Κι ἐκήρυξαν τὴν Κρήτη ἀνεξάρτητο.


 Αὐτὸ ἦταν πάντα ἡ μεγάλη μας δυστυχία.

Τὸ νὰ μὴν ἐπιτρέπουμε στὶς ἴδιιες δυνάμεις νὰ ἀντιμετωπίζουν τοὺς ὅποιους κινδύνους ὀφείλετο στὸ ὅ,τι πάντα κάποιος ἄλλος, μὲ ἄλλην ἄποψι, μὲ ἄλλην ὀπτική, μὲ ἄλλες φιλοδοξίες ἄφηνε στὴν ἄκρη τὴν Ἀνάγκη γιὰ τὸ καλὸ τῆς Πατρῖδος καὶ κατεπιάνετο μὲ τὸ πῶς θὰ ἀναδείξῃ τὸ δικό του τομάρι ὑψηλότερα τῶν ἄλλων.
Ἀποτέλεσμα;
Μπῆκαν ἐχθροί, ξαναμπῆκαν, ξαναμπῆκαν… Κι ὅλοι αὐτοὶ διότι συνήντησαν ἀνοικτὲς Κερκόπορτες…
Ἐμεῖς τὶς ἀνοίξαμε… Δὲν μᾶς τὶς ἄνοιξαν…

 Καὶ  μετὰ μᾶς αἱμάτωναν… Καὶ ξανά… Καὶ ξανά…
Καὶ τελικῶς παλεύαμε νὰ εὕρουμε τρόπο νὰ ἐπιβιώσουμε δίχως νὰ κυττᾶμε τὸ ἐὰν θὰ παραμένουμε παραλλήλως σκλάβοι…
Τό «Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» ἄργησε νὰ μᾶς (ξανά)- εὕρῃ…

Φιλονόη.

Και κήρυξαν τη Κρήτη ως ανεξάρτητη δημοκρατία. 9-5- 1364

9-5-1364: Οι Βενετοί καταστέλλουν την Επανάσταση 

του Αγίου Τίτου στην Κρήτη.

 Αιτία της επανάστασης εκείνης ήταν ένα πλήθος 

από δυσαρέσκειες 

πρώτα των Ευγενών Ενετών αποίκων της Κρήτης 

κατά της μητροπολιτικής κυβέρνησης οι οποίοι 

δεν αναγνωρίζονταν ισότιμοι 

με εκείνων της Βενετίας αποκλειομένων έτσι

 επί των ανωτάτων αξιωμάτων όπως π.χ. του Δούκα, 

των δουκικών συμβούλων, καστελάνων κ.λπ., 

αλλά και κυρίως από αυθαιρεσίες των εκάστοτε 

αρμοστών, που εκδηλώθηκε ιδιαίτερα με αφορμή

 μια νεώτερη φορολογία 3.000 υπέρπυρων

 για τον καθαρισμό και την εκβάθυνση του λιμένα 

του Χάνδακα, που για κείνη την εποχή κρίθηκε 

πολύ υψηλή αλλά και ύποπτη προκειμένου 

να χρησιμοποιηθεί στον ενετοτουρκικό πόλεμο.

Έτσι οι έποικοι Ενετοί υπό την ηγεσία 

του Οίκου των Γραδενίγων, 

βοηθούμενοι κυρίως, από τον φιλόδοξο 

Κρητικό Ιωάννη Καλλέργη, 

ισχυρό προύχοντα της Κρήτης, που συγκρότησε

 ένοπλες ομάδες Κρητών, στις 8 Αυγούστου του 1363 

στην εκκλησία του Αγίου Τίτου πήραν την απόφαση 

ν΄ αντισταθούν και την επομένη 9 Αυγούστου 

κατέλαβαν το Δουκικό μέγαρο, συνέλαβαν,

 καθαίρεσαν και φυλάκισαν τον αρμοστή 

Λεονάρδο Δάνδολο με τους δύο συμβούλους του, 

κατέλαβαν όλα τα φρούρια, 

και κήρυξαν την Κρήτη 

ως ανεξάρτητη δημοκρατία.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply