Ποιός θεός εἶναι;

Ἐρώτημα:
Μαντέψετε γιὰ ποιὸ πρόσωπο μιλάω:

Ἐγεννήθη ἀπὸ παρθένα, μὲ ἄμωμο σύλληψι, κατόπιν ἐπενεργείας ἑνὸς ἁγίου πνεύματος, ἐκπληρώνοντας ἔτσι μίαν ἀρχαία προφητεία.
Ὅταν ἐγεννήθη ὁ τύραννος, ποὺ κυβερνοῦσε ἐκείνη τὴν ἐποχή, ἠθέλησε νὰ τὸν σκοτώσῃ. Οἱ γονεῖς του ὑπεχρεώθησαν νὰ φύγουν γιὰ νὰ κρυφθοῦν. Ὅλα τὰ ἀρσενικὰ παιδιὰ ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν ἐσφαγιάσθησαν ἀπὸ τὸν κυβερνήτη, στὴν προσπάθειά του νὰ σκοτώσῃ τὸ παιδί. Ἄγγελοι καὶ βοσκοὶ παρευρέθησαν στὴν γέννησή του, καὶ τοῦ ἐδόθησαν δῶρα ἀπὸ χρυσό, σμύρνα καὶ λιβάνι. Ἐλατρεύθη ὥς σωτὴρ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἔζησε μία ἠθικὴ καὶ ταπεινὴ ζωή.Ἔκανε θαύματα, θεραπεύοντας ἀῤῥώστους, δίδοντας τὸ φῶς σὲ τυφλούς, ἐξορκίζοντας δαιμόνια καὶ ἀνασταίνοντας νεκρούς.
Ἐθανατώθη στὸν σταυρό, ἀνάμεσα σὲ δύο ληστές.
Κατῆλθε στὸν κάτω κόσμο καὶ ἀνεστήθη ἐκ νέου, γιὰ νὰ ἀναληφθῇ στοὺς οὐρανούς.

Μιλῶ γιά τόν Ἰησοῦ; Ὄχι!

Μιλῶ γιὰ τὸν Βιρίσνα, θεὸ σωτήρα τὴς Ἀνατολῆς, ποὺ ἔζησε 1200 χρόνια πρὶν τὸν Ἰησοῦ.
Ἅμα πιστεύω σέ αὐτόν ἁμαρτάνω; Ὄνομα μόνον ἀλλάζω.

περιοδικὸ ἀναζήτησις

Leave a Reply