Ζήτω τὸ Εὐρώ! Ζήτω τὸ Ἔθνος τῆς Εὐρώπης!

Ζήτω τὸ Εὐρώ! Ζήτω τὸ Ἔθνος τῆς Εὐρώπης! Ζήτωωωωωωω!!!
Ἀφῆστε ποὺ τώρα πιὰ ἐθνικό μας νόμισμα εἶναι τὸ εὐρώ!!! 
Διὰ στόματος Ἀλέξη παρακαλῶ…
Ἀλήθεια, πόσα πιά τοῦ ἔταξαν γιά νά ἀναπαραγάγῃ αὐτά πού ὁ Ἀντωνάκης, ὁ Βαγγέλαρος, τό GAPατο, ἡ τρόικα, οἱ τραπεζίτες καί ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παλαιᾶς (καὶ νέας) τάξεως ὑποστηρίζουν;
Εἶναι πολλά τά λεφτά; Εἶναι ὑπέρμετρη ἡ ματαιοδοξία; Μήπως ἀπό τότε πού μπήκαμε στό εὐρώ εἴδαμε προκοπή;

Γιατί κάτι δέν ἔχω καταλάβῃ καλά; Καί τί εἶναι αὐτό;

Ζήτω το Ευρώ !!
Ζήτω το Έθνος της Ευρώπης…
Με τους πολιτικούς μας θα ξεχάσουμε και τα Ελληνικά  που μάθαμε.

Το Ευρώ είιναι το νόμισμα της Ελλάδος, ΟΧΙ το Εθνικό μας νόμισμα ΑΧΡΗΣΤΕ ! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΕΥΡΩ ΗΛΙΘΙΕ !

Κύρος Μανούσκας

 Πάντως γιὰ νὰ ἡσυχάσουμε… 
Κατὰ πῶς δείχνουν τὰ γεγονότα καὶ οἱ «διαπιστώσεις» τους, τώρα ποὺ μᾶς χρεοκόπησαν θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν νὰ ἐπιστρέψουμε στὸ ἐθνικό μας νόμισμα, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξουν πὼς αὐτὸ …εὐθύνεται γιὰ κάθε μας δυστυχία… Ἴσα γιὰ νὰ μᾶς ποῦν μετά: «Δραχμή δέν θέλατε; Ψοφῆστε τώρα!!!»
Πολλὰ «λάθη» διαπιστώνουν τώρα τελευταῖα καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει…
Καὶ εἴθισται, στὴν χώρα τοῦ Καφριστᾶν, τὰ λάθη νὰ τὰ πληρώνουμε ἐμεῖς… Αὐτοὶ μόνον γιὰ τὶς διαπιστώσεις εἶναι ἱκανοί.

Φιλονόη. 

φωτογραφία

(Visited 48 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ζήτω τὸ Εὐρώ! Ζήτω τὸ Ἔθνος τῆς Εὐρώπης!

  1. Αὐτὰ τὰ πράγματα Φιλονόη, ὄχι μόνον δὲν ἔχουν νόημα ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ τὰ ἀναπαραγάγῃς ἁπλῶς κομίζεις ὕδωρ εἰς τὸν μῦλον τῆς διεθνοῦς τοκογλυφίας. Δηλαδὴ δὲν ἐγνώριζες ἐξ ἀρχῆς τὶ ἐστὶ Ἀλέξης; Ὁ νεοφιλελεύθερος τοῦ κερατᾶ ὑ ὑποκρινόμενος τὸν ἀριστε]ρόν; Κάτω ἀπὸ τὴν προβιὰν τοῦ προβάτου δὲν ἔβλεπες τὸν λῦκον; Τέλος πάντων τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὁ ὑπάλληλος Ἀλέξης ἀλλὰ ἐμεῖς. Καὶ τοῦτο διότι ἐνῶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι εἰς τὸν πολιτικὸν καὶ ἐπιστημονικὸν χῶρον μὲ ξεκάθαρες θέσες καὶ σαφεῖς προτάσεις σχετικῶς μὲ τὸ Εὐρώ,ἐμεῖς, κατ’ ἐντολὴ πάντοτε τῶν Τοκογλύφων διὰ στόματος State Department, τοὺς ἀγνοοῦμε δίκην μιασμάτων. Αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τὰς θέσεις καὶ τὰς προτάσεις δύνασαι καὶ θέλεις νὰ άναπαραγάγης Φιλονόη; Τότε πρᾶξε το. Αὐτὸ τσούζει ἀντὶ νὰ εὐλογεῖ ὅπως τὰ ἀνωτέρω. Κάποτε πρέπει νὰ μάθουμε νὰ τοποθετοῦμε τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος ὑπεράνω συναισθηματισμῶν, παρορμήσεων, καὶ ἐλλειποῦς ἐνημερώσεως.

Leave a Reply