Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

Ἕνα σενάριο «ἐπιστημονικῆς» φαντασίας, ποὺ ἔχει «παίξει» πολλὲς φορὲς σὲ διάφορες ἐκδοχές. 

Ὁ ἰὸς τῆς πανούκλας, ὁ ἰός τῆς χολέρας, ὁ ἰός Escherichia coli…. Ἰός; Μὰ αὐτὸ ἦταν βακτηρίδιο. Συγκεκριμένα ἦταν κολοβακτηρίδιο. Τί ἄλλαξε στὸ μεταξύ; Μήπως κάποια μικρὴ «ἐπέμβασις» τὸ δυναμοποίησε μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ πλέον καθίσταται κανονικότατος ἰός; 

Οἱ ἰοί εἶναι τελείως διαφορετικοὶ ὀργανισμοὶ ἀπὸ τὰ βακτηρίδια. Τὰ βακτηρίδια, προκαρυωτικοὶ ὀργανισμοί, κατὰ βάσιν μονοκύτταροι, προσβάλλονται ἀπὸ ἰοὺς μὲ συγκεκριμένους  τρόπους. Οἱ ἰοί, δὲν συγκαταλέγονται στοὺς κυτταρικοὺς ὀργανισμούς, προσβάλλουν κύτταρα προκαρυωτικά, ὅπως τὰ βακτήρια καὶ εὐκαρυωτικά, ὅπως οἱ ἀνώτεροι ὀργανισμοί. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιβιώνουν καὶ ἀναπαράγονται.

Βασικὸ ὅπλο ἀντιμετωπίσεως τῶν ἰῶν εἶναι τὰ ἀντιβιοτικά. Τὰ ὁποῖα φυσικὰ, καθ’ ὅ,τι οἱ ἰοὶ στὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἰσχυροποιοῦνται, ἀναλόγως καὶ τὰ ἀντιβιοτικὰ ὁδηγοῦνται ἐξ ἀνάγκης σὲ ἰσχυροποίησι  ἀπὸ τὶς φαρμακοβιομηχανίες. 

Ἔχουμε λοιπὸν ἕνα βακτηρίδιο, τὸ Escherichia coli ποὺ ξαφνικὰ ἀναβαθμίζεται σὲ …ἰό!!!! Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν γίνονται ἀπό μόνα τους!!! Εἶναι μία πολύ περίεργη καὶ συνήθης διαδικασία, ποὺ συμβαίνει ἐκτενῶς στὴν φύσι, ἡ μόλυνσις βακτηριδίου ἀπό ἰό. Ἀλλὰ νὰ μεταλλαχθῇ ἕνας ἰός σὲ βακτηρίδιο; Ἢ ὀρθότερα, νὰ «μολύνῃ» ἕνα βακτηρίδιο κάποιον ἰό; Δὲν εἶναι λίγο περίεργο κάτι τέτοιο;

Στὸ κύτταρο τοῦ ξενιστοῦ (φυσικὸς δρόμος) εἰσέρχεται ὁ ἰός καὶ μολύνει τὸν ξενιστή. (Βακτηρίδιο.) Ἐδῶ ἔχουμε τὸ ἀντίθετο; Ἢ ἔχουμε μία τέτοιαν μόλυνσι ἀπὸ ἰὸ ποὺ ἁπλῶς ἰσχυροποιεῖ τὸ βακτηρίδιο καὶ τὸ κάνει ἀπρόσβλητο στὰ ἀντιβιοτικά;

(Ἐλπίζω νὰ μὴν σᾶς φόρτωσα μὲ περιττὲς πληροφορίες. Πιστεύω ὅμως πὼς ἦταν ἀπαραίτητες γιὰ νὰ γίνῃ κατανοητὴ ἡ διαφορὰ τῶν δύο ὀργανισμῶν καὶ τῶν δυνατοτήτων τους.)

