Ἡ ἄκριτος βία τῶν «ἀντιφασιστῶν» καὶ τῶν ἠλιθίων!

Θὰ μποροῦσα νὰ δεκτῶ ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη τὴν ἄγνοια γιὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἑλληνικὴ παιδεία. Θὰ μποροῦσα ἀκόμη καὶ νὰ τοὺς κατανοήσω… Νὰ τοὺς ἀγνοήσω… Ἀλλὰ ὅταν αὐτὸ συμβαίνει μέσα στὸν τόπο ποὺ γέννησε τὴν φιλοσοφία, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὸν Ἀνθρωπισμὸ, ὄχι, δὲν τὸ δέχομαι. Δὲν τὸ ἀγνοῶ! Δὲν τὸ παρακάμπτω!
Θυμώνω, ἐξοργίζομαι… Πονάω!!!! Προσέξτε αὐτὸ τὸ σκίτσο… Θὰ ἤθελα πάρα πολὺ τὴν γνώμη σας καὶ τὶς σκέψεις σας…

Παρατηρήσατε μὲ προσοχὴ τό σκίτσο; 

Βλέπουμε μία τετραγάμμα νὰ διώκεται μὲ ἀπόλυτον  ΒΙΑ!!!!  Μία βία ποὺ στάζει αἷμα, μὲ κρᾶνος καὶ  Ῥόπαλο… Δῆλα δή, μία βία ποὺ ἔχει κρύψει τὸ πρόσωπό της ἀπὸ τὸ Φῶς καὶ τὴν Ἀλήθεια καὶ χρησιμοποιεῖ τεχνητὰ μέσα, ὄχι τὶς φυσικές της δυνάμεις, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβληθῇ!!! 

Ἐγὼ αὐτὸ βλέπω ἀρχικῶς… Καὶ πονάω.. Ἀγανακτῶ…. Γιὰ ὅλα… Μὰ ἰδίως γιὰ τὴν ἀνανδρεία… Καί τί εἶναι ἡ τετραγάμμα; Εἶναι τό κλαπέν μας σύμβολον ἀπό τόν ἀνεγκέφαλο Χίτλερ καί τά τσιράκια του ἤ ἕνα πανάρχαιον σύμβολον πού πασχίζει νά μᾶς μεταφέρῃ κάποιες ξεχασμένες γνώσεις; Τί συμβολίζει ἡ τετραγάμμα; Ἔχουμε σκεφθεῖ; Ἤ μήπως βλέποντάς την θεωροῦμε πώς δέν ἀξίζει τόν κόπο, μία καί τήν ἔχουν καπηλευθεῖ ἄλλοι;Ἴσως φίλοι μου νὰ ἔχετε δίκαιον, ὥς ἕναν βαθμό… Ἴσως πράγματι ἡ ἀμορφωσια, ἡ ἀγραμματοσύνη καὶ ἡ  ἀπαιδεία νὰ εἶναι πολὺ περισσότερο ἐπικίνδυνες… Ἴσως νὰ καταστρατηγοῦν κάθε λογική, κάθε μόρφωσιν… Ἴσως μάθαμε νὰ σιωποῦμε ἐμπρὸς στὴν βία… Ἀλλά ἔως πότε; Ἔως πότε θά ἐπιτρέπουμε νά μᾶς βιάζουν; Νά μᾶς καταστρέφουν τήν Νόησιν; Νά μᾶς χειραγωγοῦν; Νά μᾶς ἀπειλοῦν; Νά μᾶς κάνουν νά πιστεύουμε πώς πρέπει νά ἰσχύσῃ ὁ νόμος τῆς καφρίλας; Ἔως πότε θά σκύβουμε τό κεφάλι σιωπῶντας, διότι οἱ πολλοί ἔχουν ἄλλην ἄποψιν; Καί πότε ἐπί τέλους θά σηκώσουμε ἀνάστημα γιά νά τούς στείλουμε στόν ἀγύριστο; 


Δὲν εἶναι μόνον ἡ βία ὅμως ποὺ ἀπεικονίζει αὐτὸ τὸ σκίτσο. Εἶναι κι ἄλλα πολλά.. Ἡ παραπληροφορία, ποὺ πρὸ ἀνέφερα, ἀναπαράγεται. Φίλη πρὸ χθὲς ἀναδημοσίευσε στὴν σελίδα της τὸ παραπάνω καὶ τῆς σχολίασα ὥς ἐξῇς:

Τὸ σύμβολον αὐτὸ εἶναι ἡ τετραγάμμα. Ἀρνοῦμαι στὸν ὁποοιιονδήποτε τὴν χρήσιν του, γιὰ λόγους ἀσχέτους μὲ τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφία!!! Ἐπίσης, ἐὰν αὐτό, κατὰ τὰ σύγχρονα δεδομένα ἐκφράζῃ φασισμό, τότε τί ἀκριβῶς ἐκφράζει αὐτό τό κάτι πού θέλει σώνει καί καλά νά τό ἐξαφανίσῃ; Ἄλλον φασισμό; Ἰσχυρότερον;
Ἄει στὸν διάολο ἀμόρφωτοι καὶ ἀγράμματοι καὶ ἀνθέλληνες…
Πρῶτα νὰ μάθετε τὸ τὶ σημαίνει δημοκρατία καὶ μετὰ νὰ μᾶς τὸ παίζετε δημοκρᾶτες…
Προσέξτε τὴν βία ποὺ ἀπεικονίζει τὸ παραπάνω σκίτσο! Μέσα στὴν ἀγάπη καὶ στὴν ἀρμονία ἕνα πρᾶγμα…
Ἄει στὰ τσακίδια σας ἀνθέλληνες… Ἔ ἀνθέλληνες…
Ἐννοεῖται πὼς ἔσβησε καὶ τὴν ἀνάρτησιν καὶ τὸ σχόλιο… Γιατί; Ἀν τὶ νὰ ἀναπαραγάγῃ τὴν πληροφορία ὀρθῶς, τὸ διέκοψε. Ἀν τὶ νὰ στραφῇ καὶ ἡ ἴδια πρὸς τὴν γνώσιν καὶ νὰ προβληματιστῇ, τὸ ἀπέρριψε  καὶ τὸ ξέχασε.. Γιατί; Τόση πιά ἡ καφρίλα τῆς κοινωνίας μας; Τόση ἡ ἀδυναμία μας νά κάνουμε ἕνα βῆμα παρακάτω; Καί μετά φταίει ἡ Φυσική Ἐπιλογή πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν ἀφανισμό; Νά χαρῶ ἤ νά κλάψω; Καί γιά ποιόν;
 
Υ.Γ.1. Ὅσο γιὰ κάποιους μπρατσαρᾶδες, καλὰ κάνουν ποὺ χρησιμοποιοῦν Ἑλληνικὰ σύμβολα, ἀλλὰ καλλίτερα θὰ κάνουν ἐὰν πάψουν καὶ τὶς χιτλερικὲς συμπεριφορές. Ἤ τὸ Ἕνα ἤ τὸ ἄλλο. Ἄς διαλέξουν! 

 
Υ.Γ.2. Τελικῶς μήπως ἀπλῶς διώκεται ἡ Ἑλλάς; 
Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply