Γιατί οἱ ἠλεκτρικές συσκευές μας χαλοῦν τόσο γρήγορα;

Διότι δν συμφέρει ν λειτουργον γι πάρα πολν καιρό!
Διότι πς θά πουλήσουν;
Διότι πς θά καταστρέψουμε κόμη περισσότερο τόν πλανήτη μας;

χουμε καταλάβει πώς πλανήτης ατός εναι τό πραγματικό μας σπίτι; 
χουμε συνειδητοποιήσει πώς άν καταστρέψουμε τό σπίτι μας δέν θά χουμε τόπον νά σταθομε;
χουμε ντιληφθε πώς λοι ατοί, πού τάχα μου κόπτονται γιά πράσινες ναπτύξεις, στό μόνον πού στοχεύουν εναι πόλυτος ξάρτησίς μας πό τά προϊόντα τους καί συνεπς καταστροφή το πλανήτου;

Μν πτε μακριά! Συνέχεια

Ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία

Ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία εἶναι ἡ διάδοσις ἐνεργείας στόν χῶρο μέ ἠλεκτρικά καί μαγνητικά πεδία πού μεταβάλλονται χρονικά. Ἡ ταχύτης διαδόσεως τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας στό κενό εἶναι μία παγόσμια σταθερά c, γνωστή ὡς ταχύτητα τοῦ φωτός. Ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία μπορεῖ νά χαρακτηριστῇ, μία καί εἶναι κῦμα, ἀπό τήν συχνότητα τήν ὁποία μεταβάλλεται χρονικά ἤ ἀπό τό μῆκος κύμτατός της. Τά ἠλεκτρομαγνητικά κύματα παρουσιάζουν τίς ἰδιότητες πού ἔχουν καί τά ἄλλα κύματα δηλαδή, ἀνάκλασι, διάθλασι, περίθλασι, συμβολή καί, ἐπειδή εἶναι ἐγκάρσια κύματα (δηλαδή ἡ ταλάντωσίς τους γίνεται κάθετα πρός τήν διεύθυνσιν διαδόσεώς τους), πόλωσις. 

Ὅλες οἱ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες ἀλληλεπιδροῦν μέ τήν ὕλη. Ἡ ἀκτινοβολία διαδίδεται εὔκολα μόνο μέσα ἀπό ὑλικά τῶν ὁποίων τά ἄτομα καί τά μόρια ἔχουν ἰδιοσυχνότητες τελείως διαφορετικές ἀπό τίς συχνότητες τῆς ἀκτινοβολίας.

Ἡ ὕλη ἀποτελεῖται ἀπό Συνέχεια