Ἀξία καυσίμου …ἀνεκτίμητος!!!

«Ποσότης καυσίμου: 42,540 λίτρα (11.237 gallons)

Ἀξία καυσίμου: 22,64 εὐρῶ
Φόροι-Δασμοί: 43,36 εὐρῶ

Σύνολον πληρωμῆς: 65 εὐρῶ

Ἀθῆναι, Ἑλλάς.
4 Ἰανουαρίου 2017

Χρῆστος Τριάρχης
διὰ χειρὸς Νικολάου Ἀναστασιάδου

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 137 times, 1 visits today)
Leave a Reply