Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν …ἀξία τῆς γῆς!

Γιατί ἔδωσα αὐτὸν τὸν τίτλο; Διότι οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς ζοῦμε μέσα σὲ ἀποστειρωμένα διαμερίσματα, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὴν παραγωγὴ τῆς τροφῆς ποὺ καταναλώνουμε καὶ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε τὴν ἀξία τῆς γῆς μας!

(Ἐπίσης, δὲν ἔχουμε ἰδέα γιὰ τὴν σύστασι τῆς τροφῆς μας, γιὰ τὶς γενετικὰ τροποποιημένες τροφὲς καὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις αὐτῶν στὴν ὑγεία μας.)

Ἡ Γῆ μας, αὐτὸ τὸ τὸ ἱερό χῶμα ποὺ μᾶς τρέφει, σὲ πλήρη ὑποστήριξι καὶ Ἁρμονία μὲ τὰ τρία ἀκόμη στοιχεῖα τῆς φύσεως, τὸ ΠΥΡ (θερμότητα), τὸ ΥΔΩΡ (νερό γιὰ ὅσους ξέχασαν) καὶ τὸν ΑΕΡΑ (διοξείδιο τοῦ ἄνθρακος κυρίως ἀλλὰ κι ἄλλα στοιχεῖα) προσβάλλεται μὲ τρόπο ὑβριστικὸ ἀπὸ μερικὲς ἑταιρεῖες ἐλέγχου τροφίμων καὶ σπόρων.

Ἔγραφα πρὸ μερικῶν μηνῶν στὸ τί γίνεται μὲ τὴν τροφή μας …κι ὄχι μόνον...

«Ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ὁ ἂνθρωπος εἶχε μίαν βασική μέριμνα.  Τὴν ἀνεύρεσι καί διαφύλαξι τῆς τροφῆς του.  Αὐτό τό ἐπετύγχανε μέ διαφόρους τρόπους.  Εἶτε ὡς τροφοσυλλέκτης εἶτε ὡς καλλιεργητής.  Στήν δευτέρα περίπτωσι ἐφρόντιζε πάντα νά προστατεύῃ καί νὰ διαφυλάσσῃ τοὺς σπόρους ποὺ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητοι.

Τίς τελευταῖες δεκαετίες ὃμως τά πράγματα στόν πλανήτη γῆ δὲν ἐξελίσσονται καί τόσο …. φυσικά. Διάφορες ἐταιρεῖες ἒχουν ἀναλάβει τήν «διαφύλαξι» τῶν σπόρων καί κατ’ ἐπέκτασιν τὸν ἒλεγχο αὐτῶν. Ἀργά ἀλλά σταθερά, ἒχουν καταφέρει καὶ καταλαμβάνουν ὃλο καί μεγαλύτερο τμῆμα τῆς πρωτογενοῦς παραγωγῆς μέ φυσικό ἀποτέλεσμα νά τήν ὁρίζουν κατά τὸ δοκοῦν.  Τό πλέον διαδεδομένον τους ἐπιχείρημα εἶναι ἡ προσπάθεια δημιουργίας φυτῶν ἱκανῶν νά ἀντιμετωπίσουν τούς ὁλοένα καὶ αὐξανομένους ἐχθρούς τους. Δημιουργοῦν λοιπόν ὑβρίδια, ἱκανά νὰ «ἀνταπεξέλθουν καί νά ἐπιβιώσουν καλλίτερα»  στό φυσικό τους περιβάλλον. Εἶναι ὃμως πράγματι ἒτσι; 

Ὃταν γιά παράδειγμα ἓνας καρπός ἒχει  καταφέρει να ἐπιβιώσῃ ἒως  τις ἡμέρες  μας,  με ὃποιες ἐξελικτικές  μεταλλάξεις ἒχει ὑποστεῖ, εἶναι δυνατόν νά μὴν δίδῃ καλλίτερα ἀποτελέσματα στὴν τροφική ἀλυσίδα; Ἡ φυσική προσαρμοστικότης τῶν ὀργανισμῶν εἶναι κάτι ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νά ἐπιβιώνουν στὶς διαρκῶς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθῆκες. Ἡ τεχνητή ὃμως;  Μήπως καταστέλλῃ τὴν φυσική ἐξέλιξι καί κατά μίαν ἒννοιαν, μήπως  τήν ἀνακόπτῃ; Κι ὃταν σέ μία βιοχημική διεργασία ἐπεμβαίνει κάποιος τεχνητά, μήπως μέ τόν τρόπο του τήν δυσχεραίνει καί ἲσως τελικῶς νὰ  τήν καθιστᾶ ἀδύνατη;…»

Ἐπίσης στὸ τὸ μέγιστον στοίχημα σημείωνα:

«…Ἐὰν ἡ τροφή σου δέν σοῦ δίνει ἐνέργεια καί σέ ὁδηγεῖ σέ μαλθακότητα, πῶς θά κάνῃς κάτι ἀπό τά παραπάνω;

Ἐάν ἡ τροφή σου εἶναι γενετικά μεταλλαγμένη, πῶς θά καταφέρῃς νά πολεμήσῃς μέ τόν ὁποιονδήποτε ἐχθρό; Τήν στιγμή πού ἐσύ θά μεταλλάσσεσαι ἐως τήν στιγμή πού θά σβήσῃς; Ἒχεις δεῖ πολλούς στρατιῶτες νά πολεμοῦν ὃταν δέν ἒχουν δυνάμεις;

Ἐάν ἡ τροφή σου τώρα ἀλλάξει καί δέν παράγεται ἀπό ἀνανεώσιμους σπόρους, ὃταν  καταφέρῃς νά ἐλευθερώσῃς τήν πατρίδα σου, τί θά τρῶς ; Ἢ θά πέσῃς  πάλι στά χέρια τῆς μονσάντο καί τῶν συνεταίρων της;

Ἐάν ἡ τροφή σου εἶναι ὁ θάνατός σου, γιατί καταδικάζεις σέ θάνατο καί τά παιδιά σου;  Καί τά παιδιά τῶν παιδιῶν σου;

Σκέψου! Σκέψου καλά! Ἒχεις πολλά μέτωπα νά ἀντιμετωπίσῃς! Πρέπει ὃμως πρωτίστως νά φροντίσῃς γιά τήν τροφή σου καί γιά τήν τροφή ὃλων τῶν γενεῶν πού ἒρχονται! …»

Σήμερα ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ συμπληρώσω τὰ δεδομένα μὲ νέα στοιχεῖα ποὺ ἔχουμε κάποιοι ἤδη πληροφορηθεῖ. 

Συμβαίνει τώρα, σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη, μία νέα ἐκστρατεία τρομοκρατίας μὲ στόχο τὴν ἀπομάκρυνσι τῶν καταναλωτῶν ἀπὸ τὶς ὀργανικὲς καὶ βιολογικὲς καλλιέργειες. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!!!

Μετὰ ἀπὸ τὴν «ἀνακάλυψι» τοῦ νέου …..ἰοῦ Escherichia coli (λεπτομέρειες σχετικῶς μὲ τὴν πραγματικότητα τοῦ ἰοῦ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε στὸ Βιολογικὰ ὅπλα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος;) ἔνας πανικὸς καλύπτει ἀπὸ ἄκρου εἰς ἄκρον ὅλην τὴν γηραιὰ Ἤπειρο. Ἀναμενόμενον ἄλλωστε!

Οἱ περισσότεροι συμπολίτες μας, ἀκόμη κι ὅταν ἔρχονται σὲ ἐπαφή μὲ τὸ διαδίκτυο, ἐπιμένουν νὰ παίζουν παιχνίδια ἢ νὰ γκομενίζουν στὸ facebook….  Κι ὅταν τοὺς κτυπᾶς τὶς καμπᾶνες, ἀντί νὰ ἀκούσουν τὶς καμπᾶνες, ζητοῦν ἡσυχία πρὸ κειμένου νὰ ἐξακολουθήσουν τὴν ἀποχαύνωσί τους.

ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!!! Δὲν ἀφορᾷ μόνον ἐσᾶς ἡ καταστροφὴ τῆς τροφῆς καὶ ἡ μετατροπή της σὲ κάτι ἄχρηστο!!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!! Τὰ παιδιά σας, θὰ εἶναι τὰ πρῶτα θύματα!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ!!!!  Ὁ πλανήτης μετατρέπεται σταδιακῶς σὲ μίαν φυλακή κι ἕνα πειραματικό ἐργαστήριο, μὲ πειραματόζωα ὄλους ἐμᾶς. Σὲ ποιόν ἀπὸ ἐσᾶς ἀρέσει αὐτὴ ἡ συνειδητοποίησις; Καὶ ποιός ἀπὸ ἐσᾶς πιστεύει πὼς θὰ γλυτώσῃ;

Ὅταν μέσῳ τοῦ κώδικος  Alimentarius ἔχει ἤδη τεθεῖ σὲ ἰσχύι ἡ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ χρήσεως βοτάνων, βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων, ἡ τροφή μας καθίσταται κάτι ποὺ μόνον μᾶς χορταίνει δίχως νὰ μᾶς τρέφῃ!

Χορταίνουμε, γεμίζουμε τὶς κοιλιές μας, φουσκώνουμε, ἀλλὰ δὲν ΤΡΕΦΟΜΕΘΑ!!!!!  

