Πάθη Συμφώνων. (Β)

 Πάθη Συμφώνων. (Β)

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Συνέχεια

Πάθη Συμφώνων

Πάθη ΣυμφώνωνἈπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Συνέχεια

Φθογγικὰ πάθη

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Συνέχεια

Πρόκλισις καὶ ἔγκλισις

Πρόκλισις καὶ ἔγκλισιςἈπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…

Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Ἡ πρόκλισις εἶναι σύνολον ἀτόνων λέξεων, ἐνῶ ἡ ἔγκλισις εἶναι σύνολον ὡρισμένων τονουμένων λέξεων, αἱ ὁποῖαι ἐνίοτε ἀποβάλλουν ἢ ἀναβιβάζουν τὸν τόνον εἰς τὴν λήγουσαν τῆς πρηγουμένης λέξεως. Συνέχεια

Σημεῖα τοῦ γραπτοῦ λόγου

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

Φιλονόη

Γ. ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Συνέχεια

Ἡ θέσις τῶν πνευμάτων καὶ τῶν τόνων.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.Ἡ θέσις τῶν πνευμάτων καὶ τῶν τόνων.

Φιλονόη

ΙΙΙ. Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΝΩΝ

1). Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ:
Λέξις ἀρχομένη ἀπὸ φωνήεντος καὶ καταχρηστικῆς διφθόγγου ἢ κυρίας διφθόγγου ἢ ρ πνευματίζεται, ἤτοι λαμβάνει ἓν ἐκ τῶν δύο πνευμάτων ὡς ἑξῆς:
• Εἰς τὴν μικρογράμματον γραφὴν τὸ πνεῦμα τίθεται ὑπεράνω τοῦ ἀρκτικοῦ φωνήεντος καὶ τῆς καταχρηστικῆς διφθόγγου (ἁγνός, ἐσθίω, ἡγεμών, ἰατρός, ὀρεσίβιος, ὑφαίνω, ὡραῖος, ᾠδή) ἢ τοῦ δευτέρου φωνήεντος τῆς κυρίας διφθόγγου (αἰσθάνομαι, αὐξάνω, εἰκάζω, εὑρίσκω, ηὐτύχησε, οἰκῶ, οὐρῶ, υἱός) ἢ τοῦ ἀρκτικοῦ ρ λαμβανομένου μόνον δασεῖαν (ῥήτωρ).

Συνέχεια