Ὀρθογραφία Τριτοκλίτων Συμφωνολήκτων Οὐσιαστικῶν.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

ΦιλονόηὈρθογραφία. 1

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

1. Ἐνρινόληκτα εἰς -ων> ωνος (παντοῦ μὲ ω):

α. Τὰ βαρύτονα ἐθνικά (Λάκων).
β. Τὰ ὀνόματα πόλεων, ὀρέων καὶ τόπων (Μαραθών, Πάρνων) {Ἐξαιροῦνται: Καρχηδών, Σιδών, Χαλκηδών}.
γ. τὰ περιεκτικά (ἐλαιών, ροδών).
δ. τὰ μεγεθυντικά (γάστρων, χείλων).
ε. τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν (Ἀνθεστηριών).
στ. τὰ παροξύτονα θηλυκά (ἡ μήκων).
ζ. τὰ ὀξύτονα ἀρσενικά (ἀγκών, χιτών) καὶ τὰ μονοσύλλαβα (κλών)  {Ἐξαιροῦνται: ἡγεμών, κηδεμών, συνδαιτημών}.
η. τὰ κύρια ὀνόματα {Ἐξαιροῦνται: Ἀγαμέμνων, Αἴμων, Ἀμφικτίων, Ἀριστογείτων, Ἀρίων, Ἰάσων, Φιλήμων}.
θ. ἀπὸ τὰ ἀρσενικὰ παροξύτονα τὰ ἑξῆς: αἴθων, ἄμβων, βλήχων, κάπων, κόκκων, κρότων, κύφων, κώδων, κώθων, μόθων, μυοπάρων, ὀψιπέδων, πέδων, πώγων, ῥώθων, σαλάκων, σάπων, σίφων, τρίβων.

2. Ὑγρόληκτα εἰς -ωρ> ωρος:

α. τὰ κέλωρ, πέλωρ, φώρ, ἰχώρ.
β. τὰ προερχόμενα ἀπὸ τὴν λατινικὴν εἰς -or> oris> ωρ> -ωρος: Victor> Βίκτωρ, Praetor> Πραίτωρ.

3. Τὰ οὐδέτερα εἰς -μα γράφονται μὲ δύο μ, ἐφόσον προέρχονται ἐκ χειλικολήκτου ρήματος: γράφω> γράμμα, καλύπτω> κάλυμμα, τρέφω> θρέμμα.

 

 

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὀρθογραφία Τριτοκλίτων Συμφωνολήκτων Οὐσιαστικῶν.

  1. Αφού θέλετε να διαδοθεί το πολυτονικό, ποιος ο λόγος να απαγορεύετε την χρησιμοποίηση των θεμάτων σας. Πώς θα τα μάθῇ ο φίλος του φίλου και εξής

Leave a Reply