Ὑπερφορολόγησις λόγῳ τῆς …κλιματικῆς ἀπάτης!!!

Ἡ λεζάντα τῆς φωτογραφίας τοῦ Ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας στὴν Ἰταλία, γράφει:

«Αὐτὸ τὸ μικρὸ «ῥέψιμο» ἀπὸ τὸ βουνὸ τῆς Αἴτνας, ἔχει ἤδη βάλει στὴν Ἀτμόσφαιρα, Διοξείδιο τοῦ Ἄνθρακος (CO2), Δέκα χιλιάδες (10,000) Φορὲς Περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔχει βάλει ἡ Δραστηριότης τοῦ Ἀνθρώπου σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἱστορία τῆς Ἀνθρωπότητος ἐπάνω στὴν Γῆ.
Ἀλλὰ μὴν στενοχωριέσθε… μία Ἀπάτη εὑρίσκεται σὲ ἐφαρμογὴ γιὰ νὰ φορολογήσῃ ἐσέναν καὶ τὸ Μικροσκοπικό σου «ἀποτύπωμα»…»

Συνέχεια

Δημιουργοὶ χρήματος ἰδιῶτες, δημιουργοὶ σκλάβων…

«Τὸ Τραπεζικὸ σύστημα ἐπενοήθη μέσα στὴν Ἀνομία καὶ γεννήθηκε στὴν ἁμαρτία.
Οἱ Τραπεζῖτες κατέχουν τὴν Γῆ…

Ἂν θέλῃς νὰ παραμένῃς Σκλάβος τῶν Τραπεζιτὼν καὶ νὰ Πληρώνῃς καὶ τὰ Ἔξοδα τῆς Ἰδίας σου τῆς Σκλαβιᾶς, τότε ἄφησέ τους νὰ συνεχίσουν νὰ δημιουργοῦν χρῆμα»

Συνέχεια

Ἀξία καυσίμου …ἀνεκτίμητος!!!

«Ποσότης καυσίμου: 42,540 λίτρα (11.237 gallons)

Ἀξία καυσίμου: 22,64 εὐρῶ
Φόροι-Δασμοί: 43,36 εὐρῶ

Σύνολον πληρωμῆς: 65 εὐρῶ

Συνέχεια

Ξηλώνοντας τὶς …εἰκόνες!!!

Ἄαααααααααααχχχχχχχχχχχχχχχχχ……………

Μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου καὶ τοῦ ῥαββίνου τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι οἱ ἑβραῖοι δὲν ἐσταύρωσαν τὸν Χριστό, γιατὶ αὐτὸς ούδέποτε ὑπῆρξε…
…καὶ μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν πρέπει νὰ θρηνήσουμε ἄλλα θύματα, μὲ δογματικοὺς πολέμους, μεταξὺ τῶν πιστῶν τῶν διαφόρων δογμάτων… Συνέχεια

Ξεκίνησε ἐπισήμως στὶς Η.Π.Α. ἡ φίμωσις κάθε …ἀντιλόγου!!!

Καί, πολὺ λίγο πρὶν τὰ χριστούγεννα, ὁ «κύριος» Ὀμπάμα, ὑπέγραψε Νέο «Νόμο» μὲ τὸ ὄνομα «πράξις ἐξουσιοδοτήσεως Ἀμύνης 2017».
Θαμμένο μέσα στὸν «νόμο» εὐρίσκεται μέτρο τὸ ὁποῖον ἔχει …δῆθεν «σκοπό» τὴν πάταξη τῆς ξένης προπαγάνδας… Συνέχεια

Γιά 40 χρόνια ἡ Johnson & Johnson μοιράζει καρκίνους;

Ἀποκάλυψις!!!
Ναί, εἶναι μαζικὴ δολοφονία!!!!

For 40 Years Johnson & Johnson Hid Baby Powder Ovarian Cancer Connection

Γιὰ σαράντα (40) χρόνια, ἡ γνωστὴ «Τζόνσον καὶ Τζόνσον»  (Johnson & Johnson), ἔκρυβε ἔρευνες ποὺ ἀπεκάλυπταν τὴν σύνδεση τῆς γνωστῆς «πούδρας γιὰ μωρά» (γιὰ τὴν κατασκευὴ τῆς ὁποίας μαθαίνουμε ὅτι χρησιμοποιοῦνται 13.000 διαφορετικὰ συστατικά!) μὲ τὸν …καρκίνο τῶν ὠοθηκῶν στὶς γυναῖκες!!!

Ὄχι, δὲν εἶναι «ἀπροσεξία»!!!!
Ναί, εἶναι μαζικὴ δολοφονία!!!

Τριάρχης Χρῆστος