Ὀ τρόπος λήψεως τῆς τροφῆς μας πλέον καθίσταται ἀπολύτως ἐλέγξιμος καὶ κατευθυνόμενος πρὸς ἔναν καὶ μόνον στόχο:

ἀποδυνάμωσις τοῦ σώματος καὶ τῆς σκέψεως!!! Συνεπῶς; Ἀπόλυτος ἔλεγχος σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα!

Ἡ ἀπουσία βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων ὁδηγεῖ σταδιακῶς τὸν ὀργανισμὸ σὲ πλήρη ἐξάντλησι, συρρίκνωσι  καὶ κατ’  ἐπέκτασιν σὲ ἀπόλυτη ἐξάρτησι ἀπὸ διατροφικὰ πρόσθετα καὶ νοσοκομειακὴ ὑποστήριξι. Δημιουργεῖ ἀσθενικὰ σώματα, ἀπολύτως ἐλεγχόμενα ἀπὸ τοὺς «τροφοδότες» καὶ τοὺς διακινητές. Ὅμως ἕνα ἐξασθενημένο σῶμα, πολὺ γρήγορα ὁδηγεῖται στὴν πνευματικὴ ἀδυναμία. Κι ὅταν κάποιος καθίσταται πνευματικὰ ἀδύναμος, τί παθαίνει;

Ὄλα τὰ παραπάνω ἐπιτυγχάνονται μὲ πολλοὺς καὶ ταὐτοχρόνους τρόπους.

  • Ὁ ἔλεγχος τῶν σπόρων, ὁδηγεῖ στὴν ἐξάρτησι ἀπὸ ἐταιρεῖες διακινήσεως σπόρων. Αὐτὲς μὲ τὴν σειρά τους διακινοῦν ΜΟΝΟΝ γενετικὰ τροποποιημένους σπόρους. (Ἢ μεταλλαγμένους.) 
  • Τὰ γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα ἔχουν κάποιες ἰδιότητες ποὺ οἱ  περισσότεροι δὲν θέλουν νὰ γνωρίζουν. Γιὰ παράδειγμα, μία γενετικῶς τροποποιημένη βιταμίνη, δὲν ἀποδομεῖται ἀπὸ τὸν ὀργανισμό ἀλλὰ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ!!!!Συνεπῶς εἶναι ἄχρηστη.
  • Οἱ ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν στὰ μεταλλαγμένα ἀπαγορεύονται ἢ δὲν χρηματοδοτοῦνται ἢ ἀποσιωποῦνται! Δῆλα δή ὅλη σχεδὸν ἡ πανεπιστημιακὴ κοινότητα συμπράττει στὸ ἔγκλημα. Εἶτε μὲ τὴν σιωπή, εἶτε μὲ τὴν συνεργία.
  • Ὅλες οἱ τροφὲς μας πλέον ἀκτινοβολοῦνται!  Ἡ δικαιολογία; Νὰ καταστραφοῦν ἐπικίνδυνα μικρόβια καὶ ἰοί!!! Ὁ πραγματικός λόγος; Νὰ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ!!!!!  Τί νὰ τὴν κάνῃς μία τροφὴ ποὺ δὲν σοῦ δίδει κάτι θρεπτικό; Νὰ χορτάσῃς τὴν πείνα σου; Καὶ γιατί δὲν πᾶς ἀπ’ εὐθείας στὰ Goody’s  νὰ πάρῃς τὴν πλαστική σου τροφή καὶ νὰ τελειώνῃς δίχως νὰ κοπιάζῃς γιὰ νὰ μαγειρέψῃς; Ἔτσι κι ἀλλοιῶς στὰ ἴδια θὰ καταλήξῃς! 
  • Μία νέα ἀσθένεια ἔχει ἀρχίσει καὶ ἁπλώνεται ὡς ἱστὸς ἀράχνης στὸν πλανήτη. Ὅλο καὶ περισσότεροι νοσοῦν. Νανορομπότ!!!! (Λεπτομέρειες στὸ Νανορομπότ: ἡ νέα ἀσθένεια ποὺ ἐξαπλώνεται)Τὸ θέμα παραμένει ἄνευ μεγάλης δημοσιότητος. Ὅμως τὸ ζητούμενον εἶναι τὸ τί τὴν προκαλεῖ!!! Πῶς μποροῦν αὐτὰ τὰ νανορομπότ νὰ εἰσέλθουν στὸ ἀνθρώπινο σῶμα; Μέσῳ δύο δρόμων, τῆς τροφῆς καὶ τοῦ ἀέρος. (Θυμήσου τοὺς ψεκασμούς.) 
  • Ἡ τρομοκρατία τῆς διατροφῆς! Ἐδῶ καὶ λίγες ἡμέρες βογγοῦν κυριολεκτικῶς οἱ βιοκαλλιέργειες, οἱ ὀργανικὲς καλλιέργειες καὶ οἱ μικροὶ παραγωγοί. Ἔπεται ὀ πλήρης ἀφανισμός τους. Εἶναι περιττοί γιὰ τὸ σύστημα. 

Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸ παρακάτω ταινιάκι, μέσῳ τοῦ ὀποίου καταγγέλλεται τὸ ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται σήμερα στὴν Εὐρώπη.  

Κι ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνει τὰ ὅσα ἤδη καταγγέλλουμε κάποιοι ἄνθρωποι ἐδῶ καὶ πάρα πολύ καιρό!

(Τὴν πληροφορία γιὰ τὸ ταινιάκι ἔλαβα μέσῳ μηνύματος ἀπὸ τὰ χάλια, ἀπὸ ὅπου καὶ ἠ φωτογραφία.)

Φθάσαμε λοιπόν στὸ ζητούμενον:

Τώρα δὲν χρειάζονται πλέον ἄλλα χρήματα γιὰ ἐπενδύσεις στὸν τομέα προωθήσεως τῆς μεταλλαγμένης τροφῆς. Τελείωσε τὸ παιχνίδι. Ὁ τρόμος, λειτουργῶντας ὡς μοχλός, καταλαμβάνει κάθε αἴσθησι!! Πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγῃ κάποιος τὸν θάνατο, πέφτει ἄνευ κριτικῆς σκέψεως στὴν παγίδα τῶν πολυεθνικῶν.ΑΠΑΙΤΕΙ πλέον τὰ γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα διότι μόνον αὐτὰ διαθέτουν ὅλην τὴν ἀσφάλεια ποὺ χρειαζόμαστε! Μόνοι τους οἱ καταναλωτές, (κάνοντας οὐσιαστικῶς delede  σὲ κάθε προηγουμένη πληροφορία) ὁρμοῦν μὲ λύσσα σὲ ὅλα αὐτὰ ποὺ κατὰ βᾶθος γνωρίζουν πὼς θὰ τοὺς ἀφανίσουν!!!

Εἴμαστε λοιπόν τελειωμένοι;

Ὄχι!!! Ὄχι ὅσο κάποιοι ἀντιλαμβάνονται τὰ παιχνίδια ποὺ μᾶς ἔστησαν καὶ τὶς παγίδες.

  • Ἐνημερῶστε ὅλους τοὺς γνωστούς σας. 
  • Προσπαθῆστε  νὰ προμηθευτεῖτε προϊόντα βιολογικῆς ἢ ὀργανικῆς καλλιεργείας. Καὶ τὸ σημαντικότετον: 
  • ἀκόμη κι ἐὰν διαθέτετε μόλις ἕνα τετραγωνικό μέτρο γῆς, καλλιεργεῖστε το!!!Σῶστε τοὺς σπόρους μας καὶ τὴν ζωή σας! Σῶστε τὰ παιδιά σας καὶ τὸν πλανήτη. 

Καὶ ὑπογρᾶψτε γιὰ τὴν παύσι τῆς διατροφικῆς ὁδηγίας ποὺ  ἐλήφθη δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε!

Δὲν χάθηκε τίποτα!!  Ὅλα εἶναι στό χέρι μας! 

Φιλονόη.

Συλλογή ὑπογραφῶν ἐδῶ:

http://www.gopetition.com/petition/39757/signatures.html 

πρωτογενεῖς σπόρους μπορεῖτε νὰ προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὸ Πελίτι, βιοκαλλιεργητές καὶ ἀπὸ μικροὺς παραγωγούς.

Πελίτι:   http://www.peliti.gr/

Σχετικὰ θέματα:

Τὸ μέγιστον στοίχημα

Τί γίνεται μὲ τὴν τροφή μας; Κι ὄχι μόνον.

Ντροπή τους! Ἀντὶ νὰ ἀπευθυνθοῦν σὲ ἐνημερωμένους ἐνήλικες, δηλητηριάζουν παιδιὰ μὲ τὴν παραπληροφόρησι!  

Codex  alimentarius: ἀντιμετωπίζεται;  


Ἡ γῆ μας, εἶναι ἡ γῆ τῶν παιδιῶν μας!

Μόνον γιὰ αὐτὰ  τὰ παιδιά, ἀξίζει νὰ τὴν προστατεύσουμε. 

Κι ἐπεί δη γῆ, σημαίνει καί τροφή, βᾶλτε ὅλοι ἕνα χεράκι….

Μποροῦμε!!!

One thought on “Ἕνα μικρὸ ταξείδι στὴν …ἀξία τῆς γῆς!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί εἶναι οἱ Monsanto; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply