Ὑγιειὴς κοινωνία σημαίνει ἑτοιμοπόλεμος Ὀργανισμὸς

Μία κοινωνία, γιὰ νὰ παραμένῃ κοινωνία, δὲν γίνεται νὰ εἶναι κάτι ἀόριστον κι ἀσαφές. Ὀφείλει νὰ διαθέτῃ, νὰ ὑπερασπίζεται καὶ νὰ διατηρῇ ἀδιαπραγμάτευτες Ἀρχές, Σκοποὺς ἐνᾦ παραλλήλως νὰ προστατεύῃ, μὲ κάθε θυσία, τὰ Ὅριά της.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία δὲν εἶναι κοινωνία ἐὰν δὲν θεμελιώνεται ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία ἀποτελεῖται ἀπὸ κύτταρα-ἄτομα, μὲ διαφορετικὲς προσωπικότητες, ἀλλὰ μὲ σαφεῖς, ἀπόλυτες καὶ ἀδιαπραγμάτευτες δεσμεύσεις ἔναντι τῶν Ἀρχῶν, τῶν Ὁρίων καὶ τῶν κοινῶν Σκοπῶν τῆς κοινωνίας.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία παύει νὰ εἶναι κοινωνία ὅταν χάνεται ἡ ἐπικοινωνία τῶν ἀτόμων-κυττάρων ποὺ τὴν ἀποτελοῦν.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία, ποὺ χάνει τὸν Σκοπό της, χάνει τοὺς συνεκτικούς της δεσμούς.

~*~*~*~*~*~

Σὲ μίαν κοινωνία ποὺ ἐλαχιστοποιεῖται ἡ δέσμευσις ἔναντι τῶν σκοπῶν ἢ ποὺ οἱ σκοποὶ γίνονται ἀσαφεῖς, χάνεται ἡ ἐπικοινωνία τῶν μελῶν της καί, τελικῶς, χαλαρώνουν οἱ δεσμεύσεις αὐτῶν τῶν μελῶν ἀπέναντι στὴν ἰδίαν τὴν κοινωνία.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία γιὰ νὰ εἶναι ὑγειὴς ὀφείλει νὰ λειτουργῇ ὅπως κάθε ζωντανὸς ὀργανισμός, νὰ συντηρῇ σὲ ὑψηλὴ ἑτοιμότητα τοὺς μηχανισμοὺς ἀμύνης της καὶ νὰ ἐξολοθρεύῃ κάθε κίνδυνο ἐν τῇ γενέσει του.

~*~*~*~*~*~

Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν κοινωνία μας ὡς κάτι ἐνιαῖο (καί, φυσικά, δικό μας), ἀρκεῖ νὰ τὴν αἰσθανθοῦμε ὡς ἐνιαῖο ὀργανισμό, ἀλλὰ κι ἐμᾶς ὡς κύτταρά της.

~*~*~*~*~*~

Μία κοινωνία πεθαίνει ὅταν τὰ κύτταρά της-μέλη της ἀδυνατοῦν νὰ τὴν αἰσθανθοῦν ὡς φιλόξενο χῶρο καὶ ὡς ἐνιαῖο ὀργανισμό, τοῦ ὁποίου καὶ οἱ ἴδιοι εἶναι μέλη.

~*~*~*~*~*~

Γιὰ νὰ ἀποτραπῇ ἡ νέκρωσις μίας κοινωνίας πρέπει νὰ ἐκκαθαρισθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ παράγοντες ποὺ τῆς ἐπιφέρουν δολιοφθορές, νὰ ἐντατικοποιηθοῦν οἱ βαθμοὶ ἑτοιμότητος τῶν μελῶν της καὶ  νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅσοι τὴν ἐπιβουλεύονται.

~*~*~*~*~*~

Ἡ κάθε μόλυνσις ὅμως μπορεῖ νὰ προσβάλη μίαν κοινωνία μόνον ἐὰν ἡ ἰδία ἡ κοινωνία ἔχει ἀπωλέση τοὺς παράγοντες «ἀνοσίας» της.

~*~*~*~*~*~

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπισθῇ κάθε μόλυνσις ποὺ καταστρέφει μίαν κοινωνία, ἀρκεῖ ἡ κοινωνία νὰ μιμηθῇ ὅλους ἐκείνους τοὺς μηχανισμοὺς ἀμύνης, ποὺ διαθέτει κάθε ὀργανισμός, γιὰ νὰ ἐξολοθρεύῃ τοὺς ἐχθρούς του, ἐπιστρατεύοντας ὅλα τὰ ὅπλα της, ἀκόμη καὶ αὐτὰ ποὺ ἀποκαλῶνται στὴν βιολογία ὡς «κύτταρα δολοφόνοι».

Φιλονόη

εἰκόνα.

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *