Χωρίς βιβλία τά σχολεῖα τῆς ὁμογενείας

Ἀναμενώμενο. Ἐδῶ δέν ἔχουμε νά φᾶμε, ῥαπανάκια γιά τήν ὄρεξι θά μᾶς ποῦν.

Δέν θά ξαναβροῦν καλλίτερη εὐκαιρία οἱ νεοταξίτες νά ἐξαφανίσουν ἀπό προσώπου γῆς τόν Ἑλληνισμό. Συνέχεια

Ἄλλη μία ἄγρια δολοφονία γριούλας ἀπό ἀλλοδαπούς ὑπανθρώπους

Ἡ δολοφονία ἔγινε στίς 2 περίπου τό μεσημέρι τῆς Τετάρτης. Ἡ ἀστυνομία βρῆκε τό πτῶμα τῆς ἄτυχης γυναίκας στίς ὀκτώ παρά δέκα. Οἱ δημοσιογράφοι ἐκλήθησαν στίς δώδεκα τήν νύχτα, πού σημαίνει ὅτι εἶχαν ἐντολές νά «κουκουλώσουν» τό γεγονός, γιά νά μή μάθουμε ὅτι ἔγινε ἄλλος ἕνας φόνος ἀθώου συμπολίτου μας καί δή ἡλικιωμένου ἀπό ἀλλοδαπά κτήνη πού ζοῦν λαθραῖα στήν χώρα μας.

Ἀπό κτήνη πού ἔχει ἀφήσει ἡ ἑλληνική πολιτεία, ἡ ἑλληνική ἄχρηστη κι ἀνίκανη κυβέρνησι νά περάσουν στήν χώρα. Πού τούς ἀφήνει νά Συνέχεια

Κατεβᾶστε τόν στρατό, ἐπιτέλους!

Ἡ κατάστασις ἔχει ξεφύγει ὁριστικά. Ὁ «Ξένιος Ζεύς» μᾶς ἔλειπε. Πολιτική βούλησις γιά νά ἀντιμετωπισθῇ τό πρόβλημα τῆς λαθρομεταναστεύσεως δέν ὑπάρχει. Μπήκαμε (τήν ἀποφράδα ἐκείνη ἡμέρα) στήν Εὐρωπαϊκή Ἔνωσι καί ἔκτοτε ἐκτελοῦμε ἐντολές τῶν ἀφεντάδων., οἱ ὁποῖοι ἐξυπηρετοῦν πρῶτα τά συμφέροντά τους. 

Χρησιμοποιοῦν τήν Ἑλλάδα ὡς Συνέχεια

Μία δολοφονία κάθε δεύτερη ἡμέρα

Οἱ δολοφόνοι καί οἱ ληστές μέ τά ὅπλα – στήν συντριπτική τους πλειοψηφία λαθρομετανάστες – ἔχουν μετατρέψει τήν χώρα σέ ἐμπόλεμη ζώνη. Οἱ λαθροεξολοθρευτές μέ βαρύ ὁπλισμό καί ὁ Ἑλληνικός λαός μέ σκυμένο τό κεφάλι, περιμένει τό μοιραῖο. Οἱ ἐκλεγμένοι κρατικοδίαιτοι ἐθνοκηφῆνες, ποιοῦν τήν νήσσαν. 

Τελευταἰως, οἱ ἐγκληματίες προσανατολίζονται στό «εὔκολο κέρδος». 

Συνέχεια

Περιμένοντας νά πεθάνουν γιατί δέν ἔχουν χρήματα

Θά πιστεύατε πρίν ἀπό δύο χρόνια ὅτι θά μᾶς ἔσπρωχναν νά ζήσουμε αὐτόν τόν ἐφιάλτη; Καθαρή ἐθνική γενοκτονία! Κι ὅμως, κανείς δέν ἀντιδρᾶ. Τό μόνο πού κάνουμε εἶναι νά ἀφήνουμε νά ὁρίζουν τίς τύχες μας, οἱ ἐκλεγμένοι (ἀπό μᾶς) δυνάστες καί ἐξολοθρευτές μας. 

Αὐτό κάνουμε. Πηγαίνουμε καί ψηφίζουμε ὅτι χειρότερο ὑπάρχει γιά νά ὑπηρετήσῃ τά συμφέροντά μας. Καί ὑπάρχουν ἀκόμα χειρότεροι πού περιμένουν τήν σίγουρη ἀποτυχία τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως γιά νά μᾶς ἀποτελειώσουν. 

Μινώταυρος

………. Συνέχεια

Ἡ λογική τῆς αὐτοαμύνης

Καλά τά λέει ὁ κύριος Γιανναρᾶς μέχρι ἑνός σημείου. Οἱ Εὐρωπαῖοι, κύριε καθηγητά, ξέρουν ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει μετά βδελυγμίας αὐτούς πού οἱ ἡγέτες τῆς Ε.Ε. συναντοῦν ὡς «ἐκπροσώπους» μας.

Ὁ ἑλληνικός λαός, ἐπίσης, ἀπορρίπτει, πλέον, μετά βδελυγμίας καί τούς ἡγέτας τῆς Ε.Ε. καί τίς πολιτικές των οἱ ὁποῖες μᾶς ἔδεσαν χειροπόδαρα. Δέν εἶναι καλλίτεροι ἀπό τούς «δικούς» μας. Ἄλλων τσιράκια εἶναι κι αὐτοί.

Ὑπηρετοῦν τήν ἐξουσία τῶν ἀγορῶν καί ὄχι μόνον. 

Καιρός νά φύγουν οἱ 300, οἱ πραιτωριανοί των, οἱ τοκογλύφοι καί οἱ «εὐρωπέη» μαζί! ΟΛΟΙ. Ἔχετε καμμία καλή ἰδέα γιά τοῦτο, κύριε καθηγητά;

Μινώταυρος

τοῦ Χρήστου Γιανναρᾶ

Ας υποθέσουμε ότι Συνέχεια