Ὀρθογραφία Τριτοκλίτων Συμφωνολήκτων Οὐσιαστικῶν.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευσις τῶν κειμένων τοῦ κυρίου Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆ δίχως ἀναφορὰ τῆς πηγῆς, τοῦ ὀνόματός του καὶ τοῦ ἐπαγγέλματός του ὡς ἔχει!!!
Παρακαλῶ πολὺ σεβασθῆτε το…
Εὐχαριστῶ.

ΦιλονόηὈρθογραφία. 1

 

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΟΛΗΚΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ:

1. Ἐνρινόληκτα εἰς -ων> ωνος (παντοῦ μὲ ω):

α. Τὰ βαρύτονα ἐθνικά (Λάκων).
β. Τὰ ὀνόματα πόλεων, ὀρέων καὶ τόπων (Μαραθών, Πάρνων) {Ἐξαιροῦνται: Καρχηδών, Σιδών, Χαλκηδών}.
γ. τὰ περιεκτικά (ἐλαιών, ροδών).
δ. τὰ μεγεθυντικά (γάστρων, χείλων).
ε. τὰ ὀνόματα τῶν μηνῶν (Ἀνθεστηριών).
στ. τὰ παροξύτονα θηλυκά (ἡ μήκων).
ζ. τὰ ὀξύτονα ἀρσενικά (ἀγκών, χιτών) καὶ τὰ μονοσύλλαβα (κλών)  {Ἐξαιροῦνται: ἡγεμών, κηδεμών, συνδαιτημών}.
η. τὰ κύρια ὀνόματα {Ἐξαιροῦνται: Ἀγαμέμνων, Αἴμων, Ἀμφικτίων, Ἀριστογείτων, Ἀρίων, Ἰάσων, Φιλήμων}.
θ. ἀπὸ τὰ ἀρσενικὰ παροξύτονα τὰ ἑξῆς: αἴθων, ἄμβων, βλήχων, κάπων, κόκκων, κρότων, κύφων, κώδων, κώθων, μόθων, μυοπάρων, ὀψιπέδων, πέδων, πώγων, ῥώθων, σαλάκων, σάπων, σίφων, τρίβων.

2. Ὑγρόληκτα εἰς -ωρ> ωρος:

α. τὰ κέλωρ, πέλωρ, φώρ, ἰχώρ.
β. τὰ προερχόμενα ἀπὸ τὴν λατινικὴν εἰς -or> oris> ωρ> -ωρος: Victor> Βίκτωρ, Praetor> Πραίτωρ.

3. Τὰ οὐδέτερα εἰς -μα γράφονται μὲ δύο μ, ἐφόσον προέρχονται ἐκ χειλικολήκτου ρήματος: γράφω> γράμμα, καλύπτω> κάλυμμα, τρέφω> θρέμμα.

 

 

Μιχαὴλ Χρ. Ἀλεξανδρῆς
Φιλόλογος

(ἡ σελίδα τοῦ Μιχαῆλ ἐδῶ)

(Visited 445 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὀρθογραφία Τριτοκλίτων Συμφωνολήκτων Οὐσιαστικῶν.

  1. Αφού θέλετε να διαδοθεί το πολυτονικό, ποιος ο λόγος να απαγορεύετε την χρησιμοποίηση των θεμάτων σας. Πώς θα τα μάθῇ ο φίλος του φίλου και εξής

Leave a Reply