Ὅταν τὸ γονίδιο «μιλᾷ», ἡ ἀνθρωπότης ὑποκλίνεται!

Ὁ λόγος γιὰ τὰ ἐκπληκτικὰ ἐπιτεύγματα ἐνὸς ὁμογενοῦς μας ποὺ ζεῖ στὴν Αὐστραλία. Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἐργάζεται συστηματικῶς γιὰ νὰ ἐπιλύσῃ σοβαρὰ προβλήματα ὀράσεως.  Προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν μεγάλα τμήματα τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ. Τὴν ἴδιαν στιγμὴ ποὺ κάποιοι ἄλλοι πασχίζουν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἀνθρωπότητα, αὐτός, καὶ κάποιοι λιγοστοὶ  ἀκόμη στὸν πλανήτη, τὴν ὑπηρετοῦν!

Συνέχεια