Τὸ Σπαθάριον καὶ οἱ Σπαθάριοι…

Τιμητικόν ἄγημα

Ὁ φίλος μας Νικόλαος μὲ ἐνημέρωσε ἐδῶ καὶ δύο μῆνες γιὰ μίαν ὑπεροχη δραστηριότητα ποὺ συμβαίνει στὴν Βόρειο Εὔβοια κάθε χρόνο. Ἔτσι κι ἐφέτος, τὸ Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, ἐπανελήφθη, ἀπὸ κάποιους, οἱ ὁποῖοι φυλάττουν ἀκόμη Θερμοπῦλες. Ἂλλὰ ἂς ἀφήσω καλλίτερα τὸν Νικόλαο νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ. 

τὸ μνημεῖον

Θεωρῶ ὅθεν ὑποχρέωσίν μου νὰ σὲ ἐνημερώσω ὅτι κάθε χρόνον τὸ πρῶτον Σάββατον τοῦ Σεπτεμβρίου καὶ ὥραν 18:00 γίνεται τελετὴ πρὸς τιμὴν τῶν πεσόντων ἡρώων τῆς ΕΛΔΗΚ εἰς τὴν Μάχην τῆς Κύπρου μὲ τὴν παρουσίαν τοπικῶν παραγόντων, ἀγήματος τῆς Σχολῆς Πεζικοῦ Χαλκίδος μὲ ἐπικεφαλῆς πάντοτε τὸν Διοικητήν, τοῦ Μητροπολίτου, τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Κηρέως καὶ βεβαίως παλαιῶν πολεμιστων τῆς ΕΛΔΗΚ. Τὴν δὲ ὅλην διοργάνωσιν ἔχει ἀναλάβει πρὸς τιμήν του ὁ Δῆμος Κηρέως.

Τὸ μνημεῖον ἀπὸ ἄλλην ἄποψιν

Ἐπειδὴ ἡ παρουσία τοῦ κόσμου εἶναι ἀπαραίτητος καὶ ἐπειδὴ κάθε ἐκδήλωσις ἐθνικοῦ περιεχομένου πρέπει νὰ γνωστοποιεῖται τοῖς πάσι, φρόντισε ἐὰν τὸ ἐπιθυμεῖς νὰ διαδοθῆ τοῦτο μέςῳ τοῦ ἰστολογίου ἀλλὰ καὶ ἄλλων τρόπων, ὅποιων ἐσὺ νομίζεις. Περιττὸν βεβαίως νὰ προσθέσω ὅτι καὶ ἡ δική σου παρουσία κρίνεται ἀπαραίτητος. Ἐγὼ μόνον ἐπερυσι δὲν ἐπῆγα καὶ τοῦτο διὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους τοὺς ἔχοντας σχέσιν μὲ τὸν τραυματισμόν μου. Ἐφέτος ὅμως θὰ παρευρεθῶ ἀνυπερθέτως.

Ἔρρωσο καὶ εὐδαιμόνει

Νικόλαος

Οἱ συμπολεμισταὶ τῶν ἡρώων

ΥΓ  Περισσότερα εἰς τὴν ἰστοσελίδα τοῦ δήμου Κηρέως καὶ αὐτὴν τῆς ΕΛΔΥΚ (γράφουμε ἁπλῶς ΕΛΔΥΚ ’74)

(καὶ σύνδεσμός ἐδῶ, ἀπὸ ὅπου οἱ δύο φωτογραφίες ἀπὸ τὴν τελετή τοῦ 2009. Οἱ ἄλλες δύο φωτογραφίες ἀπὸ τὸν Νικόλαο, τὸν ὁποῖον ὑπερευχαριστῶ.)

Ὅπως ἀντιλαμβάνεστε, γιὰ ὅσους διατηροῦν ζωντανὲς μνῆμες, αὐτὴ ἡ δραστηριότης εἶναι πάρα πολὺ σημαντική. 

Ὀφείλω ἐπανόρθωσι καὶ δέσμευσι γιὰ τὴν παρουσίασι τοῦ ζητήματος ἐγκαίρως, πρὸ κειμένου νὰ ἐνημερωθοῦν ἅπαντες γιὰ τὸ ἐπόμενο ἀφιέρωμα. 

Φιλονόη.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply