βγοῦμε καθαροί, περισσότερο ἀποφασισμένοι καὶ ἀπολύτως ἑστιασμένοι σὲ αὐτὸ ποὺ ὀφείλουμε νὰ κάνουμε, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθῇ ὁῥιστικῶς ὁ πλανήτης κι ὁ Ἄνθρωπος…

Ἂς κάνουμε λοιπὸν ὅσα ἀπαιτῶνται γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία…
Μὲ ἐσωτερικὴ καὶ μόνον αὐτοενίσχυσιν θὰ ἐπιτύχουμε νὰ ἀντιπαρέλθουμε κάθε μικρὸ ἢ μεγάλο πρόβλημα, γιὰ νὰ κτίσουμε ὅλα αὐτὰ ποὺ χρειάζεται ἕνας ἐλεύθερο κόσμος.
Μά, ἐπὶ πλέον, ὀφείλουμε τώρα πιὰ νὰ ἀποκοποῦμε ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα κι ὅλους ἐκείνους, ποὺ ἀν τὶ νὰ συμπράττουν, νὰ ἐνισχύουν καὶ νὰ ὑποστηρίζουν τὴν πορεία τοῦ Ἀνθρώπου πρὸς τὴν ἐλευθερία…

Φιλονόη

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply