Πρὸ 117 ἐτῶν γεννήθηκαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια.

Πρὸ 117 ἐτῶν γεννήθηκαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια.Σὰν σήμερα, λογικά, πρὸ 117 ἐτῶν, ξεκίνησε ὁ ἐπίσημος περίγελως τοῦ Ἑλληνικοῦ πνεύματος.
Γνωρίζουμε ὅλοι πὼς ἐν τελῶς ῥατσιστικῶς, ἀλλὰ γιὰ μὴ ῥατσιστικοὺς λόγους, οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ἀφοροῦσαν μόνον σὲ Ἕλληνες. Ἄν καὶ κάποιοι Λατίνοι ἔλαβαν μέρος σὲ αὐτούς, αὐτὸ συνέβῃ κατὰ τὴν περίοδο τῆς ἀπολύτου παρακμῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι τὸν γνωρίζουμε.

Αὐτό σημαίνει πώς οἱ παπποῦδες μας τελικῶς ἦταν ῥατσιστές;
Ὄχι… Διότι ἐὰν ἦταν ῥατσιστὲς δὲν θὰ εἶχαν μετοίκους στὶς πόλεις τους. Θὰ τοὺς ἔσφαζαν. Ἤ θὰ τοὺς ἔδιωχναν. Αὐτοὶ ὅμως συμβίωναν θαυμάσια, δίχως προβλήματα.
Ὄχι, διότι ὅταν ἔκαναν τὶς περιπλανήσεις τους, μόνον θὰ σκότωναν, ἤ θὰ συμπεριφέρονταν τόσο ἄσχημα, ποὺ μόνον μνῆμες φρίκης θὰ ἄφηναν πίσω τους. Ἀντιθέτως, δὲν ὑπάρχει λαὸς στὸν πλανήτη, ποὺ νὰ ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ Ἕλληνες, καθ’  ὅλην τὴν διάρκεια τῆς προσφάτου ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ κάτι καλὸ νὰ πῇ γιὰ αὐτούς. Ἄλλως τε, ἐφ΄ ὅσον ἕνας ῥατσιστὴς θεωρεῖ πὼς μόνον ἡ δική του φυλὴ ἀξίζει νὰ ὑπάρχῃ, συμπεριφέρεται ἀναλόγως. Ὄχι ὅπως οἱ Ἕλληνες. (Βλέπετε καὶ τὸν Χίτλερ ὡς πρόσφατο παράδειγμα.)
Ὄχι, διότι ὁ ῥατσισμὸς εἶναι σύγχρονη ἐπινόησις ἠλιθίων, πρὸ κειμένου νὰ φιμώσουν τοὺς μὴ ἠλιθίους. Ἕνα πλαστὸ δημιούργημα, ποὺ οὐδέποτε ἀφοροῦσε στοὺς Ἕλληνες, σκεπτομένους καὶ μή. Ἀλλὰ ὅπως ἡ  ἐξέλιξις τῶν γεγονότων μᾶς ἄφησε ἐδῶ ὡς κληροδότημα ἀρκετοὺς ἠλιθίους ἀνθέλληνες, ἔτσι μᾶς ἄφησε ὡς κληροδότημα κι ἀρκετοὺς ἠλιθίους, δηλωμένους ὡς Ἕλληνες, ἀλλὰ κατ’  οὐσίαν τῆς ἰδίας πάστας μὲ τοὺς προηγουμένους. Ἀνθέλληνες.

Καί τελικῶς γιατί οἱ παπποῦδες μας δέν ἐπέτρεπαν στούς βαρβάρους, στούς ἀλλοφύλους καί γενικότερα στούς ξένους νά λαμβάνουν μέρος στούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνες, ἀλλά καί σέ κάθε εἴδους ἀγῶνες τους;
Ἁπλούστατα…
Διότι δὲν εἶχαν τὴν κατάλληλον παιδεία.
Γιὰ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ λάβῃ μέρος στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες ὄφειλε νὰ ἔχῃ συγκεκριμένη διαπαιδαγώσησι, κοσμοθέασι καὶ ἀντίληψιν περὶ Φύσεως. Κάτι ποὺ δὲν εἶχαν φυσικὰ οἱ ὅποιοι ἄλλοι.
Εἶναι σὰν τοὺς (νά τούς ποῦμε μήπως ῥατσιστές κι αὐτούς;) ἀθλητὲς τοῦ καράτε ποὺ χρειάζεται νὰ ἐκπαιδευθοῦν πολλὰ χρόνια, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀπαραίτητο αὐτοσυγκέντρωσι.
Μπορῶ ἐγώ, πού δέν γνωρίζω ἀπό τό ἄθλημά τους, νά μπῶ στόν ἀγωνιστικό τους χῶρο καί νά τούς ἀντιμετωπίσω; Μὰ δὲν θὰ καταδεχθοῦν. Ἀφ΄ ἑνὸς διότι θὰ μοῦ λείπῃ ἡ βασικὴ ἐκπαίδευσις κι ἀφ΄ ἑτέρου διότι θὰ μοῦ λείπῃ τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδον.

Σὰν σήμερα λοιπὸν ξεκίνησαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια. Οὐδέποτε ὑπῆρξε ἀναβίωσις τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἰδεωδῶν, διότι οὐδέποτε ὑπῆρξε ἀντίστοιχος πολιτεία, παιδεία, ὑποδομές.
Κοινῶς;
Αὐτὸ ποὺ ξεκίνησε πρὸ 117 ἐτῶν ἦταν ἡ ἀπόλυτος διαπόμπευσις τῶν πραγματικῶν Ἀγώνων

Κι ἐμεῖς; 
Τί κάνουμε ἐμεῖς;
Ἐμεῖς ὀφείλουμενὰ τοὺς ἀνακαλύψουμε ἐκ νέου καὶ νὰ τοὺς ἀναβιώσουμε οὐσιασιτκῶς.
Γιὰ τὴν ὥρα «παίζουν μπάλα» στὸ γήπεδον τοῦ πλανήτου κάθε μορφῆς ἠλίθιοι.
Ἄς τοὺς τὸ ἐπιτρέψουμε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς γιὰ λίγο ἀκόμη θὰ ὑπάρχουν…

Φιλονόη.

Σημείωσις: Ἡ ἔναρξις τῶν Ὀλυμπιακῶν παιχνιδιῶν ἔγινε τὴν 25η Μαρτίου 1896, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο.

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
One thought on “Πρὸ 117 ἐτῶν γεννήθηκαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρὸ 117 ἐτῶν γεννήθηκαν τὰ ὀλυμπιακὰ παιχνίδια. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply