Ἀλλαγή!!!

Σημαίνει ἀνατροπὴ τῶν πάντων.
Ἀλλαγὴ σημαίνει διαφοροποίησις καὶ συνειδητοποίησις.Ἀλλαγὴ σημαίνει ξεκάθαρη στόχευσις καὶ χάραξις τῆς διαδρομῆς.
Ἀλλὰ σημαίνει ἀπόφασις.
Συνέχεια

Τὰ ἐμπόδια εἶναι ἀφορμὴ γνώσεως…

Ὅσες φορὲς στὴν ζωή μας ἀντιμετωπίσαμε ἐμπόδια, γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, ἀπεδείχθη, ἐκ τῶν ὑστέρων, πὼς κάτι δὲν γνωρίζαμε. Κάτι δὲν εἴχαμε λάβη ὑπ΄ ὄψιν μας.
Κι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ κάτι, μεγάλο ἤ μικρό, ἐὰν πράγματι θέλουμε νὰ ἐπιτύχουμε στὸν σκοπό μας, μόνον ἐὰν μάθουμε τὸ τὶ τὸ παρουσίασε ἐμπρός μας, θὰ μπορέσουμε νὰ τὸ ξεπεράσουμε καὶ νὰ φθάσουμε ἐκεῖ ποὺ στοχεύουμε. Συνέχεια

Μὲ κάθε ἀφορμή…

Μποροῦμε νὰ γινόμαστε καθημερινῶς λίγο καλλίτεροι ἀπὸ ὅ,τι εἴμασταν.
Μὲ κάθε ἀφορμὴ μποροῦμε νὰ ἀποκτοῦμε νέες αἰτίες προβληματισμοῦ καὶ αὐτοβελτιώσεως.
Μὲ κάθε ἀφορμὴ μποροῦμε νὰ ἐμβαθύνουμε καλλίτερα καὶ νὰ πλησιάζουμε περισσότερο στὴν Οὐσία τῶν πάντων. Συνέχεια

Θὰ πάθουμε καὶ θὰ ξανά-πάθουμε ἔως νὰ μάθουμε

Ὁ ἄνθρωπος, ὡς γνωστόν, τὰ μαθήματά του τὰ παίρνει, συνήθως, μέσῳ, ἀκόμη κι ὀδυνηρῶν, παθημάτων. Ἐὰν τὰ παθήματά του ὅμως δὲν γίνουν ἀφορμὴ γιὰ νὰ σταθῇ καὶ νὰ προβληματισθῇ καὶ νὰ ἐπανατοποθετηθῇ, πρὸ κειμένου τελικῶς νὰ διδαχθῇ ἀπὸ αὐτά, τότε αὐτὰ τὰ παθήματα, κάθε ἐπομένη φορὰ θὰ εἶναι ὅλο καὶ σκληρότερα. Συνέχεια

Χρειάζονται δεσμεύσεις ἁπλές…

Δεσμεύσεις κατ’ ἐπιλογήν. Δεσμεύσεις γιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ τὰ καθημερινά.
Δεσμεύσεις μικρές.
Δεσμεύσεις τέτοιες ποὺ θὰ μᾶς ξεβολεύουν λίγο-λίγο κάθε φορά, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς «προγυμνάσουν» καταλλήλως καὶ νὰ μπορέσουμε νὰ κτίσουμε τὶς κατάλληλες συνθῆκες αὐτοεκτιμήσεως καὶ νὰ περάσουμε σὲ μεγαλύτερες. Διότι οἱ δεσμεύσεις μας, ὅταν ὑπάρχουν, ἀποδεικνύουν πὼς ἔχουμε σκοπούς. Οἱ σκοποὶ ὅμως ὁδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ τέλματα καὶ στὴν ἀνάληψιν τῆς εὐθύνης τῆς δικῆς του ζωῆς.

Συνέχεια

Ἡ ὀπτικὴ εἶναι ἐπιλογή…

Καὶ δὲν εἶναι ἀναγκαῖον τὸ νὰ εἶναι καὶ ὀρθή.
Πολὺ πιθανόν, δίχως νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε, νὰ φορᾶμε κάποιου χρώματος ὑαλοθώρακες, ποὺ νὰ ἀλλοιώνουν τὴν πραγματικότητά μας. Μὰ ἐὰν συμβαίνῃ κάτι τέτοιο, τότε τὸ πρόβλημα τὸ ἔχουμε ἐμεῖς κι ὄχι ἡ πραγματικότης μας. Συνέχεια