Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!

Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!1Κομήτης, λέει, μᾶς τὴν φέρνει…
Κομήτης ποὺ παλάβωσε…
Αὐτὸς ὁ κομήτης, λέει, ἐμφανίζεται κάθε 333 χρόνια καὶ μαζύ του κουβαλᾶ τὴν πανώλη, ἤ πανούκλα, τὴν ὁποίαν καὶ μᾶς ἀφήνει ἀν τὶ τῶν διαπιστευτηρίων του.

Ἐσεῖς τό γνωρίζατε; Ἐγὼ προσωπικῶς δὲν τὸ γνώριζα. Τὸ ἔμαθα τώρα μόλις, μὲ τὴν βοήθεια κάποιων φίλων, ποὺ μοῦ ἔστειλαν μερικὲς πολὺ «ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες» ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἐμφάνισι τῆς πανούκλας στὸν πλανήτη Γῆ καὶ τοὺς …κομῆτες ποὺ τὶς κουβαλοῦν!!!
Συμφώνως ὅμως μὲ τὰ γραφόμενα τῆς ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ἀπὸ τὸ 1346 (ἔως τὸ 1349) ἡ πανούκλα ξεκίνησε νὰ θερίζῃ τὴν Εὐρώπη.
Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε:
2013-1346=667!!! Ὅπου 667=333,5Χ2. Σωστά;
Ἀριθμητικῶς στέκει.
Πᾶμε ὅμως νὰ δοῦμε καὶ τὴν ἐπομένη ἐπιδημία πανώλης, ἤ πανούκλας, ποὺ ἔκανε νέες ἐπιθέσεις καὶ τελικῶς ἐκκαθαρίσεις πληθυσμῶν. Θεωρητικῶς θὰ ἔπρεπε τὸ ἔτος 1679 (1680)  νὰ ἔχουμε ἐπίσης μία νέα ἔξαρσι τῆς πανώλης-πανούκλας. Ἔχουμε;
Πάλι ἀπὸ τὴν ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ ἀντιγράφω:Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!2

«…Μετά τον 14ο αιώνα, η νόσος έγινε ενδημική και για 300 χρόνια υπήρχαν επιδημικές εξάρσεις. Στα τέλη του 19ου αιώνα, σημειώθηκε πανδημία…»

Τί σημαίνει αὐτό τό ἐνδημική;
Νὰ τὸ ἐξηγήσουμε. Ἔμεινε στὴν Εὐρώπη, ἐγκλωβίστηκε, κατὰ κάποιον τρόπο, χανόταν ἐδῶ ἀλλὰ πάντα ὑπέβοσκε. Ἀποτέλεσμα βέβαια αὐτοῦ ἦταν ἀνᾲ περίπου μίαν δεκαετία νὰ ἐπανέρχεται, εἶτε σὲ μεγάλες περιοχὲς εἶτε καὶ σὲ μικρότερες. Πάντως παραπονεμένος δὲν ἔμεινε κάποιος. Σὲ ὅλους ἄφησε τὰ σημάδια της.

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε: Μερικὲς ἀπὸ τὶς χρονολογίες ποὺ ἐμφανίστηκε ἡ πανώλη στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ κυρίως στὴ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καὶ φυσικὰ μᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι: 1084, 1172, 1330, 1347-48, 1352,1368, 1372, 1374, 1375, 1388, 1409, 1410, 1422,  1423, 1431, 1498, 1522-23, 1534, 1554-7, 1611, 1613, 1627-28, 1645-1646, 1656, 1661, 1667, 1673, 1678, 1687, 1688, 1690, 1695, 1698, 1716, 1718, 1719, 1728, 1736, 1741, 1754-56, 1759-60, 1765, 1769, 1772, 1781-84, 1788-89, 1791-3, 1802-3, 1813-14, 1815-16, 1817, 1819, 1822, 1823, 1824, 1827-29, 1837, 1912…
(Οἱ πληροφορίες ἀπὸ τὴν ἐγκυκλοπαίδεια ΠΥΡΣΟΣ, Παύλου Δρανδάκη, λῆμμα πανώλη, τόμος ΙΘ, σελίδες 557-558)

Δῆλα δὴ ὁ Δρανδάκης οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μᾶς ἐξηγεῖ πὼς ἡ ἐνδημικὴ κατάστασις τῆς πανώλης στὴν Εὐρώπη ἦταν σταθερή. Τὴν μία ἔπασχαν τὰ Χανιά (1330) , τὴ ἄλλην ἡ Χίος (1172), τὴν παρ΄ ἄλλη ἡ Κέρκυρα (1645-1646), τὴν παρὰ παρ’ ἄλλην ἡ Κωνσταντινούπολις (542), τὴν παρὰ παρὰ παρ΄ ἄλλην ἡ Μόσχα (1347), τὴν παρὰ παρὰ παρὰ παρ΄ ἄλλην ἡ Φερράρα (1551), τὴν παρὰ παρὰ παρὰ παρὰ παρ’ ἄλλην… ὁπουδήποτε. Ἐνδημικὴ σημαίνει ἐνδημική.
Ἡ πύλη εἰσόδου τῆς πανώλης ἦταν ἡ Ἀσία. Οἱ ἀρουραῖοι, οἱ ψεῖρες, οἱ ψύλλοι,  τὰ κουνούπια βασικοὶ φορεῖς, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπουσία ἐπαρκείας στὰ μέσα ὑγιεινῆς, ἦταν ἀρκετὰ σοβαροὶ λόγοι γιὰ νὰ ἐξαπλωθῇ ὁπουδήποτε.
Ἐπεκτάθηκε ταχύτατα, διετηρήθῃ γιὰ αἰῶνες, ὑπέβοσκε καὶ ἐπανερχόταν. Κι ἐκεῖ ποὺ ἔβλεπες πὼς ἔφυγε, ΤΣΟΥΠ, ἐπανεμφανιζόταν.
Ἰδίως στὴν Ἑλλάδα ἤλθε ἀμέτρητες φορές. Γιὰ τὴν Κωνσταντινούπιλι δέ, οἰ ἐρευνητὲς ἰσχυρίζονται πὼς ἐπανερχόταν κάθε 11,1 χρόνια.
Συνεπῶς δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ κάθε 11,1 χρόνια βόλτες ἐπάνω ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι ἕνας μετεωρίτης, γιὰ νὰ δολοφονῇ κάποιες χιλιάδες κατοίκων της. 

Ἄς καταπιαστοῦμε ὅμως μὲ τὸ 333. (Χμμμ… Εἴπαμε… Τὸ μισὸ τοῦ 666… Νά θυμηθῶ πάλι τίς συνομωσιολογίες ἤ θά γίνω κακούλα;)
Τὸ 541, ἐπὶ Ἰουνστινιανοῦ, στὴν θέσι Πηλούσιον τῆς Αἰγύπτου, ἔχουμε τὸ πρῶτον, ἐπίσημο, κροῦσμα πανώλης, τὸ ὀποῖον ἦταν καὶ πάρα πολὺ σοβαρό. Οἱ νεκροὶ ἀπὸ 5000 ἔως 15000 ἡμερησίως.
Ἡ ἀσθένεια ἐξαπλώθηκε ταχύτατα σὲ ὅλα τὰ γνωστὰ τότε μέρη τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
(Περισσότερα στοιχεῖα μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν διατριβὴ τοῦ κυρίου Τσάμη Κωνσταντίνου-Βασιλείου μὲ τίτλο: «Ἱστορικὴ καὶ ἐπιδημιολογικὴ προσέγγισις τῆς πανώλους κατὰ τοὺς βυζαντινούς χρόνους (330-1453 μ.Χ.)», σελ. 89, ποὺ τὴν διαβάζετε ἐδῶ.)

Ἄς ἐπανέλθουμε ὅμως στὸ ταινιάκι μας.
Βάσει τῶν ἀσυναρτησιῶν ποὺ διαβάζουμε κι ἀκοῦμε στὸ παραπάνω ταινιάκι, θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε περάσῃ ἀπὸ ἐκεῖ κάποιος μετεωρίτης. Εἶτε ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο εἶτε τέλος πάντων ἀπὸ ἐκεῖ κοντά.
Ὅμως, αὐτὸς ὁ μετεωρίτης, ποὺ ἐνσπείρει πανώλη, περνᾶ κάθε 333 χρονάκια.
Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν τὶς προσθέσεις:

541+333=874, 874+333=1207, 1207+333=1540, 1540+333=1873, 1873+333=2206… ὤπα κουμπάρε… ξεφύγαμε!!!
Ἀνόητον!!! Σκέτο.
Στὶς παραπάνω χρονολογίες δὲν ἐμπεριέχονται οἱ ἄλλες. Δῆλα δή, γιὰ παράδειγμα τὸ 1346(-7) καὶ τὸ 1680.
Ἄρα ἔχουμε νὰ κάνουμε σκέτο μὲ ἀνοησίες.

Ἐὰν ὅμως ἐπιστρέψουμε πίσω, πρὸ τοῦ 1346 (-7) κι ἀρχίσουμε νὰ ἀφαιροῦμε τὰ 333 χρονάκια, τότε πάλι δὲν βγαίνουν τὰ …κουκιά.
1346-333=1013, 1013-333=680, 680-333=347, 347-333=14, 14-333=-319, -319-333=-652…
Καὶ πάει λέγοντας.
Ὁ μόνος ὅμως γνωστὸς λοιμός, ποὺ γιὰ αὐτὸν ἔχουμε καλὲς καταγραφές, ἐκείνων τῶν ἐποχῶν, εἶναι αὐτὸς ποὺ συνέβῃ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολέμου κι ὁ ὁποῖος ὅμως θέρισε τοὺς Ἀθηναίους κυρίως. Πότε ξεκίνησε αὐτό; Τὸ 430 παχ. Βλέπετε νά πέρασε κάποιος μετεωρίτης ἀπό τήν Ἀθήνα τότε, σάν αὐτόν πού ὑποτίθεται περιμένουμε, κι ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται κάθε 333 χρονάκια;

Ἀνάποδα τώρα.
Ἀπὸ τὸ 430 ἔως σήμερα ἔχουν κυλήσῃ 2443 χρονάκια. Δῆλα δή, ἐὰν πράγματι ἴσχυαν αὐτὲς οἱ ἀνοησίες, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουμε δῇ τὴν πανώλη τὸ
1901. Πανῶλες ὅμως ἔως καὶ τοὺς βαλκανικοὺς δὲν πάψαμε νὰ ἔχουμε. Συνεπῶς ἴσως νὰ τὴν εἴχαμε, ἴσως κι ὄχι. Πάντως ἐξάρσεις καὶ ἰδιαίτερες περιπέτειες δὲν σημειώνονται.
Ὅμως… Βάσει πάντα τῶν παραπάνω, ἡ ἐπομένη ἐπίθεσις πανώλης, μὲ βάσει το 430 παχ, ἀπὸ κάποιον μετεωρίτη, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐμφανισθῇ τὸ ἔτος 2234. Κάπως …μακρινὸ γιὰ ἐμᾶς…

Ἔχουμε λοιπόν νά κάνουμε μόνον μέ καθαρές ἀνοησίες;
Διόλου ἀνοησίες.
Οἱ μετεωρίτες δὲν φέρνουν πανῶλες. Κι ἐὰν ἀκόμη ὅμως ὑποθέσουμε πὼς τὶς φέρνουν, αὐτὲς θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πολὺ γενικότερες, κι ὄχι ἀπολύτως τοπικές. Δὲν μπορεῖ, γιὰ παράδειγμα, νὰ γνωρίζουμε πὼς ξεκίνησε, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ, ἡ πανώλη, ἀπὸ τὸ Πηλούσιον τῆς Αἰγύπτου… Ἤ ὅλη ἠ Αἴγυπτος ἤ τίποτα. (Καὶ φυσικὰ μαζὺ μὲ τὴν Αἴγυπτο, ταὐτοχρόνως, κι ὅλη ἡ Μεσόγειος. Οἱ Μετεωρίτες δὲν ἀφήνουν …κουτσουλιές!!!)
Αὐτὴ ὅμως ἐγκατεστάθῃ καὶ χρειάστηκε περισσότερο ἀπὸ ἔτος γιὰ νὰ ἐξαπλωθῇ ἔως δίπλα της, στὴν Παλαιστίνη… Κι ἀκόμη περισσότερο χρόνο γιὰ νὰ ἀρχίσῃ τὸ ταξείδι της πρὸς τὰ βόρεια.

Μά ἐάν δέν φέρνῃ ὁ μετεωρίτης πανώλη, τότε πῶς κάθονται κάποιοι, στά καλά τῶν καθουμένων, καί καταπιάνονται μέ τίς «συμπτώσεις» καί τά 333 χρονάκια, πού ἐάν τά πολλαπλασιάσῃς ἐπί δύο θά μᾶς δώσουν 666;
Θέλετε ἀπάντησι;
Ἁπλούστατον!!!
Ἑτοιμάζονται νὰ σκορπίσουν ἀνάμεσά μας βακτήρια, βακίλλους, ἰούς, στελέχη πανώλης, δηλητήρια, ῥετροϊοὺς κι ὅ,τι ἄλλο ἔχουν παρασκευάσῃ μὲ πολὺ …«ἀγάπη», ἀπὸ αὐτοὺς, γιὰ ἐμᾶς. Ναί, φθάνουμε στὴν στιγμὴ ποὺ θὰ γυρίσῃ ὁ πρῶτος διακόπτης καὶ φυσικὰ θὰ ἀφορᾷ στὸν ἀποπληθυσμό μας. Ναί, ἐπὶ τέλους κάποιοι τὸ ἀπεφάσισαν…
Μά πῶς θά δικαιολογήσουν τά ἐγκλήματά τους; Πῶς θά μπορέσουν νά «ἀθωώσουν ἑαυτούς» στά μάτια μας, γιά νά ἀποφύγουν φυσικά τήν δική μας, ὀργισμένη ὁπωσδήποτε, ἀντεκδίκησι;
Εὔκολο…  «Ἀνακαλύπτουν» ἕναν  «ἐπικίνδυνο μετεωρίτη ποὺ σκορπᾶ πανῶλες, χολέρες, λέπρες, φυματιώσεις….»
Κι ἄν τὲ μετὰ νὰ κατηγορήσῃς τὸν κομήτη ἤ τὸν μετεωρίτη ἤ τὸν θεό σου…
Αὐτοὶ πάντως ἔχουν ἤδη νίψῃ τὰ χείρας των!

http://www.solarsystemscope.com/ison/

Φιλονόη

φωτογραφία ἀπὸ τὴν ἐδὼ καὶ ἀπὸ ἐδῶ

(Visited 526 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ πανούκλα ἔρχεται!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὑπεύθυνοι γιὰ τὶς πανοῦκλες οἱ κομῆτες καὶ γιὰ τὶς λοιπὲς ἀσθένειες ὁ θόρυβος τῶν ἀεροπλάνων!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τρίτη προειδοποίησις γιὰ τὸν ἐρχομὸ τῆς πανώλης!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply