Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀλλαγὴ ἀπαιτεῖται ἀλλαγὴ σκέψεως καὶ στάσεως ζωῆς.

Ἡ ἀλλαγὴ γιὰ νὰ συμβῇ, σὲ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς μας, προαπαιτεῖται ἡ ἀπόφασις.
Ἡ ἀπόφασις πάλι, γιὰ νὰ ληφθῇ, προαπαιτεῖ ἀναθεώρησιν πολλῶν θέσεων.
Ἡ ἀναθεώρησις τῶν θέσεων προαπαιτεῖ ἀναγνώρισιν τῆς ἀνάγκης.
Ἡ ἀναγνώρισις τῆς ἀνάγκης προαπαιτεῖ ἀναζήτησιν τῆς λύσεων ἐμπρὸς ἀπὸ ἀδιέξοδα.
Ἡ ἀναζήτησις τῶν λύσεων, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλουν τὰ ἀδιέξοδα, εἶναι μία κατάστασις ποὺ ἤ θὰ ἀντιμετωπίσουμε ἤ θὰ τῆς ἐπιτρέψουμε νὰ μᾶς καταβάλῃ.
Ἐμεῖς ἐπιλέγουμε…
Ἤ τὴν ἀλλαγὴ ἐκ τῶν ἔσῳ ἤ τὴν προσωρινότητα, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ξανὰ στὴν ἀφετηρία.

Πολλοὶ ἄνθρωποι ξεκινοῦν διατροφὴ γιὰ νὰ ἀπελευθερώσουν βάρος καὶ ὅταν ἐπιτύχουν τὸ στόχο τους ξαναγυρνοῦν στὴν προτέρα διατροφή τους καὶ στὶς κακές τους συνήθειες.
Ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς καλῆς συνηθείας διαρκοῦν ὅσο καὶ ἡ συνήθεια.
Αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ πράγματα στὴ ζωή μας.
 Ἂν θέλουμε νὰ κάνουμε μόνιμες ἀλλαγὲς εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀλλάξουμε στάση…

Γιῶτα Σούσουλα

Οἱ μόνιμες ἀλλαγὲς εἶναι ἡ ἀνάγκη καὶ συμβαίνουν μόνον ὅταν ἡ ἀπόφασις ἀφορᾷ στὸ Ὅλον καὶ στὰ Πάντα.

Φιλονόη

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply