Κάτι γίνεται στὴν Αἴγυπτο….

Κάτι συμβαίνει. 

Μόλις πρὸ μερικῶν μηνῶν εἴχαμε τὴν ἔναρξι (σχεδὸν) τῆς πορτοκαλοκίτρινης ἐπαναστάσεως. Αὐτῆς ποὺ ὅμοιά της εἴχαμε στὴν Τυνησία, στὴν Λιβύη, στὴν Συρία καὶ γενικότερα σὲ κάθε ἰσλαμικὴ χώρα.  Ὅλες αὐτές, μικρές, μεσαῖες ἢ μεγάλες, ἦταν ἀκριβέστατα ἀντίγραφα ἡ μία τῆς ἄλλης. Καὶ διέθεταν τοὺς αὐτοὺς χρηματοδότες ἐπίσης. Καὶ φυσικά, ὅπως αὐτὴν τὴν στιγμὴ δείχνουν τὰ δεδομένα ποὺ ἔχουμε, ἀντιλαμβανόμαστε πὼς πράγματι «ἐπικράτησαν» οἱ ἐπαναστάσεις ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ εἶχαν πρόβλημα οἱ τραπεζῖτες νὰ ἐλέγξουν ἀπόλυτα.

Ἰσλαμικὰ τόξα καταστρέφονται, νέα, τραπεζικὰ  τόξα κατασκευάζονται….

Γενικῶς, κάτι συμβαίνει στὸν ἀραβικὸ-ἰσλαμικὸ κόσμο.

Καὶ φυσικὰ παρόντες πάντα οἱ «ἀνθρωπιστὲς» τοῦ πλανήτου, πρὸ κειμένου νὰ ἐπέμβουν καὶ νὰ ἐπιφέρουν «δικαιοσύνη»!

Κάτι ὅμως γίνεται στὴν Αἴγυπτο. 

Ὁ Μουμπάρακ ξεκουμπίστηκε. Τὰ κυβερνητικὰ σχήματα ποὺ ἀκολούθησαν ἦταν μᾶλλον τῆς ἀποδοχῆς τῶν «ἐκλεκτῶν» καὶ οἱ καταστάσεις ἔδειχναν νὰ ὁμαλοποιοῦνται. 

Δίχως νὰ ἀποκλείω «τυχαῖες» παρεμβάσεις καὶ χρηματοδοτήσεις περιέργων ΜΚΟ καὶ ἄλλων περιέργων ὀργανώσεων, διαισθάνομαι πὼς ἐκεῖ, εἰδικῶς τώρα, συμβαίνει κάτι ἄλλο. Κάτι ποὺ οὐδόλως ἔχει σχέσι μὲ τὰ σχέδια τῆς παλαιᾶς καὶ νέας τάξεως. Κάτι ποὺ ὑποψιάζομαι πὼς μᾶλλον θὰ τὴν καταρρίψῃ.

Ὄχι τὸ γεγονὸς ὡς γεγονός, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ θὰ προκαλέσῃ. 

Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα.

Πράγματι συγκεντρώνουν στρατεύματα σὲ συγκεκριμένες περιοχὲς τῆς Ἀσίας.

Πράγματι ὁ ἀραβικὸς κόσμος τοὺς ἐνοχλεῖ  διότι δὲν ἐλέγχεται πλέον μὲ τὴν τόση ἐξάπλωσί του. 

Πράγματι πίσω ἀπὸ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε κρύβεται κάτι ἄλλο, μεγαλύτερο κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἀπόλυτο ἐξουσία ἐπὶ τοῦ πλανήτου. 

Ἐξουσία ποὺ πολλοὶ λαχταροῦν νὰ ἁρπάξουν ἀλλὰ ἕνας θὰ τὴν γευθῇ.

Πῶς θά ἐξελιχθοῦν ἄρα γε τά πράγματα; 

Πόσοι λαοί θά ἀφανισθοῦν στόν βωμό τῆς ἐπικρατήσεως τῶν ὁλίγων; 

Πόσα σύνορα θά καταλυθοῦν διά παντός;

Πόσα νέα ὅπλα θά ἐμφανισθοῦν;

Πόσα καί πόσοι θά πληρώσουν;

Ξέρετε κάτι;

Ἡ ὥρα τῆς Νεμέσεως φθάνει. Ἡ Νέμεσις, τὸ ἔχω ξαναγράψει, δὲν εἶναι δικαιοσύνη. Εἶναι ἐκδίκησις. 

Εἶναι θάνατος κι αἷμα. 

Πρέπει νὰ ἐπιστρέψῃ στὴν Γῆ. Ὥρα της εἶναι πλέον. 

Ἀλλὰ ἡ ἐπιστροφὴ τῆς Νεμέσεως θὰ ἐπιφέρῃ καὶ τὴν ἀπελευθέρωσι. 

Αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικότερον ὅλων. 

Κατ’ ἐμέ, κάτι γίνετια στὴν Αἰγυπτο τώρα. Ἴσως κι αὐτὸ νὰ ἀποδειχθῇ ὑποκινούμενον, ἴσως νὰ ἀποδειχθῇ ἀκόμη πιὸ ἐλεγχόμενον ἀπὸ τὸ προηγούμενον, ἴσως κι ὄχι…

Ἀνεξαρτήτως τῶν κινήτρων, σημασία ἔχει τὸ τὶ καὶ πῶς θὰ πυροδοτηθῇ ἀπὸ τὰ τελευταῖα γεγονότα. 

Λίγη ὑπομονή καὶ θὰ μάθουμε…  Διότι αὐτὴν τὴν φορὰ θὰ μάθουμε ταχύτατα… Τώρα πιὰ τὰ γεγονότα δὲν θὰ τρέχουν ἀπλῶς… Θὰ ἀγγίζουν τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός.

Φιλονόη.

φωτογραφία

6 thoughts on “Κάτι γίνεται στὴν Αἴγυπτο….

 1. Νομίζω ότι το συμπέρασμα που βγαίνει από την προσεκτική παρατήρηση των γεγονότων που πραγματικά τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, είναι ότι οι αραβικοί λαοί θα βρουν το δρόμο τους.
  Ανεξάρτητα από όσες φάσεις κι αν περάσουν. Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να οικοδομήσουν αυτό το “κάτι άλλο”. Αυτό που ξέρω είναι ότι καταρρίπτεται η θεωρία που μας σερβίρεται πως όλες οι εξεγέρσεις, σε Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτο είναι έργο των Αμερικάνων.
  Οι αραβικοί λαοί ή θα βγουν έξω από τα καπιταλιστικά πλαίσια και θα αποδώσουν δικαιοσύνη ή θα ηττηθούν.
  Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Γιατί να μην πιστέψουμε ότι θα το κερδίσουν;

  • Διότι ἀκόμη ἐλέγχονται Σοφία. Ἐὰν παρατηρήσῃς μὲ προσοχὴ τὰ γεγονότα, πράγματι εἶναι ἔργο τῶν ἀμερικανῶν καὶ τῶν συμμάχων τους.
   Τώρα ποὺ πάει κάτι νὰ βράσῃ ἐκ νέου, προσπαθοῦν ἐπίσης νὰ τὸ ἐλέγξουν.
   Τό ἀποτέλεσμα;
   Συντόμως, πάρα πολὺ συντόμως, στὶς ὀθόνες μας.
   Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς θὰ εἶναι τελείως διαφορετικὸν ἀπὸ τὸ ἀναμενόμενον.

 2. Περὶ Νεμέσεως, Φιλονόη, ἔχω ἀντίθετον ἄποψιν διότι ἡ ἐκδίκησις κεῖται μακρὰν τῶν ἑλληνικῶν δοξασιῶν εἴτε ἐθνικῶν εἴτε ὀρθοδόξων. Ἄν καὶ παρὰ τοῖς νεωτέροις Ήσίοδον, Πίνδαρον, τραγικούς κλπ. ἐμφανίζεται ὡς θεὰ ταπεινοῦσα τοὺς ὑπερόπτας, εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι ἡ ὀντότης ἐκείνη ἡ κρατοῦσα τὰς ἰσορροπίας εἰς τὰς τύχας τῶν ἀνθρώπων.
  Ἡ λέξις παράγεται ἐκ τοῦ ρήματος ν έ μ ε ι ν δηλαδὴ ἀποδίδειν εἰς ἔκαστον τὰ ἐαυτοῦ ὀφειλόμενα. Κατὰ τὸν Ἠσίοδον (Θεογονία, 223) εἶναι θυγάτηρ τῆς Νυκτὸς ἀπονέμουσα εἰς ἔκαστον τὴν εἰς αὐτὸν ἀντιστοιχοῦσα ἀξίαν μερίδος εὐτυχίας ἤ δυστυχίας, συγγενεύουσα συνεπῶς μετὰ τῶν Μοιρῶν διαφέρουσα ὅμως ἀπὸ αὐτὰς εἰς τὸ ὅτι συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ ΔΙΚΑΙΟΥ ἐπικρεμᾶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀμοιβὴν ἤ ποινήν. Εἶναι ἄρα καὶ δικαιοσύνη ἡ Νέμεσις.
  «καὶ Μοίρας καὶ Κῆρας ἐγείνατο νηλεοποίνους,
  Κλωθώ τε καὶ Λάχεσίν τε καὶ Ἄτροπον, αἵ τε βροτοῖσι
  Γεινομένοισι διδοῦσι ἔχειν ἀγαθόν τε καὶ κακόν τε,
  Αἵ τ’ἀνδρῶν τε θεῶν τε παραιβασίας ἐφέππουσιν,
  Οὐδέ ποτε λήγουσι θεαὶ δεινοῖο χόλοιο,
  Πρίν γ’ ἀπὸ τὸ δώωσικακὴν ὄπιν, ὅστις ἀμάρτῃ.
  Τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι
  Νύξ ὀλοήρ»
  (Ἡσιόδου ‘Θεογονία’, 217)
  Ἐπειδὴ δε ἡ Ὕβρις προσωποποιεῖ τὸ παρὰ φύσιν
  ἀκολουθεῖται ὑπὸ τῆς Νεμέσως ὡς τὸ κατὰ φύσιν, δῆλα δή τὴν ἐπαναφορὰν τῶν ἰσορροπιῶν.

   • Κι ἐπεὶ δὴ οἱ Νόμοι τῆς Φύσεως ἔχουν παραβιαστεῖ, κι ἐπεὶ δὴ οἱ Ἕλληνες εἶναι κομμάτι τῆς Φύσεως, νὰ εἶσαι σίγουρος πὼς θέλουμε δὲν θέλουμε, ὅσα ἔχουν παράξει ἔως σήμερα Ὕβρι, θὰ χαροῦμε ἐπὶ τέλους ποὺ θὰ τὰ ξεφορτωθοῦμε.

Leave a Reply