Ἔχουμε λοιπὸν πλέον ἰό Escherichia coli. Πῶς δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο; Μόνο του; Καὶ δὲν ἀνιχνεύθηκε; Εἶναι δυνατόν; Πέρασε στὴν τροφικὴ ἁλυσίδα ἔτσι ἁπλᾶ; Ὁ ἰὸς Escherichia coli;

Ἀλλὰ ἀκόμη κι ἐὰν γίνουν τὰ παραπάνω, ἔχουν ὅλα τὰ μέσα οἱ διάφοροι ὀργανισμοὶ ἐλέγχου τροφίμων, νὰ τὸ ἐλέγξουν καὶ νὰ τὸ σταματήσουν.  Ἐγώ ἤξερα πὼς στὶς ἐξαγωγὲς ἀγροτικῶν προϊόντων  (κι ὄχι μόνον) ἀπὸ καὶ πρὸς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, οἱ ἔλεγχοι εἶναι ἀκραῖα αὐστηροί. Συνεπῶς, γιὰ νὰ μὴν ἔχει ἀνιχνευθεῖ ἢ δὲν ὑπῆρχε ὅταν ἐπραγματοποιήθησαν οἱ δειγματοληψίες, ἢ δὲν ἀνιχνευόταν.

Συμβαίνουν αὐτά; 

Εἰλικρινῶς δὲν ξέρω. Κατέχω βασικὲς γνώσεις μοριακῆς βιολογίας ἀλλὰ ἀδυνατῶ νὰ ἀντιληφθῶ τὴν μεθοδολογία ποὺ ἐπέλεξε τὸ βακτηρίδιο νὰ μεταμορφωθῇ σὲ ἰό. Πολὺ φοβᾶμαι πὼς τὰ σενάρια συνωμοσιολογίας ποὺ διαβάζουμε κι ἀκοῦμε τώρα τελευταῖα, δὲν εἶναι μόνον σενάρια. Εἶναι τραγικὲς ἐπαληθεύσεις ἑνὸς σχεδίου δράσεως κάποιων ἀρρωστημένων μυαλῶν ποὺ στοχεύουν παραλλήλως σὲ πολλοὺς τομεῖς. 

Ἔλεγχος τροφῆς, ἔλεγχος σπόρων, ἔλεγχος πληθυσμοῦ….

Ἴσως τὸ μυαλό μου νὰ τρέχῃ μακρᾶν… Ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ μὴν τρέχῃ…

Φιλονόη.

Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς μεταφέρω ἀπὸ HellenicRevenge μία ἐπὶ πλέον κατάθεσι. Κι ἂς κρίνῃ ὁ καθεῖς μόνος του.

Ανατριχιαστική Απόκάλυψη : Ο e.coli είναι εργαστηριακός ιός – Μια τρομοκρατική επίθεση από τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Από εργαστηριακές εξετάσεις προκύπτει ότι η ευρωπαϊκή superbug e.coli ήταν βιολογικά τεχνητή ώστε να προκαλέσει τον μαζικό θάνατο των καταναλωτών .

Το παιχνίδι της επίρριψης ευθυνών βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε ολόκληρη την ΕΕ, όπου ένα σούπερ ανθεκτικό στέλεχος της e.coli έχει γεμίσει με ασθενείς τα νοσοκομεία στη Γερμανία, αλλά σχεδόν κανείς δεν μιλάει για το πώς μπόρεσε το e.coli ξαφνικά να γίνει ανθεκτικό σε οκτώ διαφορετικές τάξεις αντιβιοτικών φαρμάκων και, στη συνέχεια, να εμφανιστεί στα τρόφιμα.
Η συγκεκριμένη παραλλαγή e.coli είναι μέλος της O104 στελέχους και τα O104 στελέχη δεν είναι σχεδόν ποτέ , ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. Για να αποκτήσουν αυτή την αντίσταση, πρέπει να εκτίθενται κατ ‘επανάληψη σε αντιβιοτικά, προκειμένου να υποστούν την « μετάλλαξη» που τους ωθεί προς την πλήρη ανοσία στα φάρμακα.

Έτσι, εάν είστε περίεργοι για την προέλευση του εν λόγω στελέχους, μπορείτε να αναστρέψει τη λειτουργία του κατ ‘ουσίαν, τον γενετικό κώδικα του E.coli καινα προσδιορίσετε έτσι με αρκετή ακρίβεια σε ποιά αντιβιοτικά ήταν εκτεθειμένες κατά την εξέληξή του. Αυτό το βήμα έχει ήδη γίνει (βλ. παρακάτω), και, εάν κοιτάξει κανείς τη γενετική αποκωδικοποίηση αυτού του O104 στελέχους που απειλεί τώρα τους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ, προκύπτει μια συναρπαστική εικόνα για το πώς θα πρέπει να έχει δει το φως.

Μετά την αποκωδικοποίηση της γενετική σύνθεσης του O104 στελέχους, διαπιστώθηκε ότι είναι ανθεκτικός σε όλες τις ακόλουθες κατηγορίες και τους συνδυασμούς αντιβιοτικών: 

• πενικιλίνες 
• τετρακυκλίνη
• ναλιδιξικό οξύ
• τριμεθοπρίμη-sulfamethoxazol
• κεφαλοσπορίνες
• αμοξυκιλλίνη / κλαβουλανικό οξύ
• πιπερακιλλίνη-sulbactam
• πιπερακιλλίνη-ταζομπακτάμης

Επιπλέον, το O104 στέλεχος έχει την ικανότητα να παράγει ειδικά ένζυμα που θα δώσει αυτό που θα ονομάζαμε «σούπερ βακτήριο” γνωστό από τεχνική άποψη ως ESBLs: 
“Επέκταση φάσματος β-λακταμασών (ESBLs) είναι ένζυμα που μπορούν να παράγονται από τα βακτήρια που τα καθιστά ανθεκτικά στις κεφαλοσπορίνες π.χ. cefuroxime, κεφοταξίμη και κεφταζιντίμης – που είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά σε πολλά νοσοκομεία», εξηγεί η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας στη Βρετανία. (http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ESBLs/ )

Συν τοις άλλοις, αυτό το O104 στέλεχος διαθέτει δύο γονίδια – TEM-1 και CTX-M-15 – και «έχουν κάνει τους γιατρούς να ανατριχιάζουν για πρώτη φορά μετά από το 1990», αναφέρει η εφημερίδα The Guardian (http://www.guardian.co. uk / commentis …). Και γιατί ανατριχιάζουν οι γιατροί ; Διότι είναι τόσο θανατηφόρο και διότι πολλοί άνθρωποι έχουν μολυνθεί από το βακτήριο αυτό όπως η εμπειρία δείχνει πιθανόν θα πεθάνουν. 

Λοιπόν, πώς, ακριβώς, κάνεις ένα βακτηριακό στέλεχος τόσο ανθεκτικό στα αντιβιοτικά , σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων και να διαθέτει δύο θανατηφόρες γονιδιακές μεταλλάξεις συν ESBL δυνατότητες ενζύμου; 

Υπάρχει πραγματικά μόνο ένας τρόπος να συμβεί αυτό – θα πρέπει να εκθέσεετε αυτό το στέλεχος της E.coli στο σύνολο των οκτώ κατηγοριών αντιβιοτικών φαρμάκων. Συνήθως βέβαια ,αυτό δεν γίνεται την ίδια στιγμή : Πρώτα θα το εκθέσετε στην πενικιλίνη και να βρει ο επιζών αποικίες που είναι ανθεκτικές στην πενικιλίνη. Παίρνετε τότε αυτές τις αποικίες που επιζούν και τις εκθέτετε σε τετρακυκλίνη. Οι επιζώντες αποικίες είναι πλέον ανθεκτικές τόσο στην πενικιλίνη όσο και στην τετρακυκλίνη. Μπορείτε να εκθέσετε στη συνέχεια σε ένα φάρμακο sulfa και να συλλέξετε τις σωζόμενες αποικίες από αυτό, και ούτω καθεξής. Είναι μια διαδικασία γενετικής επιλογής που μπορεί να γίνει σε ένα εργαστήριο με επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Παρά το γεγονός ότι η ίδια η διαδικασία είναι πιο περίπλοκη από αυτό, το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργεί ένα στέλεχος της E.coli που είναι ανθεκτικά σε οκτώ κατηγορίες αντιβιοτικών απαιτεί επανειλημμένες και επίμονες εκτίθεται σε αυτά τα αντιβιοτικά. Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς πώς να συμβεί αυτό θα μπορούσε από μόνη της στο φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, εάν αυτό βακτήρια προέρχονται από τα τρόφιμα (όπως μας έχουν πει), τότε που έκανε την απόκτηση του συνόλου αυτής της αντίστασης στα αντιβιοτικά λόγω του γεγονότος ότι τα αντιβιοτικά δεν χρησιμοποιούνται στα λαχανικά; 

Είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστεί κανείς πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό από μόνο του στον φυσικό κόσμο. Για παράδειγμα, εάν αυτό το βακτήριο προέρχονται από τα τρόφιμα (όπως μας έχουν πει), τότε που έκανε την απόκτηση του συνόλου αυτής της αντίστασης στα αντιβιοτικά ,λόγω του γεγονότος ότι τα αντιβιοτικά δεν χρησιμοποιούνται στα λαχανικά; 

Με απλά λόγια, αυτό το super στέλεχος e.coli δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί από το φυσικό περιβάλλον. Και αυτό αφήνει μόνο μία εξήγηση για το από πού πραγματικά προήλθε : από κάποιο εργαστήριο. 

Αυτό το στέλεχος της E.coli είναι σχεδόν σίγουρα κατασκευασμένο σε κάποιο εργαστήριο και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στην προμήθεια τροφίμων για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ποιός είναι αυτός ο σκοπός ; Είναι προφανές, νομίζω : μείωση του πληθυσμού και έλεγχο της παγκόσμιας προμήθειας τροφίμων , απαγόρευση καλλιέργειας λαχανικών κλπ ! 

Η γερμανική παραλλαγή του Ε coli, γνωστή ως O104, είναι ένα υβρίδιο των στελεχών που μπορεί να προκαλέσει διάρροια με αίμα και νεφρική βλάβη που ονομάζεται« αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο 

Τώρα, να θυμάστε: Όλα αυτά συμβαίνουν κάτω από την αρβύλα της απαγόρευσης της ΕΕ για τα φαρμακευτικά βότανα και τα συμπληρώματα διατροφής – την απαγόρευση που θέτει εκτός νόμου απροκάλυπτα διατροφικές θεραπείες που βοηθούν να κρατήσουν τους ανθρώπους υγιείς και απαλλαγμένους από τη νόσο. Τώρα που είναι παράνομα όλα αυτά τα βότανα και συμπληρώματα, το επόμενο βήμα είναι να κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται τα φρέσκα τρόφημα, πάρα πολύ. Αυτό συμβαίνει γιατί τα νωπά λαχανικά είναι τα φάρμακα, και για όσο διάστημα το κοινό έχει το δικαίωμα να αγοράζουν φρέσκα λαχανικά, μπορεί να αποτρέψουν πάντα τις ασθένειες . 

Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί διαδραματίζουν ανάλογο ρόλο σε όλα αυτά: Είναι σχεδιασμένα για να μολύνουν την παροχή τροφίμων με το γενετικό κώδικα που προκαλεί εκτεταμένη στειρότητα στον ανθρωπο και φυσικά η θεραπεία θα έρθει από τις μεγάλες εταιρείες φαρμάκων . 

Γιατί στοχοποιήθηκε η Ισπανία όμως ; 
Ίσως να θυμάστε οταν διέρρευσαν πληροφορίες από το Wikileaks και αποκάλήφθηκε ότι η Ισπανία αντιστάθηκε στην εισαγωγή γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στη γεωργική καλλιέργια . Ακόμη και η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε συγκεκαλυμμένα με πολιτικά αντίποινα για την αντίστασή της. Αυτή η ψευδής κατηγορία της Ισπανίας για τους θανάτους από το e.coli είναι πιθανότατα αντίποινα για την απροθυμία της Ισπανίας να μεταπηδήσουν στη μόδα των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών.

φωτογραφία ἀπό ἐδῶ

Σχετικὰ θέματα:

Τὸ μέγιστον στοίχημα

Τί γίνεται μὲ τὴν τροφή μας; Κι ὄχι μόνον.

Ντροπή τους! Ἀντὶ νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησι!  

Codex  alimentarius: ἀντιμετωπίζεται;  

Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν ἀξία τῆς …γῆς! 

Ποιοί εἶναι οἱ Monsanto;  

Αἷμα, χρῆμα, ἔλεγχος καὶ βακτηρίδια

One thought on “Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ μέγιστον στοίχημα | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply